numer 015
czerwiec 2022
15

Koordynator ds. Promocji Edukacji
dr Aleksandra Józefczyk, profesor uczelni

Kontynuujemy prezentacje sylwetek członków Zespołu ds. Promocji Edukacji. Czas na Wydział Farmaceutyczny.  

Moja ścieżka kariery:

Mówiąc najkrócej jak się da – od studenta do nauczyciela akademickiego. Ukończyłam kierunek farmacja na naszym Uniwersytecie (wtedy jeszcze Akademii Medycznej w Lublinie) uzyskując tytuł magistra farmacji.  W tym samym roku (1992r.) rozpoczęłam prace jako asystent, a po uzyskaniu stopnia doktora n. farm. (2000 r.) zostałam adiunktem w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji. W 2008 roku uzyskałam tytuł specjalisty w specjalności Lek roślinny  (Jedynie 6 osób w Polsce ją posiada i wszystkie są z naszego Wydziału Farmaceutycznego!). Nieustannie podnoszę kwalifikacje zawodowe łącząc pracę w obszarze dydaktyki oraz nauki. Zajmuję się badaniami nad potencjalnym wykorzystaniem substancji roślinnych w terapiach p/nowotworowych. By mieć praktyczną wiedzę farmaceutyczną pracowałam w aptece otwartej oraz przez wiele lat pełniłam funkcję Osoby Wykwalifikowanej w firmie farmaceutycznej, a teraz taką rolę sprawuję w Laboratorium Kontroli Jakości Produktów Leczniczych przy Katedrze Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej UM w Lublinie. Chętnie angażuję się w działania społeczne i chyba nie zdradzę tajemnicy, że lubię swoją pracę.
dr n. farm. Aleksandra Józefczyk
Atuty mojego Wydziału:

Przede wszystkim to ludzie i praca zespołowa! Już dawno na naszym wydziale odkryliśmy, że jeśli działamy wspólnie więcej osiągamy. Może pomaga nam fakt, że to w przeważającej większości kobiety są głównym motorem działania zarówno w badaniach naukowych jak i dydaktyce. Jesteśmy otwarci, chętnie się zmieniamy, staramy dostosować do współczesnych wymogów rynku pracy dla naszych absolwentów. Trzy kierunki: analityka medyczna, farmacja i kosmetologia realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę w większości naszego wydziału, dają nam szerokie spojrzenie na różne zawody medyczne i związane z tym możliwości zawodowe, ale i ograniczenia. W obszarze dydaktycznym chętnie włączamy się w realizację zajęć o charakterze interdyscyplinarnym, wprowadzamy szereg zajęć fakultatywnych – podnoszących „atrakcyjność” naszych absolwentów na rynku pracy. Zachęcamy też studentów do działań prospołecznych, samorozwoju. Prężnie działające 2 organizacje studenckie: Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych i Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji przy UM w Lublinie oraz 16 kół naukowych są tego najlepszym dowodem. Obszar naukowy, w którym chętnie współpracujemy z innymi wydziałami, czy ośrodkami naukowymi na świecie, ale także z naszymi studentami, owocuje wysoką kategoryzacją naszego Wydziału.

Moje przemyślenia na temat Promocji Edukacji na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie:

Wizytówką naszej Uczelni  jest każdy z nas. To społeczność decyduje o tym jak jesteśmy postrzegani przez innych. Dlatego też ważne jest indywidualne podejście do dbałości o nasz dobry wizerunek, akceptację działań zewnętrznych naszego Uniwersytetu. Media społecznościowe są ważnym elementem współczesnej komunikacji, ale też promocji, słowem magicznego public relations (PR). Promocja edukacji jest oczywiście integralnym elementem tych działań. Uważam, że media społecznościowe są dobrze wykorzystywanym narzędziem w promocji (choć pewnie tu mamy jeszcze spore pole do działania), ale wydaje mi się, że można jeszcze zwiększyć zakres informacji o tym, co dzieje się u nas – zwłaszcza, że inicjatyw zarówno studentów, jak i pracowników nie brakuje. Przede wszystkim te właśnie z szeroko rozumianej edukacji przyciągają do nas młodych ludzi, zainteresowanych studiowaniem na naszej Uczelni. Ale ciekawe i dobrze zrealizowane projekty dla młodszych, o których szeroko informujemy (albo jak kto woli chwalimy się nimi) mogą skutkować w przyszłości tym ,że oni wybiorą właśnie naszą Uczelnię.
Społeczna Odpowiedzialność Uniwersytetu na Wydziale Farmaceutycznym:

Realizowana jest zgodnie z misją i wizją naszej Alma Mater. Ze wszech miar staramy się by nasi absolwenci byli gotowi na zmiany na rynku pracy (poprzez włączenie do programów kształcenia umiejętności i kompetencji pozamedycznych, wykraczających poza standardy kształcenia a także umiejętności specjalistycznych). Na wydziale funkcjonują programy i działania aktywizujące pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych, konsultujemy programy kształcenia ze studentami oraz interesariuszami zewnętrznymi. Stawiamy na rozwój studenckich kół naukowych, organizację wyjazdów kadry naukowej na staże naukowe oraz wizyty studyjne, organizujemy konferencje międzynarodowe oraz staramy się  zwiększać udział obcokrajowców w procesie naukowo-dydaktycznym. Chętnie włączamy się w projekty popularyzujące naukę, by stała się elementem życia społecznego, gdyż niewiedza stanowi barierę do upowszechniania nowoczesnych terapii. Nasi pracownicy, studenci i doktoranci biorą udział w promocji uczelni w szkołach średnich, organizację dni otwartych, udział w wydarzeniach organizowanych przez władze lokalne i akcjach promujących zdrowie. Dbamy również o komercjalizację naszych osiągnięć naukowych, by stały się elementami podnoszącymi wiedzę, a przede wszystkim dobrostan społeczeństwa.
Tekst: Wiktoria Kinik
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie