Informator uniwersytecki

Blask
Powołanie Zespołu ds. Kształcenia Zdalnego
Ostatnie tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021 były czasem intensywnej pracy nad przygotowaniem zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w stanie epidemii. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nr 141/2020 z dnia 25 września 2020 zawiera szczegółowe instrukcje dla społeczności akademickiej UM wchodzącej w nowy rok akademicki.
Zasady i procedury przewidziano dla obu form prowadzenia zajęć: kontaktowej oraz zdalnej. Dla formy zdalnej rozwiązania przygotował i opisał specjalnie do tego celu powołany Uczelniany Zespół ds. Kształcenia Zdalnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Kamila Torres - Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki. Zespół złożony z dziekanów i prodziekanów wszystkich wydziałów, informatyków UM oraz pracowników Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie ustalił zasady prowadzenia kształcenia w formie zdalnej, opracował instrukcje postępowania oraz korzystania z zapewnionych przez UM narządzi, a po rozpoczęciu zajęć będzie monitorował proces organizacji kształcenia na odległość. Efektem pracy Zespołu jest także uruchomienie strony internetowej: https://zdalne.umlub.pl, która wyposaży nauczycieli oraz studentów w niezbędne informacje, praktyczne wskazówki oraz bieżące wsparcie techniczne w języku polskim i angielskim. Strona zawiera także przygotowany przez Zespół zbiór Dobrych Praktyk czyli internetowy savoir vivre dla organizatorów oraz uczestników zajęć w formie zdalnej.
Foto
Wszystkie zasady i instrukcje dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 powstały jako rezultat licznych spotkań i konsultacji, w których brali udział przedstawiciele wszystkich wydziałów, wielu jednostek UM oraz Samorządu Studenckiego. Wszystkie sugestie, propozycje nowych rozwiązań, uwagi i prośby znalazły odzwierciedlenie w ustalonych zasadach i procedurach, a w rezultacie będą skutecznym wsparciem w realizacji kształcenia w wyjątkowych okolicznościach stanu epidemii.

autor: Magdalena Fatyga-Ładoszek

kontakt