numer 006
kwiecień 2021

Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją – nowy model kształcenia podyplomowego

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, począwszy od semestru zimowego 2021/2022 wprowadza do swojej oferty studia podyplomowe na kierunku Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją. 

Ostateczny, wydany w formie publikacji Model kształcenia Specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją, który dostępny jest dla wszystkich polskich uczelni chcących wprowadzić do swojej oferty ten  program kształcenia jest efektem wielomiesięcznej pracy ekspertów z czterech polskich uniwersytetów, które w latach 2018-2020 przeprowadziły po dwie edycje studiów o tej samej nazwie zrealizowanych w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją  jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Model powstał przy wsparciu niemieckiego partnera projektu, w oparciu o doświadczenia zarówno osób przeprowadzających rekrutację na studia i  wykładowców, jak i opinie na temat procesu kształcenia zebrane od absolwentów studiów, 

Jak pokazują doświadczenia innych państw (w tym Niemiec) profesja specjalisty, który zarządza prawną, socjalną i zdrowotną sytuacją osoby wymagającej rehabilitacji, jest odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej, kompleksowej rehabilitacji oraz na potrzeby rozwijających się społeczeństw. Wzorem niemieckiego systemu, działalność polskiego Specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją polegała będzie na wsparciu osób, które w wyniku różnych zdarzeń losowych stały się niepełnosprawne w wyniku czego ich aktywność zawodowa lub społeczna została przerwana. Wsparcie Specjalisty polegające na koordynacji procesu rehabilitacji takiej osoby da szansę na powrót na rynek pracy i/lub do aktywności społecznej lub zawodowej.

Na polskim rynku edukacyjnym nie funkcjonowały dotychczas studia  i kursy przygotowujące do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem rehabilitacją. Brakowało kształcenia łączącego holistycznie kompetencje z zakresu rehabilitacji medycznej, zawodowej, społecznej, wiedzy na temat  rozwoju umiejętności samodzielnego funkcjonowania osoby z niepełnosprawnościami, sposobów zwiększania osobistej motywacji do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy, terapii zajęciowej, prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, umiejętności pozwalających na skuteczne odziaływanie na środowisko zarówno rodzinne jak i zawodowe osoby rehabilitowanej. Istniejący system kształcenia specjalistycznego dostarczał specjalistów w wyłącznie określonych dziedzinach, jakie potrzebne są w procesie rehabilitacji (m.in. lekarzy specjalistów rehabilitacji, fizjoterapii, psychologii, medycynie pracy). Koniecznością stało się więc opracowanie modelu kształcenia, który wypełni istniejąca lukę edukacyjną w systemie rehabilitacji w Polsce.

Specjalista - autorzy

Publikacja, która jest wynikiem prac prowadzonych w Partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Lider Projektu), Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V 9partnerem niemieckim), Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Warszawskim, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, została podzielona na trzy części – I prezentuje dane statystyczne oraz informacje o sytuacji osób z niepełnosprawnością w Polsce i jej uwarunkowaniach prawnych; II – przedstawia założenia odnośnie zakresu wiedzy, kompetencji i cech osobowościowych, wymaganych do pełnienia funkcji zawodowej specjalisty; III – ostatnia część publikacji jest szczegółowym opisem modelu kształcenia. 

Dodatkowo, wszystkie zainteresowane uczelnie mogą skorzystać z uzupełnienia do powyższej publikacji, w postaci opracowanych rekomendacji do wdrażania kształcenia Specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją.

rekomendacje - loga podmiotów

* Projekt „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją  jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – był realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie w partnerstwie z innymi podmiotami w okresie 01.10.2017 r. do 31.03.2021r.

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie