numer 008
październik 2021
3

Sekcja Jakości Kształcenia

Sekcja Jakości Kształcenia 

Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie od 2012 roku funkcjonuje dział odpowiedzialny za monitorowanie procesu jakość kształcenia. 

Jakość kształcenia w uczelni monitorowana jest na różne sposoby. SJK prowadzi ankietyzację studentów pod kątem oceny zajęć dydaktycznych, prowadzących zajęcia, praktyk zawodowych oraz warunków studiowania, a także badanie opinii absolwentów i pracodawców. Od roku akademickiego 2020/2021 do ankietyzacji włączeni zostali także studenci anglojęzyczni. 

Jakość kształcenia to nie tylko prowadzone badania ankietyzacyjne wśród studentów. Ważnym elementem systemu oceny jakości kształceni są hospitacje zajęć dydaktycznych.

W proces jakości kształcenia w uczelni zaangażowani są studenci, absolwenci, interesariusze zewnętrzni, władze Uczelni, kadra i administracja uniwersytecka. 


Razem dbamy o rozwój naszej Uczelni.

Wysoka jakość kształcenia zależy od aktualnych programów kształcenia, nowocześnie prowadzonej dydaktyki, sprawnego przepływu informacji, odpowiednich warunków lokalowych i technicznych.

Badania prowadzone przez SJK opierają się na założeniu, że proces kształcenia jest szczególną formą komunikacji między uczelnią a studentem.  Zapewnienie jej skuteczności wymaga ciągłego doskonalenia i dostosowywania do zmieniających się uwarunkowań. 

Aby osiągnąć założone cele, w tym osiągnięcie przez studentów najwyższej jakości kompetencji, musi ona przebiegać bez zakłóceń, dlatego działania SJK prowadzone są systematycznie i obejmują swoim zakresem wszystkie aspekty kształcenia w tym również obsługę administracyjną, po to by na bieżąco monitorować i reagować na pojawiające się trudności. 


By zmienić Uczelnię potrzebujemy Waszej opinii. 

Aby wypełnić ankiety należy zalogować się  na swoje  konto studenckie, na Portalu Studenta, w zakładce ankiety. Obecnie na konto studenckie trafiają ankiety po zakończonych zajęciach dydaktycznych. Student znajdzie tam ankiety: oceny prowadzących zajęcia, oceny prowadzonych zajęć oraz ocenę jakości przebiegu praktyk zawodowych. 

Poza Portalem Studenta, na stronie Sekcji Jakości Kształcenia cały rok dostępna jest ankieta oceny jakości obsługi dziekanatowej. Kwestionariusz ankiety skierowany jest zarówno do studentów polsko jak i anglojęzycznych oraz do prowadzących zajęcia. 

Aby ocenić jakość obsługi dziekanatowej, należy wejść na stronę internetową  Sekcji Jakości Kształcenia. W zakładce Działania/Ankietyzacja, należy wybrać Badanie opinii studentów a następnie Ocena warunków studiowania, gdzie znajduje się link do ankiety. 

Od 2020 r w ocenę jakości obsługi dziekanatowej włączeni zostali również nauczyciele akademiccy. Ścieżka dostępu przebiega podobnie. W zakładce Ankiety nauczyciel wybierają Badanie opinii nauczycieli, gdzie znajduje się Ankieta oceny jakości obsługi w dziekanacie. Badanie jakości obsługi w dziekanacie jest ciągłym procesem, stąd można szybko reagować na pojawiające się zjawiska niepożądane.

Tylko dzięki zaangażowaniu studentów w proces ankietyzacji możliwy jest realny wpływ na jakość kształcenia. Każda uwaga i opinia jest ważnym głosem przy wprowadzaniu  rozwiązań. By można było przeprowadzić analizy badawcze, ankiety musza być wypełnione przez większość studentów. Inaczej, ankieta traci wiarygodność i z punktu widzenia badacza nie może być analizowana. Wówczas zarówno  w przypadku ocen pozytywnych jak i negatywnych nie mogą zostać pojęte odpowiednie działania.

Aby usprawnić proces ankietyzacji SJK od roku akademickiego 2020/2021 ankiety na konta studenckie trafiają po zakończonych zajęciach. Dzięki takiemu zabiegowi uzupełnianie ankiet to zaledwie kwadrans.

harmonogram wydarzeń w Sekcji Jakości Kształcenia

Kalendarium – czyli co gdzie kiedy

W październiku rusza akcja ankietyzacyjna, która potrwa do końca  semestru zimowego.  W październiku ponad to planowany jest Dzień Jakości Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W marcu startuje ankietyzacja w semestrze letnim, która potrwa do połowy sierpnia. Na maj planowany jest kolejny Dzień Jakości Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Natomiast we wrześniu opracowane zostaną raporty oceny prowadzących zajęcia i oceny prowadzonych zajęć za miniony rok akademicki.

 

Kontakt 
Sekcja Jakości Kształcenia 
Al. Racławickie 1
81 448 50 74
jakoscksztalcenia@umlub.pl

Agata Hrycaj, 
Sekcja Jakości Kształcenia

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie