numer 015
czerwiec 2022
6

Egzaminy OSCE

O tym, na czym polegają i jak przebiegają egzaminy OSCE opowiedzieli nam mgr Anna Pożarowszczyk i dr n. med. Łukasz Pietrzyk.
Rozmowę przeprowadziła Aleksandra Kaźmierczak
Na czym polegają egzaminy OSCE i jak wyglądają przygotowania do nich?
Anna Pożarowszczyk: Egzamin OSCE (Objective Structured Clinical Examination), czyli Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny to szczególnego rodzaju egzamin  który kończy 6 letni okres nauki studenta medycyny, jest to egzamin z wiedzy praktycznej. Studenci w warunkach symulacyjnych mają do wykonania różnego rodzaju zadania np.zbieranie wywiadu, badanie fizykalne, umiejętność komunikacji ,umiejętność interpretacji badań laboratoryjnych, ocena stanu psychicznego itp..Podczas wykonywania zadań studenci są obserwowani przez egzaminatorów, wykonywanie zadań i kompetencje studentów oceniane są przy pomocy list kontrolnych (checklist).Egzamin OSCE to duże wyzwanie pod względem logistycznym i technicznym. Wszystko należy przygotować tak aby egzamin przebiegał sprawnie, bez żadnych problemów, tak aby student mógł spokojnie wykonywać zadania.
Łukasz Pietrzyk: Egzamin OSCE dla studentów VI roku kierunku Lekarskiego programu anglojęzycznego jest egzaminem sumatywnym oceniającym wiedzę i umiejętności studentów w zakresie korowych przedmiotów klinicznych, tj.: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, psychiatrii, położnictwa i ginekologii, pediatrii, medycyny rodzinnej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. Po raz pierwszy egzamin OSCE został przeprowadzony w latach 70. XX wieku w Wielkiej Brytanii. Służy on do standaryzowanej oceny umiejętności w warunkach symulowanych. Doświadczenie pokazuje, że może być on używany do oceny formalnej oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych. Podczas egzaminu oceniane są kompetencje miękkie i twarde, takie jak zbieranie wywiadu, badanie fizykalne, rozwiązywanie dylematów etycznych, edukacja pacjentów, umiejętność komunikacji i przekazywania trudnych wiadomości, umiejętności techniczne (np. intubacja, zakładanie szwów), ocena stanu psychicznego, monitorowanie czynności życiowych. Ocena kompetencji prowadzona jest przy pomocy list kontrolnych (checklist) gwarantujących standaryzację oceny wszystkich studentów niezależnie od osoby egzaminującej. Studenci przygotowują się do egzaminu przez cały tok swojej edukacji zdobywając kolejne kompetencje zarówno techniczne jak i komunikacyjne. Przed egzaminem każdy ze studentów otrzymuje opis wymagań z każdego przedmiotu, który ma ułatwić powtórzenie wiedzy i ostateczne przygotowanie do egzaminu. Przygotowania do egzaminu zespołu składającego się z przedstawicieli każdej ze specjalności klinicznych, przedstawicieli Katedry i Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej oraz Centrum Symulacji Medycznej rozpoczęły się w czerwcu 2021 roku. Zespół ds. egzaminu OSCE spotyka się regularnie w celu opracowania zadań, przygotowania checklist oraz części formalnej i organizacyjnej egzaminu.
Kto bierze udział w egzaminach OSCE?
A. P.: Na chwilę obecną egzamin OSCE odbywa się na VI roku kierunku lekarskiego, ale już za niedługi czas będzie odbywał się również na stomatologii, farmacji, pielęgniarstwie i położnictwie.
Ł. P.: W bieżącym roku akademickim po raz pierwszy odbywają się egzaminy dla studentów anglojęzycznych kierunku Lekarskiego. Wzorowane są one na odbywających się od kilku lat egzaminach OSCE dla studentów polskojęzycznych. Wprowadzenie egzaminu OSCE od bieżącego roku również dla studentów anglojęzycznych kierunku Lekarskiego wynika z konieczności ujednolicenia programów studiów pomiędzy programem polsko i anglojęzycznym.

Czy w egzaminach OSCE biorą udział pacjenci standaryzowani?
A. P.: Podczas egzaminu OSCE biorą udział pacjenci standaryzowani. Ci sami pacjenci uczestniczą również w ćwiczeniach ze studentami, więc nie są to dla studentów obce osoby.
Ł. P.: Pacjenci standaryzowani są ważną częścią egzaminu OSCE. Od wielu lat biorą udział w egzaminach dla studentów polskojęzycznych. Dołączyli również do zespołu przygotowującego egzamin OSCE dla studentów anglojęzycznych. Biorą udział w m. in. części egzaminu z psychiatrii. Przygotowanie do egzaminu dla studentów anglojęzycznych jest bardziej wymagające i stresujące dla pacjentów standaryzowanych głownie ze względu na barierę językową. Obejmuje przygotowanie do odgrywania roli, podobne jak przygotowanie do roli aktora na scenie. Dla zachowania autentyczności ważna jest również umiejętność okazywania emocji adekwatnych do danej sytuacji klinicznej. 
.
Jak przebiegła sesja egzaminacyjna wśród anglojęzycznych studentów i jak długo trwała?
Ł. P.: Do tej pory zakończyliśmy pierwszą z sesji egzaminacyjnych. Przeprowadziliśmy egzamin OSCE z anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej, pediatrii, medycyny rodzinnej i psychiatrii. Druga sesja została przeprowadzona w maju tego roku. Objęła zadania z zakresu chorób wewnętrznych, chirurgii i ginekologii. Egzamin trwał jeden dzień.
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie