Informator uniwersytecki

Blask

Wartości zawodowe, badania naukowe i współpraca międzynarodowa w pielęgniarstwie

Studenckie Koło Naukowe Historyków i Etyków Pielęgniarstwa przy Katedrze i Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie znalazło się w grupie beneficjentów konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację projektu „Pielęgniarstwo oparte na wartościach – rozwój studenckiej międzynarodowej współpracy naukowej” (kwota dofinansowania to 63 750,00 zł).

Foto

Sformułowano dwa główne cele projektu:

  1. Analiza systemu wartości zawodowych, zdolności opiekuńczych oraz wyzwań etycznych doświadczanych przez studentów pielęgniarstwa odbywających szkolenie praktyczne w placówkach opieki zdrowotnej w okresie trwania pandemii Covid-19.
  2. Rozwój kompetencji miękkich niezbędnych do prowadzenia badań naukowych i rozwojowych poprzez realizację projektu badań ilościowych i jakościowych oraz współpracę międzynarodową.

Projekt zakłada przeprowadzenie badań przekrojowych o charakterze ilościowym i jakościowym w grupie studentów pielęgniarstwa ostatniego roku studiów licencjackich oraz studentów studiów magisterskich w Polsce oraz w Europie. W badaniach ilościowych zostaną wykorzystane dwa narzędzia badawcze (Skala Wartości Zawodowych Pielęgniarek oraz Inwentarz Zdolności Opiekuńczych) wraz z kwestionariuszem zawierającym pytania o dane socjodemograficzne studentów. Badania jakościowe zakładają przeprowadzenie częściowo ustrukturyzowanego wywiadu na temat wyzwań o charakterze etycznym podczas zajęć praktycznych/praktyk zawodowych w trakcie trwania pandemii Covid-19. 

Wśród zaplanowanych rezultatów projektu należy wymienić:

  • rezultat poznawczy związany z odpowiedzią na pytania badawcze dotyczące systemu wartości zawodowych studentów pielęgniarstwa, ich zdolności opiekuńczych oraz wyzwań etycznych doświadczanych podczas szkolenia praktycznego w placówkach opieki zdrowotnej w okresie trwania pandemii Covid-19,
  • wzmocnienie potencjału badawczego studentów, co pozwoli rozwinąć i wzmocnić ich kompetencje badawcze w zakresie planowania, realizacji, opracowywania oraz publikacji wyników badań naukowych, 
  • rozwój i zacieśnienie współpracy międzynarodowej ze studentami pielęgniarstwa krajów europejskich z planem kontynuacji współpracy naukowej w przyszłości. 
  • rozwój kompetencji miękkich związanych z pracą w międzynarodowym zespole, w tym rozwój umiejętności językowych i komunikacji międzykulturowej,
  • rezultat praktyczny – na podstawie wyników badań zostaną opracowane implikacje dla edukacji zawodowej pielęgniarek w kontekście rozwoju kompetencji społecznych (w zakresie strategii i metod kształcenia) oraz w kontekście rewizji tematyki wybranych przedmiotów kształcenia.

W projekt włączeni są członkowie SKN: studenci pielęgniarstwa (studiów I i II stopnia) oraz studenci szkoły doktorskiej, służący wsparciem metodologicznym. Badania są prowadzone we współpracy międzynarodowej w ramach Europejskiego Networku Studentów Pielęgniarstwa (ENSP), którego SKN jest aktywnym członkiem. 

 

Studenci zaangażowani w projekt:
Anna Obuchowska, Michał Kotowski, Aleksandra Grzegorczyk, Adrianna Baran, Michał Machul, Patrycja Ozdoba i Magdalena Dziurka.
Opiekunem naukowym projektu jest dr hab. Beata Dobrowolska, prof. uczelni.

© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie