numer 012
marzec 2022
6

Kilka słów o Uczelnianym Zespole ds. Ustawicznego Rozwoju Sprawności Akademickiej (URSA)

Na pytania czym jest URSA, jakie są jej cele oraz o pierwszych sukcesach tego projektu opowiedział nam dr n. farm. Rafał Pietraś z Katedry i Zakładu Chemii Leków.

Z doktorem Rafałem Pietrasiem rozmawia Wiktoria Kinik

Panie Profesorze, czym jest URSA?

Uczelniany Zespół ds. Ustawicznego Rozwoju Sprawności Akademickiej (URSA) to szeroko rozumiany zintegrowany system wsparcia pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prowadzących zajęcia dydaktyczne. Zespół URSA tworzą pracownicy z obszaru badawczo-dydaktycznego i dydaktycznego reprezentujący wszystkie wydziały Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ponadto zespół tworzą również pracownicy pionu administracyjnego wspierający efektywnie proces formalizowania powstających projektów. URSA wpisuje się w plan zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i wspiera najważniejsze działania statutowe Uczelni, a szczególnie obszar kształcenia medycznego. URSA to nowoczesna interaktywna platforma wspierająca rozwój pracowników z obszaru dydaktycznego, kształtowanie oferty dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, podnoszenie umiejętności i kompetencji pracowników. Jest to również otwarta na propozycje, innowacje oraz usprawnienia platforma wymiany informacji pomiędzy pracownikami, a także system zwiększania konkurencyjności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zakresie dydaktyki medycznej w naszym regionie, w Polsce oraz Europie. Wreszcie URSA to troska o najważniejszą wartość jaką dysponuje Uniwersytet Medyczny w Lublinie, czyli o kompetentny, błyskotliwy i przygotowany do pracy personel.

Co jest celem URSY? I w jaki sposób będzie on realizowany?

Podstawowym celem URSY jest konstruowanie i opieka nad systemem rozwoju pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne poprzez kształtowanie kompetencji zawodowych niezbędnych do efektywnego wykonywania powierzonych obowiązków w zakresie edukacji medycznej. 
W ramach swojej działalności URSA przedstawi zasady rozwoju dydaktycznego nauczycieli akademickich, standardy dotyczące kompetencji zawodowych dydaktyka. Ponadto zaproponuje metody efektywnej opieki nad nauczycielami z uwzględnieniem ścieżki rozwoju pracownika. Co więcej, w ramach swojej działalności, URSA chce wspierać pracowników w rozwiązywaniu problemów występujących w obszarze umiejętności dydaktycznych. Podstawą działania URSY jest stały kontakt z pracownikami celem zapewnienia najlepszej oferty działań wspierających indywidualny plan rozwoju pracownika.
 
dr n. farm. Rafał Pietraś
Na czym polega przygotowanie indywidualnego planu rozwoju pracownika?
Jak wspomniałem uprzednio najważniejszym celem działania jest inwestycja w rozwój pracowników. Uniwersytet Medyczny w Lublinie dysponuje kapitałem w postaci zaangażowanych w obowiązki pracowników posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności. Właściwym postępowaniem jest pomoc w odpowiednim ukierunkowaniu rozwoju pracownika, dostosowanym do jego predyspozycji, czy zdolności. URSA chce pomagać swoim wsparciem w realizacji planów rozwoju kadry dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Działania te w założeniu mają wspierać rozwój nauczycieli i zapewnić zbieżność pomiędzy osobistym planem rozwoju pracownika, a założeniami, czy raczej oczekiwaniami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zakresie istotnych dla prowadzenia kształcenia medycznego kompetencji zawodowych. URSA umożliwi sformułowanie krótko-, średnio- i długoterminowych planów rozwoju dostosowanych do realizacji powyższych zadań uwzględniając ścieżkę awansu w obszarze dydaktycznym. Efektywność pracy to także świadomość pracownika dotycząca jego pozycji zawodowej w możliwym do określenia czasie. Przygotowanie indywidualnego planu rozwoju pracownika to działanie obliczone na identyfikację lub zaplanowanie priorytetów rozwojowych pracownika w sferze intelektualnej, zawodowej, finansowej oraz społecznej. Indywidualny plan rozwoju to przede wszystkim otwarcie na potrzeby nauczycieli, które umożliwią przygotowanie planu dostoswanego do pracowników wybitnie uzdolnionych. Indywidualny plan zawiera wizję rozwoju kariery nauczyciela w okresie od 3 do 5 lat, uwzględniając możliwości awansu pracownika w obszarze dydaktycznym. Plan działań obejmuje rozwój nauczyciela w obszarze wskazanych lub wybranych kompetencji z uwzględnieniem jego predyspozycji. W efekcie takich działań pracownik będzie dysponował portfolio zawierającym listę posiadanych umiejętności, które zostały ukształtowane w przyjętym okresie czasowym.

Na jakie wsparcie i pomoc mogą liczyć dydaktycy od URSY?

Platforma URSA została przygotowana do przekazania szerokiej oferty wsparcia dla nauczycieli Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. URSA oferuje szereg narzędzi umożliwiających aktywne kształtowanie kompetencji w obszarze dydaktycznym. W ramach oferty programu URSA pracownicy mogą oczekiwać wsparcia w postaci oferty szkoleń kształtujących tożsamość, umiejętności dydaktyczne, konferencji, kursów czy webinariów. Obecnie na platformie URSA dostępne są kursy MedIQ, HQMedEd oraz kursy prowadzone przez Bibliotekę UM w Lublinie. Jako URSA zapraszamy również pracowników do zgłaszania propozycji dotyczących organizacji szkoleń lub zgłaszania ofert przeprowadzenia szkoleń dla pracowników naszego Uniwersytetu. Kursy podnoszące kompetencje dydaktyczne oferowane za pośrednictwem URSY umożliwiają zdobycie punktów za osiągnięcia dydaktyczne przeznaczone do systemu ewaluacji SONAR oraz zmniejszenia wymiaru pensum. W planach jest również projekt gratyfikacji finansowej dla prowadzących szkolenia w ramach programu URSA.
Platforma URSA to również możliwość wymiany informacji, pomysłów czy innowacji w obszarze dydaktycznym, jak również wsparcie psychologiczne. Z aktualnymi informacjami dotyczącymi oferty programu URSA można zapoznać się na stronie internetowej programu www.ursa.umlub.pl. Można się tam również zapoznać z informacją o nowym konkursie grantowym „Innowacje w Edukacji”.

Jakimi sukcesami może pochwalić się URSA od początku istnienia?

Projekt URSA działa dość krótko, ale efektem pracy Zespołu jest przygotowanie programów, które niebawem zostaną zaprezentowane pracownikom. Do sukcesów mogę zaliczyć przygotowanie przez Zespół URSY programu tutoringowego dla nauczycieli, który stanowi element systemu opieki nad nauczycielem. Program ten znajduje się w zaawansowanej fazie opracowywania i zostanie wprowadzony z początkiem nowego roku akademickiego. Program tutoringowy będzie skierowany przede wszystkim do pracowników o najkrótszym stażu pracy. Kolejnym osiągnięciem jest wdrożenie działań zmierzających do zaprezentowania pracownikom standardu kompetencji zawodowych dla pracowników zatrudnionych w ramach poszczególnych wydziałów. Ponadto Zespół URSY przygotowuje szczegóły systemu benefitów ekonomicznych i pozaekonomicznych, które obejmą wyróżniających się pracowników obszaru dydaktycznego. Do sukcesów należy zaliczyć również wdrożenie pierwszych szkoleń pod patronatem URSY.
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie