Informator uniwersytecki

numer 004
luty 2021
1

Diamentowy Grant

Rozpoczęła się realizacja projektu badawczego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) Diamentowy Grant, o dofinansowanie którego mogli ubiegać się wybitnie uzdolnieni studenci. Projekt pt.: „Badania metabolomiczne i proteomiczne w oparciu o chromatografię cieczową sprzężoną ze spektrometrią mas w celu oceny efektów działania kofeiny i topiramatu oraz ich wzajemnych interakcji w modelu drgawek pentetrazolowych u larw danio pręgowanego”, kierowany przez Adriana Bartoszka, rozpoczął się w listopadzie 2020 r. i potrwa 4 lata.
Kofeina jest najczęściej stosowanym środkiem pobudzającym ośrodkowy układ nerwowy. Badania na modelach zwierzęcych wykazały, że kofeina wydaje się mieć wpływ na wszystkie leki przeciwpadaczkowe w pewnym stopniu, a najsilniejszy efekt zaobserwowano w przypadku topiramatu. Zależność między kofeiną, napadami padaczkowymi i lekami przeciwpadaczkowymi jest złożona i wciąż nie do końca poznana. Leczenie napadów drgawkowych nadal pozostaje wyzwaniem dla neurologów, epileptologów, farmakologów i patofizjologów. Pozyskanie nowych informacji pogłębiających wiedzę na temat patogenezy padaczki i interakcji leków przeciwdrgawkowych z innymi lekami oraz innymi substancjami chemicznymi często konsumowanymi jako używki, suplementy diety, składniki diety jest niezbędne do pełniejszego zrozumienia podstawowych  szlaków molekularnych i komórkowych oraz skutecznej kontroli napadów padaczkowych. Badania te mogą dostarczyć cennego wglądu w naturę interakcji pomiędzy kofeiną a lekami przeciwpadaczkowymi i przyczynić się, w perspektywie długoterminowej, do odkrycia biomarkerów, które pozwolą na indywidualne leczenie padaczki. W ramach projektu zbadany zostanie profil metabolomiczny oraz proteomiczny larw danio pręgowanego w modelu drgawek pentetrazolowych za pomocą chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas w celu oceny efektu i mechanizmu działania kofeiny i topiramatu oraz pozyskania wglądu molekularnego w charakter interakcji pomiędzy kofeiną i topiramatem.

Opiekunem naukowym projektu jest dr hab. Emilia Fornal, prof. uczelni w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii. Pan Adrian Bartoszek w październiku 2020 r. rozpoczął kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
CWNR
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie