Informator uniwersytecki

Blask
Nowy Wydział Biomedyczny
O powstaniu nowego wydziału opowiedziała nam Dziekan Wydziału Biomedycznego dr hab. n. farm. Anna Błażewicz, prof. uczelni. Jakie kierunki będą prowadzone oraz na co będzie kładziony nacisk podczas rozwoju wydziału, dowiecie się z naszej rozmowy.
Foto

Skąd wziął się pomysł na powstanie nowego wydziału i jakie są plany z nim związane?

Pomysł na powstanie Wydziału Biomedycznego wypłynął na bazie doświadczeń uzyskanych podczas prowadzenia zajęć na kierunku biomedycyna na Wydziale Lekarskim naszej Alma Mater. Inicjatorami kierunku biomedycznego i obecnego wydziału są JM Rektor prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska oraz Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak, Dziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki, Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos oraz dr hab. Przemko Tylżanowski prof. uczelni, który prowadził  kierunek biomedyczny również w KU Leuven w Belgii. 

Wydział Biomedyczny powstający na naszej uczelni będzie kształcił studentów na dwóch kierunkach: Biomedycyna i Dietetyka. W strukturze wydziału znajdą się dwie katedry: Katedra Nauk Biomedycznych oraz Katedra Dietetyki i Bioanalityki. Ponieważ zarówno kierunek biomedycyna, jak i dietetyka znajdują się od lat w ofercie naszej uczelni, naszym głównym zadaniem będzie rozwój i doskonalenie kształcenia studentów, badań naukowych i kompetencji służących ochronie zdrowia.

W perspektywie myślimy o rozwoju kierunków, ale na chwilę obecną chcemy skoncentrować się na dwóch wymienionych. Naszym zadaniem będzie dalsze doskonalenie kierunku biomedycyna oraz rozwój wymiaru klinicznego i naukowego  kierunku dietetyka w oparciu o dotychczasowe doświadczenia zespołów kierowanych m.in. przez dr hab. n. hum. Michała Skrzypka.


Kto będzie wykładał na Wydziale Biomedycznym?

Kadra to doświadczeni pracownicy uczelni, lekarze, farmaceuci, chemicy, biolodzy i biotechnolodzy, naukowcy reprezentujący trzy dyscypliny, tj. nauki medyczne, nauki farmaceutyczne i nauki o zdrowiu. Są to osoby, które nie boją się wyzwań i stwarzają młodszym, mniej doświadczonym pracownikom oraz studentom szanse zawodowego rozwoju.   

Utworzenie piątego wydziału na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, który zakłada szeroką współpracę z różnymi jednostkami wewnątrzuczelnianymi, jak i  spoza uczelni, zwiększa także możliwości rozwoju i podnosi prestiż całego uniwersytetu.

Foto

Czym wyróżnia się biomedycyna na tle innych kierunków?

Biomedycyna to nauka o biologii ludzkiego zdrowia i chorób, obejmująca specjalistyczne obszary tematyczne, takie jak farmakologia, fizjologia i żywienie człowieka. Fundament stanowią odpowiednie nauki podstawowe, w tym anatomia i fizjologia, biologia komórki, biochemia, mikrobiologia, genetyka i biologia molekularna, immunologia, matematyka i biostatystyka oraz bioinformatyka. Nauki biomedyczne leżą na styku nauki i opieki zdrowotnej. Jak wiemy ani biomedycyna, ani opieka zdrowotna nie stoją w miejscu. Społeczeństwo potrzebuje fachowców z umiejętnościami zrozumienia i wykorzystania szeregu najnowocześniejszych technik i technologii, do interpretacji danych medycznych i badawczych, a także do przełożenia wyników badań naukowych i laboratoryjnych do praktyki klinicznej. Aby wizja medycyny spersonalizowanej stała się rzeczywistością, najpierw trzeba poznać molekularne mechanizmy choroby, a dopiero później naukowcy w swoich laboratoriach muszą opracować lek działający precyzyjnie na ściśle określony cel. W biomedycynie korzysta się z osiągnięć sprzężonych ze sobą nauk, jak np. farmakogenetyki, dzięki której farmakoterapia może być opracowana na podstawie testów genetycznych, a wtedy pacjent powinien otrzymać lek „uszyty na swoją miarę”, czyli taki, co do którego potwierdzi się odpowiedź na leczenie. Za takim podejściem przemawiają skuteczność leczenia, ograniczenie występowania działań niepożądanych i ekonomia. Biomedycy zajmują się m.in. projektowaniem odpowiedniego leku w odniesieniu do określonego – molekularnego typu choroby, poznaniem mechanizmów i opracowywaniem diagnostyki chorób.


Dlaczego warto studiować biomedycynę?

Jako potencjalny kandydat na studia wzięłabym pod uwagę dziedziny i kierunki, które zmieniają rzeczywistość, a także niosą ogromną satysfakcję z pomagania innym. Specjaliści, którzy mają szeroką wiedzę o strukturze i funkcji organizmu człowieka, mechanizmach powstawania chorób, opracowujący i praktycznie wykorzystujący nowoczesne technologie w medycynie, znawcy koncepcji odnoszących się do wzajemnego powiązania zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska zawsze będą potrzebni. Krytyczne myślenie i niezależność, kreatywność, wymaganie od siebie, stałe doskonalenie się i umiejętność rozwiązania problemów badawczych zapewnią szerokie możliwości późniejszego zatrudnienia w instytucjach badawczych i naukowych. Studenci kierunków biomedycznych potrafią być rozchwytywani jeszcze przed ich ukończeniem. Ponadto na studiach biomedycznych, odnajdą się zarówno wielcy indywidualiści, jak i osoby, które stawiają na współpracę z innymi. Nasz wydział będzie wpierał każdą osobę, tak studenta, jak i pracownika, która postrzega misję rozwijania nauki i poprawiania opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie za kluczową.


Czy warto studiować dietetykę?

Drugi kierunek na Wydziale Biomedycznym to dietetyka kształcący specjalistów w zakresie dietetyki i żywienia człowieka, którzy w oparciu o wyszkolenie medyczne i kliniczne będą przygotowani do wykonywania medycznego zawodu dietetyk.  Obserwujemy coraz większe zainteresowanie tym zawodem wśród młodych osób. Patrząc na rewolucję, jaka zachodzi w obszarze naszego odżywiania się, wzrastającą częstotliwość występowania chorób dietozależnych, ale także pojawianie się wielu pseudoterapii dietetycznych można domniemywać, że dietetyk kliniczny to zawód przyszłości. Istnieje duża potrzeba zapewnienia nowoczesnej i kompetentnej opieki żywieniowej pacjentom, stąd zapotrzebowanie na wykształconych specjalistów dietetyków klinicznych nie słabnie. Pamiętajmy, że dietetyk to zawód medyczny, więc osoba go wykonująca podejmuje działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia. Ponadto absolwenci mogą podejmować pracę w sektorze przemysłu żywnościowego, co jest równie odpowiedzialnym zadaniem, albowiem wytwarzanie w sposób zrównoważony i promocja bezpiecznej żywności to działania na korzyść całego społeczeństwa. 

Na Wydziale Biomedycznym dajemy możliwość kształcenia na studiach I i II stopnia. Naszą intencją jest wykształcenie absolwentów - liderów w swoich specjalnościach, którzy podejmą wyzwania zawodowe w kraju. Szkolenie w specjalistycznych laboratoriach badawczych, umiędzynarodowienie kierunków, naukowe kontakty zagraniczne będą sprzyjały wymianie myśli naukowej, praktykom studenckim, zdobyciu interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności praktycznych. Zależy nam na wykształceniu mądrych, odpowiedzialnych i krytycznie myślących ludzi z pasją, których odkrycia naukowe będą służyć całemu społeczeństwu.

autor zdjęcia oraz logo Wydziału Biomedycznego: Kamil Lipski, Centrum Symulacji Medycznej
rozmawiała: Katarzyna Flor

© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie