Zarządzenie Rektora Nr 12/2021 z dnia 27.01.2021 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Finansowania Nauki." > Subwencja naukowa – podsumowanie roku 2021
numer 011
luty 2022

Subwencja naukowa – podsumowanie roku 2021

Subwencja naukowa naszej Uczelni w roku 2021 została rozdysponowana w oparciu o nowe Zarządzenie Rektora Nr 12/2021 z dnia 27.01.2021 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Finansowania Nauki, które reguluje zasady finansowania grantów wewnętrznych w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego. Powyższy akt prawny wprowadził kilka nowych możliwości finansowania inicjatyw badawczych. 

Obok dotychczas realizowanych grantów na działalność statutową jednostek organizacyjnych tzw. DS, została uruchomiona ścieżka aplikowania dla pracowników Uniwersytetu, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N i nie ukończyli 33 r. ż , a także doktorantów szkoły doktorskiej lub studiów doktoranckich tzw. PB. 

W przypadku grantów DS realizowanych było w roku 2021 - 194 granty, natomiast w wyniku przeprowadzonego konkursu dla początkujących badaczy otrzymało finansowanie 45 grantów. Środki finansowe jakie zostały przeznaczone na prowadzenie badań w ramach DS. i PB wyniosły odpowiednio 10 800 000 zł i 2 080 000 zł , co stanowi łącznie ze środkami przeznaczonymi na dofinansowanie działań aktywnych badaczy w roku 2021 roku kwotę powyżej 14 000 000 zł.

Zarządzenie wprowadziło również możliwość wnioskowania o granty na przeprowadzenie badań pilotażowych z wykorzystaniem Rezonansu Magnetycznego 7T, zlokalizowanego w Centrum Ecotech-Complex. W roku 2021 zostało przyznanych 7 grantów, a na ich realizację zostało przeznaczone 350 000 zł.

Kolejną nową propozycją grantów wewnętrznych dla doświadczonych badaczy zostały ustanowione granty innowacyjne. Ocena tych wniosków odbywa się w 2 etapach, gdzie w I etapie wstępnej oceny wniosku dokonuje Uczelniana Komisja Grantowa, natomiast w II etapie każdy wniosek jest oceniany przez dwóch recenzentów zewnętrznych, w tym zagranicznych, zgodnie z kryteriami zawartymi w zarządzeniu. Na podstawie przygotowanej listy rankingowej, najwyżej ocenione wnioski zostaną przyjęte do sfinansowania z subwencji naukowej.

Uczelnia przeznaczyła także środki na zakup aparatury badawczej o wartości powyżej 100 000 zł. w roku 2021 zostały wyodrębnione środki finansowe w wysokości 3 613 400 zł z przeznaczeniem na zakup:

  1. Wysokoprzepustowy Sekwenator DNA;
  2. Mikropłytkowy czytnik absorbancji i fluorescencji SYNERGY;
  3. Zestaw do rejestracji i analizy EMG Noraxon Ultium DTS 8-kanałowy;
  4. Mineralizator mikrofalowy.

Przeznaczono także kwotę ok. 2 mln zł na tzw. utrzymanie aparatury badawczej, co oznacza koszty serwisów, napraw, przeglądów i zakup zużytych części do aparatów.

Subwencja badawcza w 2022 roku jest planowana na dotychczasowym poziomie. W czerwcu 2021 ogłoszony został nabór na Granty Innowacyjne natomiast w listopadzie 2021 ogłoszone zostały nabory na konkursy grantowe dla: Początkujących Badaczy i DS-y. 

W wyniku tych konkursów finansowanych będzie : 

  • 190 grantów DS. na łączna kwotę 10 mln zł; 
  • 10 grantów innowacyjnych na łączna kwotę ponad 1 mln zł;
  • 11 grantów PB  na łączną kwotę 500 tys zł.

Konkursy są rozstrzygnięte. Liczba grantów wewnętrznych zarówno nowych jak i kontynuowanych w roku 2022 wynosi 258, co daje duże możliwości prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w Uczelni. Podobnie jak w roku ubiegłym zabezpieczono środki na zakup i utrzymanie aparatury.

autor: Monika Ostrowska-Kałan

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie