Informator uniwersytecki

numer 004
luty 2021
1

Wewnętrzny System Finansowania Nauki

CWNiR informuje o aktualnych możliwościach pozyskania finansowania wynikających z Zarządzenia Nr 12/2021 JM Rektora w sprawie Wewnętrznego Systemu Finansowania Nauki. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów występuje możliwość wnioskowania o finansowanie badań naukowych w ramach:

Grantów wewnętrznych DS

 • Czas trwania: maksymalnie 36 msc
 • Wartość dofinansowania: nie wyższa niż przewiduje prowizorium/rok
  dedykowane pracownikom naukowym, którzy złożyli oświadczenie o liczbie N w UML posiadającym co najmniej stopień dr hab., stanowisko profesora uczelni w grupie badawczej lub pełniącym obowiązki kierownika jednostki, którzy w latach 2018 – 2020 uzyskali min. 500 punktów za publikacje w czasopismach naukowych z wykazu MNiSW, które stanowią sumę każdej publikacji o wartości minimum 70 pkt lub uzyskali 15 IF przy uwzględnieniu wartości 5-letniego IF czasopisma,

  Istotne informacje:
 • Ograniczenie liczby grantów DS do czterech w jednostce;
 • Oceny wniosków DS dokonuje Rada Naukowa Kolegium danej dyscypliny, a uzyskanie 50% pkt warunkuje finansowanie grantu;
 • Warunkiem rozliczenia grantu jest wykazanie co najmniej jednej publikacji oryginalnej lub przyjętej do druku o punktacji nie niższej niż 100 pkt MNiSW, z zastrzeżeniem, że jedna publikacja może rozliczyć jeden DS w danej dyscyplinie, lub uzyskanie grantu zewnętrznego w roli kierownika projektu, lub uzyskanie patentu lub zgłoszenia patentowego i obowiązkowo przynajmniej raz na 2 lata wygłoszenie referatu o opublikowanych wynikach, kierunku prowadzonych badań, stosowanej metodyce w ramach cyklicznych wewnątrzuczelnianych konferencji naukowych - Forum Akademickiego UM

Grantów innowacyjnych

 • Czas trwania: maksymalnie 24 msc
 • Wartość dofinansowania: do 200 tys. zł
  dedykowane doświadczonym pracownikom naukowym, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w UML, posiadającym stopień co najmniej dr.

  Istotne informacje:
 • Z możliwości aplikacji o grant wyłączone są osoby realizujące grant zewnętrzny
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem oceny wniosków oraz decyzję w sprawie wniosków rekomendowanych do finansowania podejmuje Komisja Grantowa
 • Każdy wniosek jest oceniany przez co najmniej dwóch zewnętrznych recenzentów
 • Warunkiem rozliczenia grantu jest złożenie wniosku o środki zewnętrzne o wartości powyżej 200 tys. zł, oraz przejście pierwszego etapu oceny merytorycznej w ciągu 2 lat od zakończenia realizacji grantu, informacji o dokonanym zgłoszeniu patentowym lub uzyskaniu patentu, opublikowanie 2 publikacji o wartości min. 100 pkt do roku od dnia zakończenia grantu oraz wydatkowanie środków zgodnie z planem badań oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie

Grantów wewnętrznych dla początkujących badaczy

 • Czas trwania: maksymalnie 24 msc
 • Wartość dofinansowania: 50 tys. zł/rok
  PBmb – dla  pracowników UML, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w UML, do roku kalendarzowego włącznie, w którym kończą 32 lata
  PBsd – dla doktorantów (przez doktoranta rozumie się  studenta studiów doktoranckich i uczestnika Szkoły Doktorskiej, z wyłączeniem ostatniego roku kształcenia)

  Istotne informacje:
 • Konieczność posiadania opiekuna naukowego grantu PB – pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień dr hab. (w przypadku doktorantów opiekunem jest Promotor)
 • Wnioski oceniane przez Radę Naukowa Kolegium danej dyscypliny
 • Wnioski które nie uzyskały 25 pkt nie są rekomendowane do finansowania
 • Warunkiem rozliczenia grantu jest wykazanie co najmniej jednej publikacji oryginalnej lub przyjętej do druku o punktacji nie niższej niż 70 pkt MNiSW, bądź uzyskanie grantu zewnętrznego w roli kierownika projektu, lub uzyskanie patentu lub zgłoszenia patentowego.
 
Grantów 7T
 • Czas trwania: maksymalnie 12 msc
 • Wartość dofinansowania: 50 tys. zł
  dedykowane  pracownikom naukowym, którzy złożyli oświadczenie o liczbie N w UML posiadającym co najmniej stopień dr hab., stanowisko profesora uczelni w grupie badawczej lub pełniącym obowiązki kierownika jednostki, którzy w latach 2018 – 2020 uzyskali min. 500 punktów za publikacje w czasopismach naukowych z wykazu MNiSW, które stanowią sumę każdej publikacji o wartości minimum 70 pkt lub uzyskali 15 IF przy uwzględnieniu wartości 5-letniego IF czasopisma,

  Istotne informacje:
 • Grant może obejmować wyłącznie badania pilotażowe z wykorzystaniem Rezonansu magnetycznego 7T, zlokalizowanego w Centrum Ecotech–Complex, których wyniki zostaną wykorzystane do aplikowania o środki zewnętrzne.
 • Ocena wniosków jest dwuetapowa, na pierwszym etapie dokonywana przez powoływany przez Prorektora ds. Nauki zespół 3-osobowy ekspercki, na drugim etapie dokonywana przez powoływany przez Prorektora ds. Nauki Zespół Oceniający,
 • Wnioski które nie uzyskały 25 pkt nie są rekomendowane do finansowania
 • Warunkiem rozliczenia grantu jest złożenie wniosku o środki zewnętrzne o wartości powyżej 200 tys. zł, oraz przejście pierwszego etapu oceny w ciągu 2 lat od zakończenia realizacji grantu lub informacji o dokonanym zgłoszeniu patentowym, opublikowanie 1 publikacji związanej z realizowanym grantem oraz wydatkowanie środków zgodnie z planem badań oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a także przynajmniej raz na 2 lata wygłoszenie referatu o opublikowanych wynikach, kierunku prowadzonych badań, stosowanej metodyce w ramach cyklicznych wewnątrzuczelnianych konferencji naukowych – Forum Akademickiego UM. Wszystkie publikacje stanowiące wynik realizowanego grantu muszą być afiliowane przy jednostce, w której jest realizowany grant.
autor: Karolina Arażny,
Dział Wewnętrznego Systemu Finansowania Nauki
CWNR
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie