numer 012
marzec 2022
2

Zmiany w programie studiów na kierunku Farmacja

Semestr zimowy to dla Wydziałowych Zespołów ds. Planów okres wzmożonej pracy związanej z przygotowaniem planów na nowe cykle kształcenia. Zostały one zaopiniowane przez Samorząd Studencki i Interesariuszy Zewnętrznych i przyjęte przez Radę ds. Kształcenia, a następnie przez Senat UM. 

Dla kierunku Farmacja Wydziałowy Zespół ds. Planów Studiów przygotował plan na cykl kształcenia 2022-28 i dokonał w nim pewnych zmian. 

Główną ich motywacją było zwiększenie treści humanistycznych w początkowych latach studiów i lepsze przygotowanie studentów do wakacyjnych praktyk zawodowych, odbywanych po VI i VIII semestrze. Te ostatnie zmiany zostały zainicjowane przez przedstawicieli Izby Aptekarskiej. 
Wprowadzenie dodatkowych treści humanistycznych na pierwszym semestrze związane są z pojawieniem się nowego przedmiotu Farmaceuta - zawód przyszłości (semestr I, 15 godzin seminariów), którego celem jest pokazanie studentom i przyszłym absolwentom, że ich przyszłe miejsce pracy nie jest ograniczone wyłącznie do apteki. Innym, również nowym przedmiotem pojawiającym się w pierwszym semestrze, w grupie treści humanistycznych jest Autoprezentacja zawodowa. Przedmiot ten zastąpił Socjologiczną analizę zawodu farmaceuty. Jego zadaniem jest nakierowanie studentów na sztukę autoprezentacji, również istotną w odnalezieniu się absolwentów na rynku pracy i przy aplikacjach zawodowych.  W planach pierwszych czterech semestrów studiów są również zajęcia z Psychologii i socjologii, Kwalifikowanej pierwszej pomocy i Historii farmacji. 
Zwiększenie nacisku na treści humanistyczne na początkowych latach studiów skutkowało przeniesieniem zajęć z Chemii analitycznej z I i II semestru na semestry III i IV, a z Obliczeń w chemii analitycznej z semestru II na semestr III. Wprowadzenie nowego przedmiotu Farmaceuta -zawód przyszłości spowodowało natomiast ograniczenie liczby godzin zajęć z Obliczeń w chemii analitycznej i Obliczeń w chemii fizycznej z 15 do 10 godzin każdego z tych przedmiotów. 

Natomiast idea lepszego przygotowania studentów do praktyk zawodowych spowodowała pojawieniem się w semestrze VI części zajęć i treści związanych z przedmiotem Farmacja praktyczna oraz Farmakologia z farmakodynamiką. Kolejna część zajęć z pierwszego z wymienionych przedmiotów pojawia się w semestrze VIII, przed praktyką w aptece szpitalnej, zaś ostatnia część jest zaplanowana na semestr IX. 

Zmiany wprowadzonych w planach dotyczyły również liczebności grup studenckich podczas ćwiczeń, sposobu prowadzenia zajęć przedmiotu oraz przeniesienia zajęć z jednego semestru na inny.  
Zmiany liczebności grup studentów podczas zajęć wprowadzono w przedmiocie Chemia analityczna w semestrze IV- ograniczono ilość zajęć przeprowadzanych w grupach 5 osobowych. Natomiast w uwagi na wymogi związane z treścią ćwiczeń z przedmiotu Technologia postaci leku wyodrębniono część zajęć związaną z aseptyką, które będą prowadzone w grupach 5 osobowych (Technologia postaci leków – aseptyka, 40 godzin, semestr VII).

W planach na cykl kształcenia 2022-28 pojawiły się również interdyscyplinarne ćwiczenia realizowane w klinikach Wydziału Lekarskiego. Stanowią one część przedmiotu Farmacja kliniczna (II) i będą one prowadzone w grupach 10 osobowych w semestrze IX.  
Zmiana sposobu prowadzenia zajęć z seminarium na wykłady dotyczy również przedmiotu Mechanizmy molekularne działanie leków (semestr IX).
Zmiana sposobu prowadzenia zajęć z seminarium na wykłady dotyczy również przedmiotu Mechanizmy molekularne działanie leków (semestr IX). 

Zmiany lokalizacji zajęć w semestrach najczęściej były wnioskowane przez prowadzących zajęcia i dotyczą one (oprócz opisanych wcześniej) przeniesienia zajęć z przedmiotu: 
1. Immunologia z semestru III na semestr IV
3. Patofizjologia z semestru IV na semestr III
4. Metody określania struktury związków organicznych z semestru IV na semestr III i zmiana nazwy na Nomenklatura i metody określania struktury związków organicznych
5. Biotechnologia farmaceutyczna z semestru IV na semestr VIII 
6. Biologia molekularna z semestru V na semestr VI
6. Etyka zawodu z semestru V na semestr IV
7. Promocja zdrowia i profilaktyka prozdrowotna (przedmiot dodatkowy) z semestru IX na semestr IV
8. Synteza i technologia środków leczniczych z semestru V i VI na semestr VII. 
9. Prawo farmaceutyczne z semestru IX na semestr X
10. Statystyka w badaniach naukowych (przedmiot dodatkowy) z semestru IX na semestr X
11. Przeniesienie zajęć z przedmiotu Testy diagnostyczne w aptece z semestru V na semestr X.
Cześć zmian w planie ma charakter stricte organizacyjny. Przykładem takowych jest połączenie zajęcia z Biotechnologii roślin (15 godzin) i Etnobotaniki (15 godzin) (Blok II lek roślinny) prowadzonych przez ten sam Zakład w przedmiot Biotechnologia roślin - aspekty teoretyczne i praktyczne (30 godzin).

Istotną nowością w planie jest wprowadzenie egzaminu OSCE z przedmiotów Farmacja praktyczna, Farmacja kliniczna i Opieka farmaceutyczna (semestr IX). Kolejnym novum jest zniesienia wymogu zaliczeń cząstkowych z oceną po każdym semestrze dla przedmiotów wielosemestralnych kończących się egzaminem.
W planach zwrócono również uwagę zrównoważenie obciążenia godzinowego w poszczególnych semestrach i na uaktualnienie nazw Zakładów prowadzących dane przedmioty. 

Przytoczone zmiany w planie studiów na kierunku Farmacja w cyklu kształcenia 2022-2028 ukierunkowane są na rzetelne przygotowanie absolwenta do przyszłego zawodu farmaceuty, obniżenie obciążenia kognitywnego studenta (liczne zaliczenia), a także higienę pracy, tak prowadzących zajęcia jak i uczestników.
Tekst artykułu powstał przy współpracy z dr hab. n. farm. Beatą Polak i dr n. farm. Aleksandrą Józefczyk z Wydziałowego Zespołu ds. Planów Studiów
Autor: Wiktoria Kinik
Zdjęcie pochodzi z unsplash 
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie