Informator uniwersytecki

Blask
Akredytacje na Wydziale Farmaceutycznym
W dniach 3 i 4 listopada miała miejsce wizytacja kierunku analityka medyczna (ocena programowa) dokonana przez ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To już druga wizytacja na Wydziale Farmaceutycznym w tym roku. Poprzednia, na kierunku kosmetologia, odbyła się w formie stacjonarnej, a raport pokontrolny wykazał spełnienie przez Wydział wszystkich kryteriów oceny.

W przypadku analityki medycznej była to pierwsza taka wizytacja całkowicie w formie zdalnej. Zarówno spotkania z władzami uczelni i wydziału, nauczycielami akademickimi, studentami, interesariuszami zewnętrznymi, jak i większość hospitacji zajęć odbyła się on-line. Część hospitacji oraz przeglądu bazy dydaktycznej jednostek realizujących przedmioty zawodowe odbyła się w formie transmisji live z zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej, podobnie jak ocena bazy bibliotecznej.
Foto
Przygotowując się do wizytacji, wykonaliśmy także fotodokumentację infrastruktury i bazy dydaktycznej pozostałych jednostek uczelnianych i pozauczelnianych (praktyczna nauka zawodu, praktyki zawodowe) przedkładając ją w formie prezentacji. Eksperci zwracali szczególną uwagę na aspekty kształcenia praktycznego na kierunku, z uwagi na jego praktyczny profil, w tym:
  • kompetencje kadry,
  • funkcjonowanie wewnętrznego systemy oceny jakości kształcenia,
  • konstrukcję i realizację programów studiów,
  • analizę sylabusów,
  • współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym
  • infrastrukturę i wyposażenie jednostek realizujących zajęcia praktyczne na kierunku.

Szczególną uwagę zwrócono na zasady prowadzenia kształcenia zdalnego, zwłaszcza przeszkolenie i wsparcie studentów, oraz kadry w korzystaniu z platform internetowych, a także sposoby weryfikowania efektów kształcenia.

autor: prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała,
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

zdjęcia: mgr farm. Jarosław Widelski,
Katedra i Zakład Farmakognozji

redakcja: Kasia Flor,
Sekcja Organizacyjno-Informacyjna

kontakt