Informator uniwersytecki

Blask
Uczelniany Zespół ds. Kształcenia Zdalnego a aktualne wyzwania dydaktyki
Działający od września b.r. Uczelniany Zespół ds. Kształcenia Zdalnego (UZKZ) intensywnie pracuje nad rozwiązywaniem problemów zaistniałych w związku z kontynuacją kształcenia w formie zdalnej oraz stałym jego usprawnianiem.

Jednym z największych wyzwań było opracowanie i przygotowanie infrastruktury do prowadzenia zajęć w formie zdalnej. Natrafiono na przeszkody w postaci:
  • braku Internetu bezprzewodowego w niektórych jednostkach,
  • potrzeby uaktualnienia sprzętu komputerowego w celu prowadzenia zajęć w formie zdalnej.
W dużej mierze problem braku Internetu został już rozwiązany i sieć bezprzewodowa jest dostępna dla studentów i pracowników w większości budynków uczelnianych oraz szpitali klinicznych, a prace nad montażem sieci w pozostałych obiektach są w toku. Zakupiono 100 laptopów, które zostaną rozdysponowane między jednostki wszystkich wydziałów, celem wsparcia prowadzenia zajęć zdalnych.
Foto
Uczelnia od wielu tygodni oczekiwała na decyzje w sprawie dopuszczalnego limitu zajęć kształtujących umiejętności praktyczne realizowanych w formie zdalnej w roku akademickim 2020/2021 dla kierunków, dla których ministerstwo określa standardy kształcenia. W związku z brakiem wytycznych z Ministerstwa Edukacji i Nauki wydziały opracowały dwa scenariusze: zakładające realizację 20% oraz 40% zajęć w formie zdalnej. 26 października b.r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, zgodnie z którym uczelnie w kraju zrealizują ostatecznie 20% zajęć w formie zdalnej. Należy jednak pamiętać, że kierunki, a nawet grupy w ramach tego samego kierunku realizują i będą realizowały różną ilość zajęć oraz godzin w formie zdalnej. Dlatego niezwykle ważnym zadaniem w tym roku akademickim jest obowiązek stałego i dokładnego raportowania i monitorowania danych celem zapewnienia zgodności z wyznaczonym standardem.

Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną, kierunki działań Zespołu modyfikowane są na bieżąco, a efekty prac udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej: zdalne.umlub.pl

źródło: dr Wiesław Fidecki – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu,
dr hab. n. med. Paweł Miotła – Prodziekan Wydziału Lekarskiego,
Uczelniany Zespół ds. Kształcenia Zdalnego.
redakcja: Magdalena Fatyga-Ładoszek

kontakt