Informator uniwersytecki

numer 004
luty 2021
1

Polska Platforma Medyczna, otwartość i promocja osiągnięć naukowych

Portal pod nazwą Polska Platforma Medyczna (PPM), udostępniony publicznie w grudniu 2020 r., jest wyjątkową na skalę ogólnopolską przestrzenią gromadzącą kompleksowe informacje o osiągnięciach naukowych i potencjale badawczym siedmiu uniwersytetów medycznych i jednego instytutu naukowo-badawczego.

Schemat połączonych platform medycznych
Polska Platforma Medyczna jest bazą wiedzy typu CRIS (Current Research Information System), prezentującą w jednym miej­scu wzajemnie ze sobą powiązane różne aspekty prowadzonych w poszczególnych jednostkach badań naukowych, których efektem są publikacje, doktoraty, dane badawcze i patenty, uzupełnione o informacje o zrealizowanych i realizowanych projektach, wydarzeniach, konferencjach oraz posiadanym zapleczu technicznym.

Wyjątkowość Platformy polega na równoczesnym wdrożeniu systemu w ośmiu niezależnych lokalizacjach, a następnie połączeniu informacji i danych gromadzonych lokalnie na jednej wspólnej platformie pod adresem: ppm.edu.pl. Platforma PPM jest efektem realizacji projektu partnerskiego pod nazwą Polska Platforma Me­dyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym, w którym liderem był Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a partnerami uniwersytety medyczne w: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Warszawie i Szczecinie oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi. Do jej stworzenia wykorzystane zostało oprogramowanie Politechniki Warszawskiej OMEGA-PSIR, co ułatwi planowaną w bieżącym roku integrację zasobów Collegium Medicum UJ i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jak również w przyszłości wyrażających już wstępne zainteresowanie instytutów naukowych i biobanków.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, jako jeden z partnerów projektu stworzył i rozwija system lokalny PPM, dostępny pod adresem: https://ppm.umlub.pl, działający w oparciu o Zarządzenie Rektora nr 128/2020 z dnia 16 września 2020 roku.
Screen z PPM uniwersytetu Medycznego w Lublinie
PPM Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prezentuje wzajemnie ze sobą powiązane informacje m.in. o
  • publikacjach naukowych od 2013 roku (w oparciu o dane zgromadzone w bazie Bibliografia publikacji pracowników),
  • rozprawach doktorskich,
  • patentach,
  • projektach,
  • wydawanych przez Uczelnię czasopismach,
  • organizowanych wydarzeniach i konferencjach
  • oraz profile pracowników i doktorantów.
Jednym z kluczowych elementów tego systemu jest Repozytorium, będące miejscem gromadzenia i udostępniania pełnych tekstów zdeponowanych na licencjach Creative Commons artykułów naukowych, rozpraw doktorskich czy też surowych danych badawczych, których twórcami są naukowcy z UM w Lublinie. Obiekty udostępniane w Repozytorium są opatrzone wysokiej jakości metadanymi, a także są lub mogą zostać na żądanie udostępnione w wersji przyjaznej dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie ze standardem WCAG.

Profil autora, oprócz informacji o publikacjach, wypromowanych doktoratach, patentach i projektach, może zawierać biogram, zdefiniowane pola badawcze, osiągnięcia, linki do profili Scopus, Publons i Google Scholar wraz z danymi bibliometrycznymi, a także pliki publikacji naukowych w wersjach zgodnych z polityką czasopism, w których zostały opublikowane. W najbliższej przyszłości zostanie również udostępniona możliwość integracji profilu PPM z ORCID ID, i następnie już automatycznego przekazywania metadanych publikacji naukowych, co z kolei stanowi realizację wymogu stawianego przez ustawę 2.0 jako warunek uwzględnienia osiągnięć w ewaluacji.

Profil autora, to dzięki wersji angielskojęzycznej platform lokalnej i centralnej, a także dzięki dokonanej  już rejestracji PPM w światowych serwisach OpenDOAR, ROAR, re3data (trwa rejestracja w OpenAIRE) szansa prezentacji, promocji, budowania wizerunku i nawiązywania współpracy naukowej. Osoby zainteresowane prezentacją swoich osiągnięć i aktywności naukowej zapraszamy do kontaktu na adres mailowy: ppm@bg.umlub.pl.
Screen z zakład Polish Platform of Medical Research
Projekt PPM realizuje w praktyce ogólnopolską i ogólnoeuropejską strategię zapewniania otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych będących wynikiem badań finansowanych ze środków publicznych. Swobodnego dostępu do efektów badań wymaga zarówno Unia Europejska*, jak i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego** oraz agendy finansujące badania, w tym Narodowe Centrum Nauki. Zrealizowana zgodnie z ideą otwartości Polska Platforma Medyczna ma sprawić, że udostępniane w jej ramach dane będą dostępne nie tylko dla samego środowiska naukowego, ale także przedstawicieli biznesu, co może przyczynić się do rozwoju gospodarczego i zwiększać korzyści płynące z inwestowania w badania naukowe.

Zasoby platformy są sukcesywnie wzbogacane, a korzystanie z niej nie wymaga logowania.

Projekt finansowany był z Funduszy Europejskich w oparciu o umowę nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie