numer 015
czerwiec 2022
12

Społeczna Odpowiedzialność Uczelni

2 czerwca 2022 roku Uniwersytet Medyczny w Lublinie przystąpił do Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. W imieniu Władz Uczelni dokument podpisała Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, profesor uczelni.

Wydarzeniu towarzyszyła konferencja "Doświadczenia, praktyki i wyzwania społecznej odpowiedzialności uczelni" zorganizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Pani Dziekan towarzyszyły mgr Wiktoria Kinik z Grupy Informacyjnej Blask oraz mgr Renata Rymuszko z Sekcji Organizacyjno-Informacyjnej.
Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (DSOU) stanowi wyraz dobrowolnego zaangażowania szkół wyższych w promowanie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach kształcenia oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni.

Podpisanie Deklaracji wpisuje się w Społeczną Odpowiedzialność Uczelni prowadzoną przez Centrum Edukacji Medycznej
Dziekan Samardakiewicz podpisuje Deklarację
Corporate Social Responsibility CSR staje się często kluczowym czynnikiem w wyborze nie tylko miejsca pracy, ale także Uczelni. W odniesieniu do Uczelni mówimy o Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU).

Czym jest Społeczna Odpowiedzialność Uczelni (SOU)?

Społeczna Odpowiedzialność Uczelni (SOU) to strategiczne i systemowe podejście do zarządzania uczelnią, budowania współpracy i dialogu z interesariuszami, które przyczynia się do:
- zrównoważonego rozwoju,
- kształtowania wartości i postaw społeczeństwa obywatelskiego,
- wspierania wartości akademickich i tworzenia nowych idei,
- podtrzymania oraz rozwoju kompetencji naukowych i dydaktycznych mających wpływ na efektywność działalności i innowacyjność.*
 
* J. Kulczycka, E. Pędziwiatr, Definicje SOU, w: Społeczna odpowiedzialność - znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania, red. E. Jastrzębska, M. Przybysz, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 2019, s. 9

Jakie są cele realizowania polityki Społecznej Odpowiedzialności Uczelni:
- pomoc osobom potrzebującym i wykluczonym
- zmniejszenie zachorowalności na choroby cywilizacyjne poprzez uświadamianie społeczeństwa, prowadzenie działań w ramach promocji nauki, profilaktyki chorób cywilizacyjnych i edukacji medycznej  
- zapewnianie edukacji na wysokim poziomie studentom, doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych oraz dobrych warunków pracy, współpracy i rozwoju pracownikom Uczelni 
-
uwrażliwienie przyszłych i obecnych pracowników oraz studentów na potrzeby realizowania polityki społecznej, szerzenie wartości, takich jak bezinteresowna pomoc, empatia, równość, szacunek i działanie zgodne z normami etycznymi i przepisami prawa poprzez zajęcia z komunikacji zdrowotnej i odpowiedzialności społecznej
- integracja i współdziałanie środowiska akademickiego w ramach różnego rodzaju kampanii społecznych lub akcji promocyjnych
- współpraca z samorządami lokalnymi, organizacjami społecznymi i administracją publiczną
- kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni jako miejsca dialogu środowiska akademickiego z różnymi grupami społecznymi oraz instytucji zaangażowanej społecznie poprzez swoją działalność dydaktyczną, badawczą i opiniotwórczą.
- budowanie poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz faktu, że pomoc innym ma sens oraz daje poczucie sprawczości i satysfakcji.
Treść DSOU
Społeczna Odpowiedzialność Uczelni jest już realizowana przez nasz Uniwersytet. Przykładem działalności SOU są:

- Akcja "My z Wami" - pomoc Ukrainie  

- Przystanek Szczepienie 

- Medyczne Forum Edukacyjne 

- Akademicka Pomoc Psychologiczna i Edukacyjna - APPiE

Więcej informacji znajdą Państwo, kontaktując się z Wiktorią Kinik telefonicznie +48 81 448 53 96 oraz mailowo: wiktoriakinik@umlub.pl
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie