Informator uniwersytecki

numer 004
luty 2021

Badanie opinii uczestników DźJUML

Po pierwszym Dniu Jakości UML (DźJUML) przeprowadzono krótką ankietę wśród uczestników tego wydarzenia. Łącznie w ankiecie wzięło udział 54 uczestników, niestety wiele ankiet nie zostało ukończonych, co uniemożliwiło włączenie ich do podsumowania. Oto najciekawsze opinie i wypowiedzi respondentów z ankiet uzupełnionych w całości.

Czym dla Pani/Pana jest pojęcie profesjonalizmu?
Najczęściej wybierane odpowiedzi wskazują na:
 • Jakość wykonywania działań zawodowych;
 • Zdolność do samodzielnego, wydajnego i efektywnego działania;
 • Posiadanie wysoko rozwiniętych umiejętności specjalistycznych;
 • Umiejętność komunikacji i współpracy z współpracownikami;
 • Dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego.
Pytanie dawało możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi, a także wpisania własnych, takich jak: „kompilacja wartości, wiedzy i umiejętności stosowana refleksyjnie w codziennej praktyce”.
 
Czy w Pani/Pana opinii profesjonalizm jest niezbędny w życiu zawodowym i osobistym?
Zdaniem 95% respondentów, profesjonalizm jest niezbędny w życiu zawodowym i osobistym. W komentarzach wskazywano m.in., że profesjonalizm:
 • „jest najważniejszym elementem wpływającym na jakość”;
 • „jest niezbędny, aby zachować standard kształtowania kultury i środowiska pracy”;
 • „jest niezbędny do wykonywania czynności zawodowych i kontaktów międzyludzkich”.
wykres słupkowy

Czym w Pani/Pana opinii jest jakość kształcenia?

Opinie na temat tego, czym jest jakość kształcenia, rozkładają się równomiernie - wykres z prawej strony

Jak ocenia Pani/Pana Dzień Jakości Kształcenia UM w Lublinie?
Zdecydowana większość respondentów (86%) ocenia pierwszy Dzień Jakości UML dobrze lub bardzo dobrze. Respondenci wskazywali, że warto, aby tego typu wydarzenia odbywały się częściej.

Jakie są Pani/Pana oczekiwania względem podobnych spotkań dotyczących jakości kształcenia?
Respondenci udzielili wielu cennych uwag i wskazówek w zakresie organizacji podobnych wydarzeń w przyszłości. Ponieważ treść komentarzy poruszała wiele aspektów organizacji wydarzenia, oczekiwania i propozycje zostały podzielone na dwa obszary tematyczne: kwestie techniczno-organizacyjne oraz merytoryczne.
W zakresie organizacji wnioskowano przede wszystkim o:
 • Spotkania krótsze, a częstsze;
 • Wcześniejsze ogłoszenie wydarzenia;
 • Zawężenie tematyki spotkań umożliwiające szersze rozwinięcie omawianego zagadnienia oraz dyskusję;
 • Zapraszanie gości i interesariuszy zewnętrznych;
 • Przestrzeganie przez prelegentów limitu czasu przeznaczonego na wystąpienie.
W zakresie treści respondentów interesują przede wszystkim:
 • Panele dotyczące kwestii technicznych: sposoby tworzenia sylabusów, systemu akumulacji punktów ETCS;
 • Standardy i metody oceny oraz kwestie przygotowywania egzaminów;
 • Panele dotyczące metod dydaktycznych, umiejętności pedagogicznych;
 • Sposoby budowania jakości w innych uczelniach w Polsce i za granicą;
 • Praktyczne działania projakościowe w Uczelni oraz relacje z wizyt komisji akredytacyjnych.
Podsumowanie
Przeprowadzone badanie wykazało, że organizacja I Dnia Jakości UML została oceniona pozytywnie. Z odpowiedzi respondentów wynika, że profesjonalizm i jakość są dla członków naszej społeczności akademickiej wartościami bardzo istotnymi i wzajemnie powiązanymi.

Wnioski z przeprowadzonej ankiety pozwolą na lepszą organizację tego typu wydarzeń w przyszłości oraz dopasowanie oferowanej formy i szczegółowej tematyki wydarzenia do oczekiwań uczestników.wyniki ankiety opracowała: Dorota Stachura-Żurek, Sekja Jakości Kształcenia

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie