Informator uniwersytecki

Blask

Laureatki programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dr n. med. Karolina Okła z I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii oraz dr n. farm. Paulina Kazimierczak z Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii zostały laureatkami programu START i znalazły się na liście 100 najzdolniejszych młodych naukowców. Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: „Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 1034 kandydatów. Na liście przeważają kobiety. Stanowią one 54% wszystkich laureatów. Średni wiek tegorocznych stypendystów wynosi 28,6 lat. 51% wszystkich nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat), w tym 30 kobiet i 21 mężczyzn. Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego.

Warto zaznaczyć, że obie laureatki są jedynymi nagrodzonymi z lubelskich uczelni.

Foto

Dr n. med. Karolina Okła z wykształcenia jest biotechnologiem medycznym. W 2020 roku obroniła swoją pracę doktorską pod kierunkiem prof. Jana Kotarskiego w I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jej badania w ramach studiów doktoranckich w dużej mierze zostały sfinansowane z grantu „Preludium” Narodowego Centrum Nauki. Obecnie dr Okła prowadzi swoje badania na UM w Lublinie oraz na Uniwersytecie w Michigan (USA).

Zainteresowania naukowe laureatki skupiają się wokół immunologii nowotworów a szczególnie relacji pomiędzy komórkami nowotworowymi a komórkami układu immunologicznego, zarówno tymi obecnymi w guzie (składającymi się na mikrośrodowisko nowotworu) jak i krążącymi we krwi obwodowej. Dotychczasowe okrycia dr Okły dotyczą roli komórek supresorowych (hamujących odpowiedź immunologiczną organizmu) w raku jajnika. Poznanie mechanizmów „unikania” odpowiedzi immunologicznej przez guzy nowotworowe stanowi obecnie jedno z podstawowych wyzwań w onkologii. Obecnie, pomimo niepełnego poznania mechanizmów rządzących tymi procesami, immunoterapia zajmuje ważne miejsce w leczeniu onkologicznym.

Działalność naukowa dr Okły prowadzona na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie znalazła swoją kontynuację w pracy na Uniwersytecie w Michigan. Niniejsza współpraca została zapoczątkowana w ramach stypendium naukowego „Etiuda” finansowanego z Narodowego Centrum Nauki. Obecnie w swojej pracy w USA, dr Okła prowadzi badania nad mechanizmami immunosupresji oraz immunometabolizmu w nowotworach wykorzystując modele zwierzęce. Doktor Okła w ramach prowadzonych projektów badawczych, współpracuje z wybitnymi naukowcami w dziedzinie immunologii takimi jak prof. Weiping Zou i prof. Ilona Kryczek z Uniwersytetu w Michigan, czy prof. Donna Farber z Uniwersytetu Columbia. 

Poza wsparciem finansowym badań dr Okły, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej sfinansuje jej wizytę studyjną w Chinach, podczas której odwiedzi ona m. in. Uniwersytet Szanghajski, czy Uniwersytet w Pekinie, które należą do czołówki Uniwersytetów na świecie w dziedzinie nowoczesnych technologii i medycyny. Współpraca międzynarodowa będzie szansą na nawiązanie kolejnych kontaktów naukowych, które pozwolą zespołowi I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii na rozwinięcie swojej działalności badawczej, a młodym adeptom nauki stworzą szansę na osiąganie sukcesów w przyszłości. 

Warto nadmienić, że dr Okła jest również współautorką prac w czołowych czasopismach światowych m. in. Journal of Experimental Medicine oraz Nature. Ponadto jest również laureatką Stypendium Rządu Izraela oraz dwukrotną laureatką Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki).

Foto

Dr n. farm. Paulina Kazimierczak parę słów o sobie…

Pochodzi z małej miejscowości z województwa świętokrzyskiego. W 2017 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Biotechnologia, ponieważ nauki biologiczne zawsze były w kręgu jej zainteresowań. Po studiach rozpoczęła pracę w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zespole badawczym Pani dr hab. Agaty Przekory-Kuśmierz, prof. uczelni. Pani Profesor jest jej mentorem oraz opiekunem naukowym, pod którego skrzydłami rozwija swoje umiejętności badawczo-naukowe. Ponadto, pod jej kierunkiem w 2020 roku obroniła rozprawę doktorską, którą stanowił cykl czterech publikacji zebranych pod wspólnym tytułem „Opracowanie metody wytwarzania nowatorskiego wysokoporowatego biomateriału na bazie kriożelowej matrycy do zastosowań w inżynierii tkankowej kości”. Duża innowacyjność opracowanego rusztowania kostnego pozwoliła na uzyskanie ochrony patentowej UPRP. 

W pracy badawczo-naukowej głównie zajmuje się tworzeniem nowatorskich biomateriałów o potencjalnym zastosowaniu w medycynie regeneracyjnej oraz oceną ich właściwości biologicznych w warunkach in vitro. Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie na inżynierii tkankowej, a naukowy wysiłek został doceniony w postaci zespołowej nagrody Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk w 2020 roku oraz przez Fundację na rzec Nauki Polskiej (FNP) w postaci rocznego stypendium dla najlepszych młodych naukowców w 2021 roku.

Praca naukowca jest jej pasją, sprawia wiele przyjemności i satysfakcji. W każde nowe zadanie, jakie stawia kolejny dzień pracy, wchodzi pełna energii i zapału. Natomiast kiedy włożony wysiłek nie daje oczekiwanego rezultatu lub kiedy pojawiają się na drodze poważne problemy, zachowuje wiarę oraz nadzieję, że każda porażka przybliża do sukcesu i kształtuje charakter. 

Cały czas wolny spędza w rodzinnym gronie. Ponadto, uwielbia odpoczywać w wiejskim zaciszu na łonie natury czytając książki z literatury inspirującej oraz słuchając relaksującego śpiewu ptaków.

© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie