numer 005
marzec 2021
1

Małe co nieco” o sylabusie

Syllabus, sylabus (karta przedmiotu) to informator zawierający program nauki danego przedmiotu, wymagania i kryteria egzaminacyjne oraz przykładowe zadania. Z greckiego oznacza spis, wykaz. Dobrze napisany sylabus jest narzędziem poprawy jakości pracy dydaktycznej oraz przewodnikiem ułatwiającym studentowi osiągnąć pozytywny wynik  uczenia się.

Sylabus:

 1. dotyczy konkretnego przedmiotu/modułu; 
 2. może być przygotowany do:
 • przedmiotu/modułu jako całości, lub
 • poszczególnych form przedmiotu (W; Ć; S; ZP; PZ);
 1. musi być zgodny z programem i planem studiów (formy zajęć/liczba godzin/ECTS/rok/semestr/itd. ...);
 2. zawiera efekty uczenia się określone dla kierunku studiów przewidziane do realizacji w ramach przedmiotu/modułu. 

Dobrze przygotowana karta przedmiotu (sylabus) zawiera:

 1. Dane identyfikujące i pozycjonujące dany przedmiot/moduł w cyklu kształcenia (kierunek studiów, specjalność, poziom, forma studiów, typ modułu/przedmiotu, język wykładowy, jednostkę organizacyjną uczelni (wydział, instytut), jednostkę prowadzącą przedmiot/moduł oraz osoby przygotowujące/prowadzące przedmiot/moduł itp.).
 2. Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisaną im liczbę godzin oraz sumarycznie godziny kontaktowe pracy ze studentem – zgodnie z obowiązującym programem studiów.
 3. Czas pracy własnej studenta (bez kontaktu bezpośredniego lub pośredniego z nauczycielem) w rozbiciu na czas spędzony na indywidualnej nauce, zbieraniu potrzebnych materiałów, pisaniu prac i projektów, przygotowanie się do zajęć, czas potrzeby do przygotowania się oraz udziału w egzaminach, zaliczeniach, czas potrzebny na obowiązkowe praktyki.
 4. Informacje o łącznym obciążeniu pracą studenta – czyli godziny kontaktowe + czas pracy własnej studenta.
 5. Punkty ECTS za moduł/przedmiot. Strategia obliczania/szacowania punktów ECTS odbywa się w oparciu o następujące założenia: 1 punkt ECTS oznacza 25 - 30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak: uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych kontaktowych, samodzielne przygotowywanie się do egzaminu, samodzielna lektura, przygotowanie i prezentacja projektu, przygotowywanie się do zajęć, przygotowanie prezentacji itd. Dlatego bardzo ważne jest, by w sylabusie wyraźnie, szczegółowo określić wymagania stawiane przed studentem, tak, by wiedział jakiego nakładu pracy w czasie będzie wymagało uzyskanie zaliczenia przedmiotu. Punkty ECTS do przedmiotu/modułu nie są przyznane raz na zawsze.
 6. Cele kształcenia, definiowane jako wyraz intencji prowadzącego zajęcia.
 7. Macierz efektów uczenia się w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów uczenia się oraz form realizacji zajęć. Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się powinny być dobrane w sposób bardzo przemyślany. Wydaje się, że złotym środkiem nie jest tu mnogość zaplanowanych metod weryfikacji, a możliwość dogłębnego sprawdzenia poszczególnych efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) zaplanowanych do realizacji w ramach przedmiotu/modułu. „Czasem mniej znaczy więcej”. 
 8. Treści zajęć. Umieszcza się jasną i zwięzłą prezentację treści realizowanych podczas kursu z podziałem na poszczególne formy zajęć.
 9. Wykaz literatury. Dobór literatury jest kluczowy w efektywnym przeprowadzeniu studenta przez dany przedmiot. Liczy się nie ilość literatury a jej jakość, trafność i aktualność. Ważne jest, by przy ustalaniu liczby pozycji składających się na wykaz literatury, uwzględnić ogólną liczbę punktów ECTS przyznawanych za dany przedmiot, obejmującą także szacowany czas pracy własnej studenta poświeconej na pracę z literaturą. Należy pamiętać, że wykaz literatury przeznaczony jest dla studenta, dlatego musimy zwracać uwagę na dostępność przywoływanych pozycji dla studiujących.
 10. Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu ustalane są przez prowadzącego zgodnie z koncepcją prowadzenia przedmiotu/modułu, jednak muszą być spójne z Regulaminem studiów. Powinny syntetycznie, ale precyzyjnie określać zasady dopuszczenia do zaliczenia, zaliczenia przedmiotu na wszystkich jego etapach.

Wszystko, to co ma wydarzyć się w ramach realizacji określonych treści musi być zapisane w sylabusie i przedstawione studentowi.

dr n. med. Renata Domżał-Drzewicka
Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Zakład Onkologii
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublin

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie