numer 012
marzec 2022
4

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK)

O działalności Centrum Wsparcia Badań Klinicznych opowiedział nam Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos.

Z rektorem Krzysztofem Giannopoulosem rozmawia Wiktoria Kinik

Panie Rektorze, czym jest Centrum Wsparcia Badań Klinicznych i jakie jest jego znaczenie?

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych jest nową jednostką w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nad którą bezpośrednią pieczę sprawuje Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych. W skład pionu  Prorektora ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych wchodzą dodatkowo Biuro Prorektora ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych oraz Szkoła Doktorska i Biuro Szkoły Doktorskiej. Centrum Wsparcia Badań Klinicznych – w skrócie CWBK, zostało powołane celem koordynacji badań klinicznych prowadzonych w Uczelni. CWBK jest też konsorcjum Naszych Szpitali Klinicznych, w którym rolę lidera pełni Uniwersytet Medyczny w Lublinie. CWBK jest członkiem Polskiej Sieci Badań Klinicznych, w ramach której są realizowane badania niekomercyjne. Poprzez rozwiązania logistyczne w ośrodkach Konsorcjum CWBK zwiększy się również dostępność do badań komercyjnych. Będzie to wpływało bezpośrednio na efekt zdrowotny pacjentów Lubelszczyzny, gdyż Konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie skupia największe i jedyne – jak w przypadku Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego - jednostki kliniczne w makroregionie mające w swoich strukturach liczne kliniki i jednostki zapewniające kompleksową opiekę specjalistyczną we wszystkich obszarach.
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

Jakie są pomysły na otwarcie się na niekomercyjne badania kliniczne?
Obecnie prowadzone są dwa badania niekomercyjne, w których Uniwersytet Medyczny w Lublinie pełni rolę Sponsora, w neurologii i ginekologii. W tym roku planowane są co najmniej dwa konkursy ogłoszone przez Agencję Badań Medycznych na przeprowadzenie badań niekomercyjnych. Na razie mamy w przygotowaniu 4 projekty w obszarach neurochirurgii, dermatologii, psychiatrii i hematologii, ale liczymy na większe zainteresowanie w miarę realizacji działań edukacyjnych, które są zaplanowane przez CWBK w tym roku.

Na pewno wszystkich interesuje jakie znaczenie mają badania kliniczne w przypadku rzadkich chorób?

W przypadku chorób rzadkich, czyli takich których występowanie nie przekracza 1/2000 zgodnie z definicją WHO, szczególnie ważne jest gromadzenie wysokiej jakości danych klinicznych w sposób zorganizowany. Trudno bowiem opracowywać standardy diagnostyki lub leczenia bazując na doświadczeniu pojedynczych chorych widywanych w ośrodkach. Dodatkowo, aby uzyskać istotne klinicznie wyniki badań konieczna jest rekrutacja odpowiedniej liczby chorych, co znów jest łatwiejsze w sieci ośrodków prowadzących badania kliniczne. Na koniec, choć w zasadzie od tego należałoby zacząć, nie można zapominać o perspektywie chorych, którzy mają dostęp do nowych terapeutyków i przełomowych osiągnięć właśnie dzięki uczestnictwu w badaniach klinicznych w obszarze chorób rzadkich.

W jaki sposób działalność Centrum wpisuje się w program narodowego leczenia onkologicznego?
Konkurs na powstanie CWBK w Lublinie był realizowany w ramach realizacji celów Narodowej Strategii Onkologicznej poprzez utworzenie podmiotów wyspecjalizowanych w diagnostyce i leczeniu wybranych nowotworów. Utworzenie CWBK wraz z ośrodkiem wczesnych faz badań klinicznych jest bezpośrednim wsparciem infrastruktury szpitalnej mającej na celu poprawę opieki nad chorym onkologicznie i zostało wpisane w cele Narodowej Strategii Onkologicznej.

Panie Rektorze, jakie wyzwania stoją przed CWBK?

Największym wyzwaniem jest otwarcie nowego obszaru działalności Uczelni, tj.: pełnienia roli Sponsora w niekomercyjnych badaniach klinicznych. Mamy świetne zaplecze merytoryczne, jednak obarczenie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zadaniami i odpowiedzialnością typowo przypisywanej dużej firmie farmaceutycznej wymaga wielokrotnie tworzenia nowych ścieżek organizacyjnych, a nawet legislacyjnych nie wspominając o dużym zaangażowaniu finansowym.
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie