numer 015
czerwiec 2022
9

Przyszłość pielęgniarstwa czyli aplikacja mobilna Diagnostic Nurse

4 kwietnia 2022 roku Uniwersytet Medyczny w Lublinie podpisał z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowę na realizację projektu pn. Aplikacja mobilna Diagnostic Nurse: wzmocnienie kompetencji pielęgniarskich w diagnostyce klinicznej. 

Projekt realizowany będzie w ramach programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Dofinansowanie na realizację działań w nim zaplanowanych pochodzi z budżetu państwa i opiewa na kwotę 70 000, 00 zł. Kadrę naukowo-badawczą stanowią studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego oraz ich opiekunowie: 

- Dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska, Prof. Uczelni, 
- Dr n. o zdr. Grzegorz Nowicki  
- Mgr Agnieszka Chrzan-Rodak. 

Poprosiliśmy opiekunów o opinię na temat korzyści wynikających z działań zaplanowanych w projekcie, których rezultatem ma być tytułowa mobilna aplikacja Diagnostic Nurse.

 
Opinia dr hab. n. o zdr. Barbary Ślusarskiej, Prof. Uczelni

Pani profesor co skłoniło Panią i studentów Koła Naukowego przy Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego, których jest Pani opiekunem do pracy nad stworzeniem aplikacji mobilnej o nazwie Diagnostic Nurse ? 


Długoletnie doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami w obszarze diagnostyki stanu pacjenta dla potrzeb opieki pielęgniarskiej były podstawą do spostrzeżeń, że istnieje pewna luka w gruntownym opracowaniu tego zagadnienia w pragmatycznej sferze działania. Ponadto obserwacje potrzeb studentów w zakresie łatwości, z jaką wykorzystują nowoczesne narzędzia cyfrowe dla potrzeb dydaktyki dały podstawę do poszukiwań nowych rozwiązań zgodnych z dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii informatycznych. Kolejny etap działań to tylko potwierdzenie tych spostrzeżeń w opinii studentów, którzy są bardzo otwarci na wdrażanie do praktyki takich rozwiązań.
Dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska, Prof. Uczelni
Czy Pani zdaniem połączenie nowoczesnych technologii, w tym wypadku aplikacji mobilnej Diagnostic Nurse w pracy związanej z zawodami pielęgniarskimi będzie stanowiło w przyszłości jedno z podstawowych narzędzi w pracy z pacjentem? Jeżeli tak to dlaczego? 

Jesteśmy na początku drogi bardzo złożonego procesu rozwoju kompetencji diagnostycznych w pielęgniarstwie, skorelowanego z rozszerzonym w Polsce od niedawna zakresem porady pielęgniarskiej. Pielęgniarki codziennie podejmują w praktyce klinicznej decyzje, których konsekwencje bezpośrednio wpływają na wyniki opieki. Nowoczesne technologie mają za zadanie wspomagać pielęgniarki w praktyce, a w przyszłości będą podstawą do wdrażania algorytmów, które syntetyzują i przekształcają dowody naukowe i opinie ekspertów w zalecenia dotyczące najlepszych praktyk. Narzędzia takie wyraźnie ilustrują tok myślenia w logiczny sposób krok po kroku, które można używać do nauczania i doskonalenia umiejętności pielęgniarek w podejmowaniu decyzji klinicznych. Pomagają zidentyfikować luki w ocenie, a także błędy w logicznym myśleniu o problemie klinicznym. Aplikacja mobilna Diagnostic Nurse będzie stanowić prosty algorytm postępowania diagnostycznego, co jest szczególnie cennym narzędziem dla początkujących pielęgniarek, którym może brakować doświadczenia i pewności w podejmowaniu decyzji. Dobrze skonstruowany algorytm może zwiększyć efektywność planowania opieki, zachęcić pielęgniarki do monitorowania krytycznych stanów i pomóc zmaksymalizować zaufanie do podejmowanych przez nich autonomicznych decyzji. Ponadto należy podkreślić także, że ten sposób pracy wspomagany odpowiednimi narzędziami porządkuje sposób myślenia pielęgniarek i pomaga zapobiegać błędnym decyzjom, które mogą negatywnie wpłynąć na wyniki. W wielu krajach, wśród których USA jest liderem, o bardziej zawansowanych technologiach informatycznych w pielęgniarstwie wykorzystywanie podobnych urządzeń w praktyce staje się codziennością, a pielęgniarki posługują się nimi jako podstawa w pracy z pacjentem. Ufajmy, że aplikacja mobilna Diagnostic Nurse będzie stanowić dobry początek w tym zakresie w rozwoju pielęgniarstwa w Polsce.


W jaki sposób środki finansowe pozyskane w ramach projektu przyczynią się Pani zdaniem do realizacji założonego celu tj. stworzenia aplikacji mobilnej Diagnostic Nurse? 

Stworzenie aplikacji mobilnej Diagnostic Nurse bez stosownych środków finansowych we współczesnej rzeczywistości byłoby trudne do zrealizowania. Stąd wsparcie finansowe pozyskane w ramach projektu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” jest kamieniem milowym dla praktycznego rozwoju koncepcji tej aplikacji. Połączenie pomysłu merytorycznej potrzeby aplikacji mobilnej wzmacniającej kompetencje pielęgniarskie w diagnostyce klinicznej z możliwościami współczesnych technologii informatycznych oraz wizji przyjaznych i prostych rozwiązań technicznych oczekiwanych przez studentów w przyznanym na ten cel budżecie finansowym, jest możliwe do zrealizowania. Ponadto cieszy nas także fakt, że użyteczność praktyczna tej aplikacji będzie testowana w analizie badawczej z udziałem studentów – głównych użytkowników docelowych produktu finalnego naszego projektu.
Opinia dr n. o zdr. Grzegorza Nowickiego

Panie doktorze jakie pozytywne rezultaty długofalowe przewiduje Pan po wdrożeniu aplikacji mobilnej Diagnostic Nurse w środowisku pielęgniarskim?


Tak jak każdy projekt, tak i ten osiągnie pewnie rezultaty. Oczywiście te rezultaty długofalowe są ważne, ale może zacznę od tych rezultatów, którego wspólnie ze studentami chcielibyśmy osiągnąć wcześniej. Pierwszym rezultatem, co wiąże się z duża pracą studentów, będzie stworzenie portolio skal i narzędzi przydatnych w ocenie i monitorowaniu stanu pacjenta użytecznych w praktyce pielęgniarskiej. Osiągnięcie tego celu wiązać się będzie z szerokim przeglądem literatury i wybraniem a następnie podzieleniem skal i narzędzi, tak aby użytkownicy aplikacji mieli szybki i prosty dostęp do odpowiedniej skali. Drugim i najważniejszym rezultatem projektu będzie stworzenie aplikacji Diagnostic Nurse jak „produktu” naszego projektu. Oczywiście, w osiągnięciu tego celu niezbędne będzie zaangażowanie studentów, którzy dzięki współpracy z deweloperem aplikacji mobilnych będą mogli zdobyć wiedzę na temat tworzenia aplikacji ale także jej usprawniania. Jeżeli chodzi o usprawnianie to właśnie studenci będę mieli decydujący wpływ na ten proces, ponieważ odbywać się to będzie podczas rzeczywistego używania aplikacji w Laboratorium Interfejsu. Następnie gotowy „produkt” zostanie sprawdzony w warunkach zajęć klinicznych pod opieką nauczyciela zawodu. Wreszcie przejdźmy do rezultatów długofalowych, a będzie nim darmowe udostępnienie aplikacji dla potencjalnych użytkowników czyli studentów kierunku pielęgniarstwo oraz pielęgniarek już pracujących w całej Polsce. Odbędzie się to poprzez stworzenie specjalnie dedykowanej strony internetowej, a następnie informacje o tej aplikacji zostaną promowane przez instytucje kształcące w zawodzie pielęgniarki oraz Okręgowe Izby Pielęgniarskie. Duży wpływ na zainteresowanie aplikacją będzie miała reklama w mediach społecznościowych, a jak wiemy informacje zamieszczane na serwisach społecznościowych szybko trafiają do nas, a w przypadku aplikacji do jej potencjalnych użytkowników.

Panie doktorze w jaki sposób będzie można zbadać użyteczność i stopień zainteresowania osób aplikacją mobilną Diagnostic Nurse po zakończeniu projektu?

Aplikacja mobilna Diagnostic Nurse będzie pierwszą, w pełni dostępną za darmo aplikacją dedykowaną pielęgniarkom, dlatego też monitorowanie stopnia zainteresowania tym produktem jest istotne. Po zakończeniu projektu, studenci z naszego Koła Naukowego, będą zbierać informacje na temat ilości pobrań aplikacji ze strony internetowej, a do potencjalnych użytkowników będzie wysyłana krótka ankieta z prośbą o ocenę funkcjonalności aplikacji. Weryfikowalnym rezultatem będzie ilość pobrań aplikacji ze strony internetowej oraz ocena aplikacji przez użytkowników. Ważne będą także opinie użytkowników, ponieważ w przyszłości chcielibyśmy rozwijać aplikację. 
Diagnostic nurse
 Magdalena Kamola CWNiR
dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska, Prof. Uczelni
dr n. o zdr. Grzegorz Nowicki
zdjęcia: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie