Informator uniwersytecki

numer 004
luty 2021
1

Zmiany w programach studiów

Kosmetyczne, większe oraz mniejsze - przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone do programach studów na 4 wydziałach.


WYDZIAŁ LEKARSKI

Kierunek Biomedycyna, studia II stopnia (cykl kształcenia 2021-2023)

 1. By wyjść naprzeciw oczekiwaniom studentów, wprowadzono nowy przedmiot: Diagnostyka genetyczna w pediatrii 5 godz. wykładów, 5 godz. seminarium w semestrze I.

Kierunek lekarski, studia jednolite magisterskie (cykl kształcenia 2021-2027)

 1. Zmiana nazwy przedmiotu z Podstawowych technik ratujących życie na Podstawowe Umiejętności Kliniczne (PUK) 1, liczba godzin pozostaje bez zmian
 2. Studenci kierunku lekarskiego na kolejnych latach studiów powinni stopniowo nabywać wiedzę umiejętności i kompetencje w zakresie stanów nagłego zagrożenia życia. Celem wprowadzenia nowego bloku jest przygotowanie studentów do profesjonalnego podejmowania działań w nagłych zagrożeniach życia, niezależnie od specjalizacji wybranej przez absolwenta, w kształceniu podyplomowym oraz przygotowanie absolwentów do tematyki pytań egzaminacyjnych z zakresu medycyny ratunkowej występujących w LEK. Medycynę stanów nagłych wyodrębniono z Medycyny Ratunkowej, która realizowana była w V i VI semestrze w ilości 75 godz. Nowy przedmiot: Medycyna stanów nagłych realizowana będzie w semestrze: III (10 godz.), V (15 godz.), VII (10 godz.), VIII (15 godz.), IX (10 godz.), i X (15 godz.) oraz 3 ECTS.
 3. Bloki obieralne (fakultety) w semestrach II-X w grupach 15 osobowych.
 4. Wprowadzono Egzamin Mini OSCE na koniec V semestru.
 5. Wprowadzenie od VII semestru Medycyny Rodzinnej realizowanej przez różne jednostki (Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Klinika Pediatrii i Gastroenterologii III Katedry Pediatrii, Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii Dziecięcej, Katedra i Zakład Higieny)
 6. Wprowadzenie Zintegrowanego Nauczania Onkologii (ZINO) w miejsce Onkologia 1, 2, 3

 

otwarte książki na stoliku

WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

Kierunek lekarsko-dentystyczny, studia jednolite magisterskie (cykl kształcenia 2021-2026)

 1. Wprowadzenie przedmiotu Stany nagłe w formie nauczania modułowego przez cztery semestry zimowe, tak aby nabyć i utrwalić zdobyte umiejętności. Przedmiot ten zastąpi pierwszą pomoc medyczną, medycynę ratunkową i anestezjologię.
 2. Wprowadzenie przedmiotu PAS (Psychospołeczne Aspekty Stomatologii) w formie nauczania modułowego. Przedmiot ten począwszy od 2 semestru będzie prowadzony do semestru 7. Treści przekazywane będą dotyczyły psychologii, socjologii, historii medycyny, komunikacji z pacjentem, studentem, personelem. Zamierzamy również w ramach PAS wprowadzić program tutoringowy.
 3. Wprowadzenie przedmiotu POM - prawno-organizacyjne podstawy medycyny, w formie nauczania modułowego prowadzony przez 4 semestry letnie. W ramach modułu będą realizowane treści z prawa i etyki, epidemiologii, zdrowia publicznego. W ramach tego modułu będą również nauczane treści z zakresu medycyny sądowej oraz treści dotyczące orzecznictwa lekarskiego i opiniowania sądowo-lekarskiego.
 4. Wprowadzenie przedmiotu Podstawy Metodyki i Prowadzenia Badań Naukowych A, B, C, nauczany w semestrze 5, 6 i 7, jako połączenie przedmiotów technologie informacyjne i metodologia prowadzenia badań naukowych.
 5. Włączono również do programu nauczania przedmiot psychiatria, medycyna rodzinna, wstęp do medycyny klinicznej, a także anatomię narządu żucia, anatomię radiologiczną głowy i szyi.
 6. Zaplanowano egzaminy OSCE: (Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny) Pre-OSCE - II rok, Mini-OSCE - III rok, egzamin OSCE - V rok. Służą one ocenie formatywnej z podstawowych dziedzin stomatologii już od początkowych lat studiów.
 7. Uatrakcyjnienie zajęć fakultatywnych, poprzez wprowadzenie szerokiej gamy nowych fakultetów, jako ćwiczeń w grupach 10 osobowych.


Kierunek higiena stomatologiczna, studia I stopnia (cykl kształcenia 2021-2024)

 1. Stworzono nową bazę przedmiotów. Do bazy przedmiotów wpisano m.in.: Ergonomię i podstawy asystowania w gabinecie stomatologicznym, Elementy profesjonalizmu, E-dokumentację medyczną i nowe technologie w gabinecie stomatologicznym oraz Opiekę nad pacjentem z grup ryzyka.

 

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

 

Kierunek Kosmetologia, studia I stopnia (cykl kształcenia 2021-2024)

Wprowadzono 2 nowe przedmioty:

 1. MARKETING W KOSMETOLOGII – seminaria 15 h (zajęcia będą realizowane w Aptece Uniwersyteckiej, w CEM) – godziny z Praktyk –  1 ECTS – IV semestr
 2. PODOLOGIA – ćwiczenia 20 h – godziny z Praktyk – 1 ECTS – III semestr


Kierunek Kosmetologia, studia II stopnia (cykl kształcenia 2021-2023)

Zaproponowano wprowadzenie do programu 7 nowych przedmiotów:

 1. MARKETING W KOSMETOLOGII – seminaria 20 h (zajęcia będą realizowane w Aptece Uniwersyteckiej, w CEM) – godziny z przedmiotu:  Prawo i ekonomia – II semestr
 2. DIAGNOSTYKA KOSMETOLOGICZNA – ćwiczenia 15h + seminaria 15h= 30 h (zajęcia częściowo będą realizowane w Aptece Uniwersyteckiej, w CEM) II semestr
 3. ASYSTENT LEKARZA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ – wykłady 10h + ćwiczenia 10h + seminaria 20h =40 h IV semestr 
  przedmiot ten zastąpi przedmiot: Chirurgia estetyczna. Zagadnienia Chirurgii estetycznej zostaną włączone do istniejącego przedmiotu: Chirurgia plastyczna i pourazowa, którego nazwa mieni się na: Chirurgia plastyczna, pourazowa i estetyczna
 4. ODNOWA BIOLOGICZNA alternatywnie/KOSMETOLOGIA SPA – ćwiczenia 10h + seminaria 5h =15 hIII semestr
 5. KOSMETOLOGIA W PEDIATRII/ KOSMETOLOGIA WIEKU DOJRZEWANIA –  seminaria 15 hIII semestr
 6. EDUKACJA W KOSMETOLOGII/TRENER BRANŻY BEAUTY) – seminaria 20 h - I semestr
 7. TRYCHOLOGIA PIELĘGNACYJNA/TRYCHOLOGIA ESTETYCZNA – ćwiczenia 20 h - I semestr

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Kierunek dietetyka studia II stopnia (cykl 2021-2023)    

 1. Wprowadzono nowy przedmiot (fakultet) – Podstawy toksykologii i medycyny sądowej (10 godz. seminarium) – II semestr (uzupełnienie oferty kształcenia o zagadnienia intoksykacji enteralnych, dotychczas w programie kształcenia nieobecne).


Kierunek Pielęgniarstwo, studia II stopnia, czas trwania IV semestry (cykl kształcenia 2021-2023)

 1. Dodano przedmiot w zakresie przedmiotów z grupy godzin do dyspozycji Uczelni: Medycyna Sądowa – I sem., realizowany przez Katedrę i Zakład Medycyny Sądowej


Kierunek Położnictwo, studia II stopnia, czas trwania IV semestry (cykl kształcenia 2021-2023)

 1. Dodano dwa przedmioty do wyboru w zakresie przedmiotów z grupy godzin do dyspozycji Uczelni:
 • Medycyna Sądowa, realizowany przez Katedrę i Zakład Medycyny Sądowej
 • Global issues in women's health (Globalne podejście do zdrowia kobiet – przedmiot realizowany w języku angielskim), realizowany w Katedrze i Zakładzie Rozwoju Położnictwa.


Kierunek Ratownictwo medyczne studia I stopnia (cykl kształcenia 2021-2024)

Zmiany na kierunku ratownictwo medyczne wynikały z dostosowania planu i programu studiów do standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu ratownika medycznego, umiędzynarodowienia kształcenia oraz uwzględnienia opinii studentów i nauczycieli akademickich odpowiedzialnych za poszczególne moduły. Zmiany te polegały na:

 1. Wprowadzono przedmioty prowadzone w Centrum Symulacji Medycznej – Podstawowe zabiegi medyczne w warunkach symulowanych, Techniki zabiegów medycznych w warunkach symulowanych oraz PARM (Psychospołeczne aspekty w ratownictwie medycznym)
 2. Wprowadzono przedmiot prowadzony we współpracy z kierunkiem lekarskim – Zintegrowane MCR (zintegrowane medyczne czynności ratunkowe) prowadzony w Centrum Symulacji Medycznej
 3. Wprowadzono przedmioty, aby studenci mogli osiągnąć nieuwzględnione dotychczas efekty uczenia się np. Radiologia i USG oraz Leczenie bólu w ratownictwie medycznym i farmakoterapia w ratownictwie medycznym.
 4. Zniesiono wymóg pisania pracy licencjackiej, który zastąpiono zgodnie ze standardem egzaminem dyplomowym.


Kierunek Zdrowie publiczne, studia II stopnia (cykl kształcenia 2021-2023)

Zmieniono nazwę modułu (specjalności):
 1. Zarządzanie w ochronie zdrowia na Administrację i Zarządzanie w ochronie zdrowia.
 2. Zarządzanie kryzysowe na Nadzór sanitarno-epidemiologiczny.

W ramach modułu Nadzór sanitarno-epidemiologiczny studenci mogą wybrać takie przedmioty jak: Klimat a zdrowie, Globalna polityka zdrowotna, Choroby zakaźne, Profilaktyka zakażeń, Demografia i problemy geriatryczne, Edukacja zdrowotna i programy zdrowotne, Prawo zdrowia publicznego.


 

źródło: Małgorzata Goś, Sekcja Jakości Kształceni

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie