Informator uniwersytecki

Blask
Co nas czeka w 2021 roku
Nowe podatki czy czternasta emerytura, to tylko niektóre zmiany, które zaczną obowiązywać z początkiem nowego roku kalendarzowego. Sprawdź jakie prawo wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
Rok 2021
Jawne pytania LEK
W związku z tym, iż ostatniego egzaminu LEK i LDEK nie zdała prawie jedna czwarta absolwentów, w przyszłym roku na stronie Centrum Egzaminów Medycznych będzie dostępna jawna baza pytań. W najbliższej sesji wiosennej tj. 20 lutego 2021 zestaw pytań egzaminacyjnych będzie składał się w 70% z pytań wybranych z jawnej bazy i 30% nowych. Takie proporcje są wynikiem kompromisu między ministerstwem zdrowia a Porozumieniem Rezydentów OZZL, które postulowało, by wszystkie pytania egzaminacyjne były wcześniej dostępne w jawnej bazie. Większa zdawalność egzaminu dającego uprawnienie do wykonywania zawodu lekarza zwiększa szansę na uzupełnienie niedoborów kadrowych w służbie zdrowia.

Regulacje związane z telemedycyną
Dobiega końca okres przejściowy dla wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Dotychczas można było prowadzić dokumentację bądź w formie papierowej, bądź w elektronicznej. Zgodnie z §72 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, papierową dokumentację medyczną można prowadzić do 31 grudnia 2020 r. W wersji papierowej będzie mogła być prowadzona, tylko jeżeli przepis rozporządzenia tak stanowi, na przykład książeczka zdrowia dziecka lub kiedy warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej. Obowiązkowe prowadzenie dokumentacji elektronicznej dotyczy wszystkich podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, a więc: szpitali, przychodni, praktyk lekarskich i gabinetów.

Do końca 2021 r. planowany jest też dalszy rozwój systemu e-zdrowia, do którego dodane zostanie zamawianie e-recept online, e-rejestracja i e-wizyta dostępna na Indywidualnym Koncie Pacjenta.
Rok 2021
Wzrost wynagrodzeń
Od 1 stycznia 2021 minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2 800 zł. To wzrost o 7,7 proc. w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w 2020 r., tj. 2 600 zł. Resort nauki zapowiada, że przeznaczy w 2021 roku 800 mln zł na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli akademickich. Wskaźnik inflacji, według prognoz Narodowego Banku Polskiego wyniesie w nadchodzącym roku 2,6%.

Nowe prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych uchyla dotychczasową ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. w całości, wprowadzając szereg zmian, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Dodano kilka nowych definicji ustawowych, m.in. innowacji, dokumentów zamówienia, łańcucha dostaw, pisemności, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych, zamówień na usługi społeczne. Nowością jest również zasada efektywności ekonomicznej, która oznacza obowiązek udzielenia zamówienia w sposób zapewniający zarówno najlepszą jakość przedmiotu zamówienia w stosunku do środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, jak i najlepszy stosunek nakładów do efektów, w tym efektów społecznych, środowiskowych i gospodarczych. Zrezygnowano z zasady przetargowego sposobu udzielania zamówień publicznych, zachęcając do szerszego stosowania szeroko pojętych procedur negocjacyjnych inicjowanych publicznym ogłoszeniem.
Ponadto w nowym roku zapłacimy więcej za napoje słodzone. Pieniądze z podatku cukrowego mają zostać przeznaczone na zwalczanie chorób związanych z nadmiernym spożyciem cukru, takich jak nadwaga, otyłość, oraz na działania edukacyjne i profilaktykę.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku zabronione będzie przeprowadzanie eksperymentu badawczego na: dziecku poczętym, osobie ubezwłasnowolnionej, żołnierzu i innej osobie pozostającej w zależności hierarchicznej ograniczającej swobodę dobrowolnego wyrażania zgody oraz na osobie pozbawionej wolności albo poddanej detencji.

redakcja: Ola Klimek, Centrum Symulacji Medycznej

© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie