numer 012
marzec 2022
14

Medyczne Forum Edukacyjne

Wywiad z Panią Joanną Tęsną, koordynatorem Medycznego Forum Edukacyjnego na temat nowego projektu Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. Kamila Torresa

Z Joanną Tęsną rozmawia Wiktoria Kinik

Czym jest Medyczne Forum Edukacyjne?
Medyczne Forum Edukacyjne to inicjatywa Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. Kamila Torres mająca na celu popularyzację nauki oraz zapoznawanie uczniów ze specyfiką studiowania w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Jaka jest misja Medycznego Forum Edukacyjnego? Jaka idea przyświeca temu projektowi? Jaki jest jego główny cel?
MeFEd  stanowi odpowiedź na wymagania wynikające z wyzwań, jakie stawia się młodym ludziom. Współczesna szkoła powinna uczyć kreatywnego myślenia oraz umiejętności samokształcenia i  doskonalenia, natomiast zadaniem autorskiego programu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - Medycznego Forum Edukacyjnego - jest rozbudzanie zainteresowania oraz rozwijanie teoretycznych i  praktycznych kompetencji uczniów. Kluczem tej inicjatywy jest jej wartość edukacyjna. Dla szkół jest to również szansa na uatrakcyjnienie swoich programów nauczania oraz poznania oferty edukacyjnej Uniwersytetu.
Zajęcia z wykładowcami i studentami zarażają pasją do nauk medycznych, promują poszczególne kierunki kształcenia, pokazują bazę dydaktyczną i doskonałe warunki do nauki dla studentów. Współpraca ze szkołami w ramach MeFEd promuje Uniwersytet Medyczny w  Lublinie i daje szansę na zwiększenie liczby kandydatów w latach kolejnych.
Medyczne Forum Edukacyjne
Do kogo skierowane jest Medyczne Forum Edukacyjne? 
Grupę docelową MeFEd stanowią uczniowie szkół ponadpodstawowych, a także podstawowych. Chcemy, aby także ci najmłodsi uczniowie mogli rozwijać wrodzoną ciekawość, kształtować zainteresowania, pobudzać kreatywność oraz odkrywać talenty. Do współpracy zaprosiliśmy 25 szkół ponadpodstawowych, głównie z województwa lubelskiego oraz 10 szkól podstawowych.
Wspólne inicjatywy mają zwiększyć zainteresowanie uczniów podejmowaniem studiów na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz pozwolić na wymianę doświadczeń dydaktycznych pomiędzy nauczycielami akademickimi i szkolnymi.

Jakie zajęcia będą prowadzone w ramach Medycznego Forum Edukacyjnego i w jakiej formie? 
W ramach projektu uczniowie mają możliwość odbywania zajęć na Uczelni oraz korzystania z  nowoczesnych środków dydaktycznych. W programie znalazły się warsztaty, wykłady i laboratoria w  3 blokach tematycznych: biologicznym, chemicznym i medycznym- ogólnorozwojowym.
Naszą bazę stanowi na chwilę obecną ok. 250 tematów zajęć dostosowanych do wieku i poziomu wiedzy uczniów. Wszystkie zajęcia są nastawione na praktykę i samodzielne wykonywanie zadań. W ramach tych zajęć chcemy także pokazać ścieżki kariery wykładowców oraz przedstawić ofertę dydaktyczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
W trakcie prowadzonych zajęć uczniowie będą także oceniani przez wykładowców pod kątem zainteresowania tematem, poziomu wiedzy a także aktywności w trakcie zajęć. Podsumowaniem roku współpracy ze szkołami będzie nagrodzenie Medalem Doskonałości tych najbardziej aktywnych.
Jakie wyzwania stoją przed Medycznym Forum Edukacyjnym?
W dalszych planach mamy rozwój tej działalności. Planujemy organizację konkursów przedmiotowych, a docelowo także olimpiad wiedzy. Planowane jest oczywiście poszerzanie bazy tematów zajęć dostosowanych do potrzeb uczestników projektu.

Jak powstanie Medycznego Forum Edukacyjnego wpisuje się w działalność pro-społeczną pionu Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki?
Kształcenie i dydaktyka to serce każdej uczelni. Od osób, które prowadzą zajęcia zależy nie tylko pozycja uczelni, w ich rękach jest także budzenie w młodszych pokoleniach motywacji do pokonywania wyzwań, rozwijanie pasji do wykonywania zawodu, czy krytycznego podejścia do problemów. Przyswajanie wiedzy wcale nie musi być nudne i trudne – wręcz przeciwnie, może okazać się wspaniałą przygodą i możliwością pogłębiania swoich pasji i zainteresowań. I taki właśnie cel stoi przed Medycznym Forum Edukacyjnym.
Inauguracja Medycznego Forum Edukacyjnego odbędzie się podczas Dni Otwartych Umlub i Konferencji MedIQ w dniach 19-21 maja 2022. 
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie