Informator uniwersytecki

Blask
Wyniki ankiety Blasku
Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy zechcieli poświęcić kilka minut na wypowiedzenie się w naszej ankiecie, wyniki pozwolą nam lepiej dostosować treści do potrzeb osób tworzących nasz uniwersytet. Ankieta była dostępna na stronie Blasku przez ok. półtora miesiąca. Wzięło w niej udział niespełna 200 osób, co stanowi niewielką część społeczności akademickiej, ale jest ilością, na podstawie której można zarysować tendencje w ocenie komunikacji wewnętrznej. Na dalszych etapach pracy nad Blaskiem, oprócz takich badań będziemy korzystać również z informatycznych statystyk odsłon poszczególnych tekstów.

Na wstępie chciałabym bezpośrednio odnieść się do jednej z wypowiedzi otwartej „Szkoda przeznaczać fundusze na coś, co nie wnosi nic poza tym, że kilka osób ma zajęcie”. Chciałabym wyjaśnić, że nikt nie jest zatrudniony wyłącznie do Blasku. Członkowie redakcji mają na co dzień również inne obowiązki, a praca nad tym periodykiem to dla nas wyróżnienie. Blask jest otwarty dla wszystkich członków społeczności akademickiej, toteż każdy, kto chciałby się wypowiedzieć na jego łamach może przesłać swój tekst na adres mailowy < a href="mailto:blask@umlub.pl">blask@umlub.pl. Ze względu na otwarty charakter Blasku, potrzeba czasu, aby zaczął wnosić treści, które zainteresują każdego czytelnika. Obserwujecie pracę w procesie, w którym Wasz udział jest niezbędny dla jego powodzenia. Temu również służy omawianie ankiety.

ROZKŁAD UDZIAŁU GRUP BADANYCH
W badaniu najchętniej brali udział pracownicy zatrudnieni jako dydaktyczno-badawczy oraz administracyjni, stanowiąc odpowiednio 30 i 33% badanych. Wypowiedzi studentów stanowiły 9%, doktorantów 2%. Przynależność do grupy pracowników badawczych zadeklarowało 8% respondentów, do grupy pracowników dydaktycznych 14%, a jako pracownicy szpitali przedstawiło się 2% odpowiadających.
Ankieta
MIMO NATŁOKU INFORMACJI CHCEMY TRZYMAĆ RĘCE NA PULSIE
Główne źródła informacji o działalności uniwersytetu to strona umlub.pl z intranetem oraz indywidualna korespondencja mailowa. Dużą rolę odgrywa wciąż przekaz ustny, o czym świadczy także sygnalizowanie niedoboru osobistych spotkań. Równocześnie 60% respondentów oceniła dotychczasowe źródła informacji na temat działalności Uniwersytetu Medycznego jako niedostatecznie wyczerpujące.
Ankieta
Poniższy wykres prezentuje odpowiedzi na pytanie, „Czy czujesz się dobrze poinformowany/poinformowana na temat aktualnych reform i nowych rozwiązań wprowadzanych na uczelni?”

Najczęściej wskazywane motywacje do zainteresowania działalnością innych jednostek organizacyjnych, niż nasza własna są chęć „bycia na bieżąco” oraz poszukiwanie interdyscyplinarnej współpracy. Warto zatem, w ramach strony umlub.pl, szeroko uzupełniać informacje na temat ciekawych projektów naukowych i dydaktycznych, którymi zajmują się pracownicy. Oprócz tych dwóch obszarów zainteresowanie wzbudza także aspekt organizacyjno-administracyjny działalności poszczególnych jednostek. Prawdopodobnie jest to związane z podnoszonym w odpowiedziach otwartych tematem transparentności kompetencji i podziału odpowiedzialności, bowiem rozbudowana struktura organizacyjna sprawia, że nie zawsze łatwo jest szybko zorientować się do kogo, w jakiej sprawie możemy się zwrócić.

Wybór najważniejszych funkcji komunikacji wewnętrznej sprawił małą niespodziankę. O ile przewidywalne były wysokie pozycje funkcji informacyjnej (25%) oraz instruktażowej (25%), o tyle uplasowanie się na trzecim miejscu funkcji integracyjnej (18%) nie należało do przewidywanych. Oto jak owa rola komunikacji została zdefiniowana w ankiecie: „Integracyjna – potrzebuję dialogu i poczucia wspólnoty. Integrowanie wszystkich jednostek organizacyjnych w jedną spójną całość poprawi synchronizację działań całej uczelni. Moim zdaniem procesy socjalizacji i asymilacji zawodowej są bardzo ważne dla rozwoju nauki”.

Istotna okazała się także funkcja kontrolna, opisana następująco: „chcę poznać wartości decydentów, dowiedzieć się jakie działania są najlepsze/najlepiej oceniane. Przekazanie w sposób zrozumiały wszystkich oczekiwań, norm, poleceń, zaleceń oraz kryteriów oceniania jakości pracy ułatwi realizację powierzonych zadań”. Poniżej wizualizacja rozkładu odpowiedzi na to pytanie.
Ankieta
JAKIE INFORMACJE UŁATWIAJĄ NAM PRACĘ?
Oczekiwania dotyczące najbardziej przydatnych tematów są różnorodne. Najczęściej wskazywano informacje na temat spotkań szkoleniowych i warsztatów. Jako szczególnie użyteczne określono również informacje na temat krajowej polityki w obszarze nauki i edukacji, regulacji prawnych dotyczących zawodów medycznych oraz takie tematy jak: kierunki badań prowadzonych na UM, aktualne konferencje i konkursy grantowe. Jako najmniej pożyteczne wytypowano informacje o kierunkach i wynikach badań innych ośrodków naukowych.

PODSUMOWANIE
Podsumowując, widać wyraźnie potrzebę sprawnej komunikacji oraz gotowość do rozwoju, podnoszenia swoich kwalifikacji, lepszego zorientowania w życiu uczelni nie tylko z ciekawości i poczucia wspólnoty, ale także dla wymiernych celów zawodowych. Z jednej strony pojawiają się opinie sceptyczne na temat nowego medium, jakim jest Blask, z drugiej zaś w innych opiniach ujawniają się szerokie oczekiwania, wobec treści Blasku. Ramy tematyczne z pewnością będą cyklicznie optymalizowane, postaramy się sprostać oczekiwaniom społeczności. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie. Wasz czas jest cennym wkładem w rozwój uczelni.

redakcja: Ola Klimek, Centrum Symulacji Medycznej

© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie