Informator uniwersytecki

Blask
Trzy akredytacje na Wydziale Farmaceutycznym

W dniach 3-4 listopada 2020 r., 25-26 lutego, oraz 14-15 stycznia b.r. miały miejsce wizytacje dokonane przez ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej na Wydziale Farmaceutycznym, kolejno na kierunkach: analityka medyczna, kosmetologia I i II stopnia i farmacja (ocena programowa). W trakcie wizytacji, zarówno spotkania z Władzami Uczelni i Wydziału, nauczycielami akademickimi, studentami, interesariuszami zewnętrznymi, jak i większość hospitacji zajęć odbyła się on-line, z wyjątkiem kosmetologii, na której wizytacja odbywała się jeszcze w całości w trybie stacjonarnym. Przegląd bazy dydaktycznej jednostek realizujących przedmioty na kierunkach analityka medyczna i farmacja odbył się w formie wirtualnego spaceru, podobnie jak ocena bazy bibliotecznej. Niektóre hospitacje wybranych zajęć miały miejsce w formie transmisji live z zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej. Wszystkie oceny PKA są ocenami pozytywnymi, spełnione są wszystkie kryteria, same raporty pokontrolne były bardzo przychylne i nie zawierały znaczących uwag i zaleceń. Wydział Farmaceutyczny uzyskał tym samym możliwość dalszego kształcenia na wszystkich trzech prowadzonych kierunkach, a kolejne wizytacje przewidziane są dopiero w roku 2026/2027. To ogromny sukces Wydziału, wszystkich jego pracowników, studentów, jak również interesariuszy zewnętrznych (pracodawców). Dziękuję i gratuluję wszystkim, zwłaszcza tym, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie raportów samooceny i samej wizytacji oraz uczestniczyli w spotkaniach z Ekspertami. To nasz wspólny sukces!

Foto

prof. dr hab. Grażyna Biała,
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie