Informator uniwersytecki

numer 004
luty 2021
1

Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów

Stało się!

29 stycznia 2021 roku zakończyła się realizacja projektu pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja – umowa nr POWR.05.04.00-00-0132/18-0, Oś priorytetowa: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. Wartość całego projektu wyniosła 2 018 104,32 zł a dofinansowanie z Unii Europejskiej 1 700 858,32 zł.

Projekt był realizowany przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów (Lider projektu) oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Partner projektu) w okresie od 2 listopada 2018 roku do 29 stycznia 2021 roku w pięciu województwach: lubelskim, mazowieckim, pomorskim,  śląskim, wielkopolskim.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie był odpowiedzialny za organizację szkoleń w woj. lubelskim.

Co było celem całego przedsięwzięcia? Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju, docelowo 450 fizjoterapeutów (338 K/113 M) z obszaru całego kraju w zakresie chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego oraz chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju, poprzez zastosowanie specjalistycznego wsparcia szkoleniowego w zakresie: fizjoterapii ortopedycznej, neurologicznej, pulmonologiczno-kardiologicznej, ICF oraz prowadzenia dokumentacji medycznej w fizjoterapii.

Spodziewanym efektem było podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji fizjoterapeutów oraz nabycie przez nich umiejętności przeprowadzenia rzetelnego badania funkcjonalnego, zaplanowanie skutecznej strategii terapii, następnie jej dokumentowanie i ocenienie wyników. Zaplanowano, że 90% (339K i 111 M) Uczestników ukończy szkolenie z wynikiem pozytywnym ale wynik końcowy to 98,8%!

W ramach udziału w projekcie każdy uczestnik/czka był/a objęty/a 80 godzinnym specjalistycznym szkoleniem składającym się z dwóch modułów, każdy po 40 h dydaktycznych.

Szkolenia miały charakter teoretyczny oraz praktyczny, przy czym dominujące były zajęcia praktyczne stanowiące 50% godzin zajęć.

Moduł obowiązkowy dla wszystkich Uczestników/czek szkolenia:
  • Moduł 1. Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF

Moduły do wyboru (każdy Uczestnik/czka wybierał jeden z poniższych modułów):
  • Moduł 2.Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii ortopedycznej,
  • Moduł 3. Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej,
  • Moduł 4. Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii pulmonologiczno-kardiologicznej

Na potrzeby realizacji szkoleń, za które odpowiedzialny był Uniwersytet Medyczny w Lublinie, zatrudniono doświadczoną kadrę wykładowców Uniwersytetu, łącznie 10 osób.

W dniu 13.06.2019 roku rozpoczęło się pierwsze z dwudziestu szkoleń, zaplanowanych w ramach całego projektu pod nazwą „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”.
sala wykładowa, widok zza pleców uczesników

W dniach 13-16 czerwca 2019 roku, w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie pierwsza grupa, 26 uczestniczek i uczestników, rozpoczęła szkolenie w ramach Zadania 1, Moduł 1 - „Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF”, a już w lipcu Uczestnicy przystąpili do realizacji szkolenia w ramach Modułu 2.  pn. „Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii ortopedycznej”, którego Uczestniczki i uczestnicy zgłębiali wiedzę i nabywali umiejętności z zakresu fizjoterapii ortopedycznej. Zajęcia miały przede wszystkim charakter praktyczny, a fizjoterapeutki i fizjoterapeuci podnosili kompetencje z wybranych technik fizjoterapeutycznych. Jak widać na załączonych zdjęciach, wykładowcy przyciągnęli uwagę zebranych, którzy z zaciekawieniem poznawali prezentowane metody i techniki pracy z pacjentem.

warsztaty dla uczestników na leżankach fizjoterapeutyczny
Kolejne dwie grupy Uczestników realizowały program zgodnie z planem. Druga grupa zakończyła szkolenie 17.11.2019 r., a trzecia - 8 marca 2020 r.

O takich sytuacjach można mówić „mistrzostwo ostatniej chwili”, ponieważ właśnie rozpoczynał się czas pandemii i wprowadzono szereg przepisów uniemożliwiających kontunuowanie szkoleń.

Na możliwość realizacji szkolenia czwartej grupy obejmującego Moduł 1. Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF oraz Moduł 4. Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii pulmonologiczno – kardiologicznej czekaliśmy kilka miesięcy.
widok uczestników w sali wykładowej, na pierwszym planie
Niemniej ostatecznie szczęście nam dopisało i udało się na przełomie września i października 2020r. zrealizować szkolenie i zakończyć zadania wyznaczone przez projekt.

W ramach szkolenia prowadzonego przez Uniwersytecie Medycznym w Lublinie - Partnera projektu, rozpoczęło szkolenie 100 Uczestników (4 grupy), a 98 ukończyło (98%). I to można nazwać sukcesem!

CWNR
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie