numer 008
październik 2021
7

Wydział Lekarsko-Dentystyczny UM dołączył do ADEE

Dzięki inicjatywie i działaniom podjętym przez prof. dr hab. n. med. Renatę Chałas - Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, wydziałowi udało dołączyć się do ADEE.

 

Czym jest i jakie możliwości daje wydziałowi Lekarsko-Dentystycznemu dołączenie do ADEE?

Association for Dental Education in Europe czyli Europejskie Stowarzyszenie ds. Edukacji Dentystycznej jest niezależną organizacją europejską reprezentującą stomatologię akademicką i społeczność nauczycieli stomatologii. Zrzesza członków z całej Europy; wśród nich są europejskie uniwersyteckie szkoły stomatologiczne, naukowe stowarzyszenia specjalistyczne, a także inne krajowe organy stomatologiczne zajmujące się edukacją stomatologiczną lub z nią związane. Łącznie jest to 86 organizacji z 30 krajów europejskich.

Stowarzyszenie można uznać za jedną z najważniejszych tego typu organizacji działających na rzecz promocji, rozwoju i ujednolicenia edukacji w stomatologii w Europie. Chociaż ADEE jest przede wszystkim organizacją europejską skupiającą się na interesach naszego kontynentu, jest również europejskim przedstawicielem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Edukacji Stomatologicznej, a co za tym idzie, ma istotny wkład w dyskusjach na temat edukacji stomatologicznej na świecie.

Misją ADEE jest ciągłe podnoszenie standardów edukacji stomatologicznej, promowanie i pomoc w koordynowaniu wzajemnych ocen i zapewniania jakości w edukacji i szkoleniach stomatologicznych, promowanie rozwoju różnych metod oceniania i egzaminowania, wspieranie wymiany pracowników, studentów i programów nauczania, rozpowszechnianie wiedzy na temat edukacji, a także zapewnienie europejskiego powiązania z innymi organami zajmującymi się edukacją, zwłaszcza edukacją stomatologiczną.

Członkowstwo Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM w Lublinie w organizacji ADEE to możliwość dalszego rozwoju edukacji stomatologicznej na WLD, tak aby dotrzymać kroku światowym liderom w tej dziedzinie. To możliwość zaangażowania się w projekty, badania i publikacje kolegów z całego świata, prowadzenie dyskusji oraz wymianę opinii i doświadczeń. Wszystko to przyczynia się do wypracowania najlepszych standardów w dydaktyce, daje możliwość konfrontacji założeń nowo wdrażanych pomysłów, a także porównanie metod dydaktycznych wykorzystywanych na  Uniwersytecie Medycznym w Lublinie z rozwiązaniami znajdującymi zastosowanie w Europie i na świecie.

Nasza obecność w ADEE niewątpliwie umacnia pozycję Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM w Lublinie na arenie międzynarodowej.

prof. dr hab. n. med. Renata Chałas, Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
prof. dr hab. n. med. Renata Chałas, Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

Jakie zmiany zostaną wprowadzone przez wzgląd na dołączenie do ADEE?

Poszukiwanie nowych, lepszych, bardziej nowoczesnych i skutecznych metod w edukacji studentów kierunku Lekarsko-Dentystycznego, wprowadzanie innowacyjnych technologii zgodnych z najwyższymi światowymi standardami to ścieżka, którą podążamy w dydaktyce. Począwszy od rozpoczynającego się właśnie roku akademickiego 2021/2022 nauczanie stomatologii na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym UM w Lublinie będzie dodatkowo realizowane w oparciu o symulację haptyczną z użyciem symulatorów VR Simodont.

W jaki sposób udało się dołączyć Wydziałowi Lekarsko-Dentystycznemu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do ADEE?

Wydział Lekarsko-Dentystyczny dołączył do grona członków organizacji w 2020 r. wkrótce po objęciu funkcji Dziekana przez prof. dr hab. Renatę Chałas. To dzięki jej staraniom i osobistemu zaangażowaniu Kolegium Dziekańskiego oraz prowadzonych rozmowach z Władzami Towarzystwa udało się złożyć pomyślnie aplikację, która uzyskała pozytywną opinię Zarządu podczas jesiennego spotkania. Czynnikiem wpływającym na podjęcie decyzji o przynależności do ADEE było również doświadczenie zdobyte przez Panią Profesor podczas wcześniejszych konferencji ADEE organizowanych w Wilnie czy Berlinie, w trakcie których nawiązane kontakty zaowocowały współpracą i prowadzeniem wspólnych projektów, których wyniki zostały opublikowane w European Journal of Dental Education - jedynym czasopiśmie w Europie poświęconym edukacji stomatologicznej. Motywującym był również fakt, że na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie trwają prace pod kierunkiem Pana Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. Kamila Torresa nad przygotowaniem się do spełnienia standardów akredytacji World Federation of Medical Education, co stało się również motywacją dla Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

Czego dotyczy kongres i jak długo trwa?

Kongres ADEE to spotkanie dydaktyków z całego świata, których łączy dążenie do doskonałości w kształceniu studentów stomatologii. Dzięki członkowstwu w organizacji ADEE, po raz pierwszy w historii Uczelni dziesięcioro nauczycieli akademickich z Wydziału Lekarsko-Dentystycznego miało szansę uczestniczyć w tegorocznym spotkaniu naukowym, co więcej: dwa zespoły badawcze zaprezentowały wyniki własnych prac w trakcie sesji naukowych.

Tegoroczne spotkanie naukowe ADEE Strasbourg Online Annual Meeting 2021 – Networking for Dental Education, w związku z panującą sytuacją epidemiczną odbyło się wyłącznie w formule on-line, a jego gospodarzem był Wydział Stomatologiczny Uniwersytetu w Strasburgu (Francja). Językiem wiodącym był język angielski, ale niektóre sesje odbywały się również w języku francuskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim oraz językach skandynawskich. Innowacją była nie tylko forma, ale również długość całego kongresu. Wydarzenie trwało bowiem nie jak zwykle, kilka dni, lecz zostało rozplanowane na spotkania odbywające się przez cztery miesiące od 4 maja do 26 sierpnia 2021 roku. Łącznie odbyło się 40 spotkań w ciągu 19 dni. Na wyróżnienie zasługuje bardzo dobry i szeroki dobór tematów prelekcji, które były referowane przez specjalistów z danej dziedziny. Wśród prelegentów były wybitne osobistości – specjaliści ze świata nauki, polityki i innowacji. Tematem wiodącym Konferencji były zagadnienia związane z edukacją stomatologiczną oraz wykorzystaniem nowoczesnych teleinformatycznych technologii w kształceniu przed- oraz podyplomowym (Networking for Dental Education).

O czym opowiadają wykłady?

Jak co roku w kongresie ADEE wzięli udział zaproszeni goście oraz dydaktycy, którzy mieli możliwość  czynnego udziału nie tylko w dyskusjach, ale także poprzez przedstawienie własnych badań naukowych. Tradycyjnie wydarzenie zostało podzielone: na wystąpienia ustne, sesje plakatowe, warsztaty oraz tzw. sesje zespołów SIG – Special Interests Groups.

Tematyka prezentacji ustnych i plakatowych była bardzo różnorodna i dotyczyła m.in.: programów nauczania, doskonalenia zawodowego, rozwoju wydziałów stomatologicznych, metod edukacji i nauki wspomaganej technologią. Sesje plakatowe pozwoliły również poznać problemy i ich rozwiązania dotyczące szeroko rozumianej edukacji stomatologicznej na różnych uniwersytetach.

Dnia 12 maja 2021 r. odbyła się m.in. sesja naukowa pt. „Focusing on Assessment, Curriculum, Evaluation”, podczas której prof. dr hab. Renata Chałas zaprezentowała wyniki nt.: „Polish Dental Students Health Lifestyle, Perceived Stress & Perceptions about Remote Dental Training during the COVID-19”. Badania są częścią międzynarodowego projektu dotyczącego oceny dobrostanu studentów kierunku Lekarsko-Dentystycznego w sześciu europejskich krajach, podczas zdalnego nauczania w okresie pandemii COVID-19. Drugą pracę badawczą z naszego Wydziału zaprezentowała podczas sesji plakatowej prof. dr hab. Ingrid Rożyło-Kalinowska, kierownik Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie: Knowledge and attitude of Jordanian and Polish dental interns toward Cone beam CT”. Badania dotyczące znajomości techniki obrazowania radiologicznego z wykorzystaniem metody tomografii stożkowej (CBCT) zostały przeprowadzone w grupie lekarzy stażystów z Polski i Jordanii - praca powstała we współpracy z zespołem z Uniwersytetu  z Jordanii. 

Ciekawą formą wystąpień były sesje FREEStage, w trakcie których prezentowano wybrane nowe i rozwijające się projekty badawcze edukacji stomatologicznej, realizowane obecnie zarówno w instytucjach ADEE, jak i poza nimi.

Tematyka spotkań SIG – Special Interest Groups była bardzo różnorodna. Przykładowo w trakcie sesji Covid - lessons learned to innovate, uczestnicy dyskutowali o sytuacji w jakiej obecnie funkcjonują jednostki dydaktyczne w całej Europie mierząc się z nowym wyzwaniem jakim jest globalna pandemia, o wprowadzonych innowacyjnych działaniach i ich kontynuacji także w czasie "po" COVID-19.

W innych spotkaniach omawiano problem ograniczonej interakcji pomiędzy studentami stomatologii oraz studentami innych kierunków medycznych np. z zakresu higieny stomatologicznej, sugerując konieczność wprowadzenia koncepcji szkolenia zespołowego od wczesnych lat edukacji tych grup studentów, co pozwoli na budowanie umiejętności współpracy później - już w trakcie pracy zawodowej. Dyskutowano także o zrównoważonym rozwoju w edukacji stomatologicznej i potrzebie opracowania serii efektów uczenia się, które można by osadzić w programie nauczania General Educational Development – GED oraz profesjonalizmie w stomatologii, zwracając uwagę na problemy i wyzwania dla rozwoju zawodowego.

Sesje Tech Talks & Expo 2021 były to prezentacje i dyskusje poświęcone nowoczesnym technologiom w nauczaniu stomatologii. Omawiano m.in.: rolę i ogromne znaczenie symulacji haptycznej i wirtualnej rzeczywistości w szkoleniu przedklinicznym studentów oraz w całym cyklu edukacyjnym profesjonalistów zajmujących się zdrowiem jamy ustnej. Zwrócono także uwagę na tempo zmian wywołane nadejściem pandemii COVID-19. Części teoretycznej towarzyszyły prezentacje produktów od partnerów korporacyjnych.

W trakcie tegorocznego kongresu ADEE odbyło się także forum władz uczelni stomatologicznych (FEHDD – Forum of European Heads and Deans of Dental Schools), trwały liczne spotkania sprawozdawcze przedstawicieli wielu struktur Stowarzyszenia, przyznano również nagrody dla współpracowników za osiągnięcia i ciągłe dążenie do perfekcjonizmu w edukacji stomatologicznej.

Podsumowaniem części naukowej konferencji ADEE 2021 była sesja – The best of ADEE 2021, podczas której zaprezentowano najlepsze plakaty każdej sesji, najbardziej innowacyjną prezentację FREEStage, aktualizacje z SIG oraz najważniejsze wydarzenia z warsztatów.

Organizatorzy podjęli ogromny wysiłek zorganizowania konferencji ADEE w zupełnie innym formacie niż ten tradycyjny, czyli stacjonarny. Było to nowe, wspaniałe doświadczenie dla wszystkich delegatów. Niezwykle bogaty i interesujący program, a także wybitni prelegenci sprawili, że wydarzenie to na długo pozostanie w pamięci uczestników - dydaktyków z całego świata - i pozwoli szerzej spojrzeć na sprawy związane z nauczaniem studentów stomatologii.

Zdjęcia pochodzą z prywatnych zasobów prof. dr hab. Renaty Chałas
Rozmawiała: Aleksandra Kaźmierczak

 

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie