numer 014
maj 2022
12

Wydziałowi Koordynatorzy ds. Promocji Edukacji

Drodzy Czytelnicy przedstawiamy Wam Wydziałowych Koordynatorów. ds. Promocji Edukacji:
- Wydział Biomedyczny - prof. dr hab. n. med. Ewelina Grywalska
- Wydział Farmaceutyczny - dr n. farm. Aleksandra Józefczyk
- Wydział Lekarski - dr hab. n. med. Tomasz Blicharski
- Wydział Lekarsko-dentystyczny - dr n. med. Beata Piórkowska-Skrabucha/ dr n. med. Piotr Stachurski
- Wydział Nauk Medycznych - dr n. med. Katarzyna Sidor
- Wydział Nauk o Zdrowiu - dr hab. n. o zdr. Agnieszka Bień

Zespół ds. Promocji Edukacji tworzą: Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki - prof. dr hab. n. med. Kamil Torres, Wydziałowi Koordynatorzy ds. Promocji Edukacyjnej,  pracownicy Centrum Edukacji Medycznej w tym Grupy Informacyjnej Blask oraz Studio Filmowe Centrum Symulacji Medycznej

Dnia 21 kwietnia 2022 na Auli w Centrum Symulacji Medycznej odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Promocji Edukacji. Celem spotkania było omówienie tematu Dni Otwartych, Społecznej Odpowiedzialności Uczelni oraz planów i celów promocji edukacji naszego Uniwersytetu.
Spotkanie poprowadzili Pani Wiktoria Kinik z Grupy Informacyjnej Blask oraz Pan Michał Jałocha z Sekcji Organizacyjno-Informacyjnej. Ponadto obecni byli przedstawiciele Studia Filmowego - Panowie Łukasz Rybiński i Mateusz Urban. Studentów reprezentowała Pani Daria Żuraw - Przewodnicząca Samorządu Studentów.
Zespół ds. Promocji Edukacyjnej. Od lewej: dr Piotr Stachurski, dr Beata Piórkowska-Skrabucha, Daria Żuraw, dr Katarzyna Sidor, dr hab. Agnieszka Bień, prof. Ewelina Grywalska, dr hab. Tomasz Blicharski, dr Aleksandra Józefczyk, mgr Wiktoria Kinik, mgr Michał Jałocha
Rozpoczynamy prezentacje Wydziałowych Koordynatorów ds. Promocji Edukacji. W bieżącym numerze sylwetki Pani prof. dr hab. n. med. Eweliny Grywalskiej, dr n. med. Katarzyny Sidor i dr hab. n. o zdr. Agnieszki Bień, prof. uczelni
prof. dr hab. n. med. Ewelina Grywalska

Wydział Biomedyczny - prof. dr hab. n. med. Ewelina Grywalska
1. Moja ścieżka kariery

Ukończyłam kierunek lekarski Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dzięki wysokiej średniej ocen i zaangażowaniu w pracę naukową, którą rozpoczęłam będąc na trzecim roku studiów, tuż po ich zakończeniu zostałam przyjęta do pracy w Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Po obronie doktoratu zostałam zatrudniona na stanowisku asystenta, następnie adiunkta w tejże Jednostce. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymałam w 2015 r. Równocześnie realizowałam program specjalizacji lekarskiej w zakresie
chorób wewnętrznych, a następnie immunologii klinicznej, uzyskując tytuł specjalisty immunologii klinicznej w 2018 r. W marcu 2020 r. odebrałam
informację o nadaniu tytułu naukowego profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W październiku 2021 r. zostałam kierownikiem Zakładu Immunologii Doświadczalnej oraz Prodziekanem Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Łączę pracę naukową z działalnością kliniczną i dydaktyczną od początku kariery zawodowej. Najważniejszymi obszarami moich zainteresowań są pierwotne i wtórne niedobory odporności
oraz immunopatogeneza schorzeń nowotworowych i autoimmunizacyjnych.

2. Atuty mojego Wydziału
Biomedycyna:
1. Interdyscyplinarność - studenci zdobywają wiedzę zarówno w aspekcie klinicznym, jak i diagnostycznym oraz zachęcani są do prowadzenia badań
naukowych od najwcześniejszych lat studiów przez wysokiej klasy badaczy i dydaktyków, którzy posiadają doświadczenie międzynarodowe. Zakres
zdobywanej wiedzy jest szeroki, co nie ogranicza studenta przy wyborze kolejnych etapów kariery zawodowej.
2. Możliwość uzyskania istotnych certyfikatów w ramach toku studiów - studenci mogą zdobyć certyfikaty, potwierdzające umiejętności, np. w zakresie pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi lub certyfikat GCP, dotyczący badań klinicznych, dzięki czemu uatrakcyjniają Swoją kandydaturę na rynku pracy i
badań naukowych.
3. Unikalny program studiów - liczne zajęcia realizowane jako fakultety, co pozwala studentom na wybór zajęć, które uważają za najbardziej interesujące pod kątem zawodowej przyszłości, a także duża ilość zajęć w laboratorium, co umożliwia zdobycie umiejętności praktycznych.
Dietetyka:
1. Modułowy, scalony system kształcenia- zajęcia w ramach jednego przedmiotu prowadzone na oddziale szpitalnym lub w poradni, sali
komputerowej z dostępem do programów do układania diet, w sali symulacji medycznej oraz jako praktyczna nauka przygotowania posiłków.
2. Możliwość bezpośredniego kontaktu z pacjentem od najwcześniejszych etapów kształcenia. Dobrze wyposażona baza dydaktyczna, zajęcia prowadzone przez specjalistów-praktyków.
3. Praktyczna wiedza, oparta na najnowszych doniesieniach naukowych (co w naukach medycznych i żywieniowych jest szczególnie istotne), którą można wykorzystać w pracy zawodowej oraz dużo praktyk zawodowych.

3. Moje przemyślenia na temat Promocji Edukacji na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
Uważam, że promocja edukacji jest znakomicie prowadzona przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Uczelnia korzysta z mediów społecznościowych i powinna kontynuować ten sposób komunikacji z potencjalnymi kandydatami. Organizowany jest szereg cyklicznych wydarzeń, promujących kierunki
studiów, które można wybrać do studiowania w ramach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Należą do nich np.: Dni Otwarte UMLub, Medyczne Forum Edukacyjne, program „Open to. Od Studenta do świadomego Absolwenta” czy konferencje naukowo-edukacyjne o szerokiej tematyce. Tego typu inicjatywy stwarzają studentom możliwość zdobycia wiedzy z różnych obszarów, co może procentować w późniejszej pracy w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym lub badawczym. Promocja edukacji na UMLub jest także realizowana przez liczne organizacje studenckie, koła naukowe, prowadzenie studiów podyplomowych, kursów specjalizacyjnych oraz kształcenie doktorantów.
Proponuję rozważyć akcję "Student wraca do szkoły" - studenci mogliby prezentować wybrane przez siebie kierunki studiów uczniom liceum w ramach
wizyt w szkołach, np. podczas godzin wychowawczych. Taki osobisty kontakt ze starszymi kolegami być może dodatkowo zachęci licealistów do wyboru studiów na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

4. Społeczna Odpowiedzialność Uniwersytecka na Wydziale Biomedyczny
realizowana jest na moim kierunku poprzez:
- przygotowanie do wykonywania zawodu oraz prowadzenie badań naukowych zgodnie z  zasadami etyki,
- przekazywanie rzetelnej wiedzy naukowej opartej na najnowszych dowodach naukowych,
- szerokie rozpowszechnienie informacji na temat wolontariatu,
- kształtowanie empatii (np. zajęcia kliniczne),
- zwiększenie świadomości społecznej na temat zwierząt laboratoryjnych oraz wagi ich poświęcenia dla rozwoju nauki i dobra ludzkości (np. adopcja
zwierząt laboratoryjnych celem zapewnienia im godnego życia po opuszczeniu laboratorium),
- rozwój kreatywności studentów (np. działalność w studenckich kołach naukowych i innych organizacjach studenckich),
- działalność na rzecz całego społeczeństwa np. wykłady otwarte, edukacja w przedszkolach i szkołach,
- współpraca z interesariuszami zewnętrznymi.
Społeczna odpowiedzialność uniwersytecka jest jednym z głównych celów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i jest realizowana w każdym możliwym polu działania uczelni. Zarówno wykładowcy jak i studenci mają wysokie poczucie tej odpowiedzialności.
Doktor Katarzyna Sidor
Wydział Nauk Medycznych - dr n. med. Katarzyna Sidor
1. Moja ścieżka kariery
W roku 2004 rozpoczęłam pracę na ówczesnej Akademii Medycznej, w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym i Oddziałem Stomatologicznym. Następnie po podziale Wydziału Lekarskiego, na dwa wydziały oddzielne, pełniłam obowiązki kierownika I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym, równocześnie prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów nowopowstałego kierunku kosmetologia. Wówczas rozpoczęła się także moja naukowa droga rozwoju, która zaowocowała obroną pracy doktorskiej pt. : „Alkohol i inne substancje psychoaktywne w środowisku studenckim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. Od roku 2012 realizuję się zawodowo jako nauczyciel akademicki zatrudniony w Samodzielnej Pracowni Zdrowia Psychicznego, dzisiaj Katedra i Zakład Psychologii, dodatkowo w latach 2018 - 2020 zostały mi powierzone obowiązki kierownika Pracowni Kosmetologii i Medycyny Estetycznej na Wydziale Farmaceutycznym.  Moja praca daje mi wiele satysfakcji oraz gwarantuje możliwość ciągłego rozwoju, co robię podnosząc swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w  szkoleniach, kursach i konferencjach, zgodnych z profilem dydaktycznym jednostki w której pracuję.

2. Atuty mojego Wydziału
Wydział Nauk Medycznych jest Wydziałem młodym, lecz prężnie rozwijającym się. Obecnie na Wydziale prowadzone są studia na kierunku Ratownictwo medyczne I stopnia,  a od października br. zostaną uruchomione jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia.  Program studiów na nowym kierunku Psychologia jest innowacyjny i nowoczesny. W toku studiów student otrzymuje pogłębioną wiedzę z zakresu dyscyplin: nauk o zdrowiu  i psychologii. Zajęcia z dziedziny nauk społecznych stanowią dopełnienie profilu medycznego kierunku Psychologia. Kierunek Psychologia,  zapewnia absolwentom możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy. Kadra akademicka zgłoszona do realizacji kierunku psychologia jest adekwatna do założonych efektów kształcenia. Natomiast studia na kierunku Ratownictwo medyczne  przygotowują do wykonywania zawodu ratownika medycznego udzielającego skutecznej pomocy ratowniczej w sytuacjach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Studenci kierunku Ratownictwo medyczne nabywają również uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

3. Moje przemyślenia na temat Promocji Edukacji na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
Kierunki studiów prowadzone na Wydziale Nauk Medycznych mają wymiar praktyczny oraz są niezwykle istotne z punktu widzenia funkcjonowania człowieka i społeczeństwa. Biorąc pod uwagę jakość kształcenia i perspektywy zatrudnienia absolwentów, Wydział zapewnia  studentom satysfakcję  w toku kształcenia, a  losy Absolwentów są najlepszym dowodem potwierdzającym atrakcyjność wyżej wymienionych kierunków. Dzięki efektywnej współpracy nauczycieli akademickich z pracownikami administracji Wydziału Nauk Medycznych z sukcesami realizujemy Misję Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w aspekcie dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym. 

4. Społeczna Odpowiedzialność Uniwersytecka Wydziału Nauk Medycznych 
Zacznę od Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, które wspiera prof. dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz- prodziekan wydziału. Członkowie Centrum Wolontariatu angażują się w  wydarzenia o zasięgu ogólnokrajowym jednocześnie kierując własnymi lokalnymi inicjatywami. Często współpracują z organizacjami studenckimi lubelskich uczelni propagując w ten sposób ideę wolontariatu wśród społeczności akademickiej. Wolontariusze chętnie podejmują współpracę również z zewnętrznymi organizacjami świadczącymi pomoc potrzebującym. Do cyklicznych działań Centrum Wolontariatu zaliczają się między innymi: Dyżury w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym,  Kiermasze ciast, Szlachetna Paczka, WOŚP czy Wolontariat Medyczny, gdzie wolontariusze angażują się w różnorodne działania wynikające z nagłego zapotrzebowania na dodatkowe wsparcie w zwalczaniu pandemii SARS-CoV-2. Także, w stale trwających działaniach, My z Wami - Pomoc dla Ukrainy, wolontariusze borą aktywny udział. Kolejna inicjatywa to Akademicka Pomoc Psychologiczna i Edukacyjna – APPiE, osoby, które zgłoszą się do APPiE mogą liczyć na uzyskanie profesjonalnego wsparcia i pomocy psychologicznej skoncentrowanej na rozwiązaniu problemu, a także skorzystać z programu RELAKSacja przez działanie strefa PSYCHE-SOMA gdzie prowadzone są różnorodne wykłady i warsztaty. Należy także podkreślić, iż nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Nauk Medycznych rozpowszechniają swoją wiedzę, umiejętności oraz kompetencje, angażując się w inne akcje istotne społecznie jak np.: „Biała Niedziela”, „Lubelski Festiwal Nauki” czy też kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.  Prowadzą wykłady otwarte, popularyzujące naukę, a uwzględniając fakt, że są one oferowane  w formie zdalnej, mają szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Nie tylko nauczyciele ale i studenci aktywnie biorą udział w działalności na rzecz społeczeństwa,  uczestnicząc  w działaniach w/w Wolontariatu czy APPiE, członkowie Studenckiego Koła Ratownictwa Medycznego biorą aktywny udział w wielu wydarzeniach np. : szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w Przedszkolu Niepublicznym "Akademia wesołych przedszkolaków" w Lublinie, na którym, mali kursanci uczą się , jak prawidłowo ocenić przytomność i oddech poszkodowanego, na co zwrócić szczególną uwagę i jak wezwać pomoc. Studenci, chętnie angażują się w pomoc w zabezpieczeniach medycznych różnych imprez okolicznościowych, na przykład, takich jak: „Tropem Wilczym, Bieg Żołnierzy Wyklętych”, „PolLub Misia” czy też „Orszak Trzech Króli”. Stanowiska, na których stacjonują cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno, wśród najmłodszych, jak i dorosłych.
dr hab. n. o zdr. Agnieszka Bień, prof. uczelni
Wydział Nauk o Zdrowiu - dr hab. n. o zdr. Agnieszka Bień, prof. uczelni
1. Moja ścieżka kariery
W 2000 roku uzyskałam tytuł magistra pielęgniarstwa w zakresie położnictwa na Wydziale Pielęgniarskim Akademii Medycznej w Lublinie, w 2006 roku otrzymałam stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie, a w  2017 roku uzyskałam stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu.
Od 2001 roku pracuję na naszej Alma Mater, od 2020 roku pełnię funkcję prodziekana na Wydziale Nauk o Zdrowiu, obecnie jestem p.o. Kierownika Zakładu Koordynowanej Opieki Położniczej Katedry Rozwoju Położnictwa na WNoZ. W międzyczasie odbyłam dwumiesięczny staż naukowo-szkoleniowy w Irlandii, jestem uczestnikiem szkoleń i programów Erasmus, Erasmus + w Belgii, Holandii, Anglii i Portugalii.
Już drugą kadencję jestem Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Położnych, a od 2020 roku Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego województwa lubelskiego. 
Byłam koordynatorem zespołu eksperckiego który opracował modele telemedyczny w dziedzinie położnictwo w ramach projektu; „Odgraniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmy Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa. 
Posiadam dwie specjalizacje: w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego oraz w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych, ukończyłam wiele kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych i dokształcających zgodnych z moimi kwalifikacjami i zainteresowaniami. Byłam i jestem członkiem wielu zespołów eksperckich i konkursowych.

2. Trzy najważniejsze atuty mojego Wydziału.
1. Doświadczona kadra nauczycieli akademickich o bogatym dorobku naukowym, wysokich kwalifikacjach zawodowych i dydaktycznych.
2. Nowoczesna baza badawczo-dydaktyczna z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania oraz symulacji medycznej pozwalająca na pełne osiągnięcie założonych efektów kształcenia. 
3. Poszerzanie oferty kształcenia o nowe kierunki studiów, szkolenia i kursy zawodowe zwiększające konkurencyjność naszych absolwentów na rynku pracy.

3. Moje przemyślenia na temat Promocji Edukacji na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
Aktualnie skutecznym narzędziem marketingowym oraz środkiem transmisji propozycji edukacyjnej naszej Uczelni i Wydziałów jest atrakcyjna wizualnie i funkcjonalna strona internetowa, za pomocą której oferta Uczelni dociera do szerokiego grona odbiorców, w tym również do studentów zagranicznych. Istotnym elementem jest również zaangażowanie studentów w kampanie na rzecz przedstawiania możliwości studiowania na UM w Lublinie w ramach różnych eventnów., np.: Dni Otwarte, w czasie których jest przedstawiana oferta edukacyjna także drogą rekomendacji „word of mouth”. Również posiadanie aktywnego profilu w mediach społecznościowych jest atrakcyjnym i docierającym do dużego grona odbiorców środkiem zaprezentowania możliwości studiowania na Uniwersytecie Medycznym.

4. Społeczna Odpowiedzialność Uniwersytecka na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Społeczna Odpowiedzialność Uniwersytecka na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie jest zgodna z Misją Wydziału: „Człowiek jest tyle wart ile pomaga drugiemu”. Realizowana jest ona poprzez kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi, upowszechnianie idei równości, tolerancji oraz respektowania i ochrony praw człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia. 
Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu prowadzą działalność w ramach studenckich kół naukowych, uczestniczą w konferencjach naukowych, działaniach promocyjnych na rzecz Uczelni i Wydziału oraz przynależą do organizacji studenckich. W ten sposób realizowane jest kształcenie wskazujące na zdobywanie umiejętności samodzielnej nauki, krytycznego myślenia oraz rozwijania własnych zainteresowań. 
Kształcenie studentów na Wydziale jest w pełni zgodne ze strategią Uczelni i stawia sobie za cel podnoszenie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów w warunkach, które odpowiadają naturalnemu otoczeniu przyszłej pracy absolwenta. Nadrzędnym założeniem jest wyposażenie absolwentów w kompetencje zawodowe, postawy etyczne i umiejętności komunikowania się w zespole interdyscyplinarnym, które są zgodne z oczekiwaniami rynku pracy. 
Koncepcja kształcenia realizowana na Wydziale Nauk o Zdrowiu jest wypadkową oczekiwań, uzgodnień i zaleceń wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy Wydziału. Ich czynne uczestnictwo zaznacza się szczególnie na etapie opracowywania i doskonalenia programów studiów. Działania te niezmiennie korespondują z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego, rynku pracy oraz podyktowane są względami interesu publicznego.
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie