numer 018
Grudzień 2022
10

Doktorat Wdrożeniowy - szansą dla młodych naukowców

Troje Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie bierze udział w programie pn. „Doktorat Wdrożeniowy", edycja V i VI, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jest to nowa formuła doktoratu. Program zakłada równoczesne uzyskanie stopnia naukowego doktora i zdobycie doświadczenia zawodowego oraz możliwość prowadzenia działalności naukowej w ramach pracy zawodowej.

Ideą programu jest wdrożenie, skomercjalizowanie rozwiązań wypracowanych w toku badań naukowych. Program "Doktorat Wdrożeniowy" jest szansą dla młodych naukowców, ponieważ mając aspiracje naukowe nie muszą rezygnować z kariery zawodowej w przedsiębiorstwach.

Doktorant Szkoły Doktorskiej UML pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy w podmiocie współpracującym w ramach projektu.

Aktualnie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie prowadzone są trzy doktoraty wdrożeniowe. Pierwszy pt. „Stworzenie systemu do analizy dawek promieniowania jonizującego, otrzymywanych przez pacjenta w czasie badań diagnostycznych” realizowany jest od października 2021r. przez doktorantkę Magdalenę Kucharską. Nad projektem opiekę naukową sprawuje dr hab. n. med. Magdalena Woźniak, kierowniczka w Zakładzie Radiologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.
Kolejne dwa doktoraty wdrożeniowe pt.: „Opracowanie, charakterystyka i wdrożenie nowych koniugatów molekularnych na bazie kannabinoidów jako innowacyjnej strategii dermo-terapeutycznej i dermo-pielęgnacyjnej” oraz „Opracowanie podstaw technologii ekstraktów biologicznie aktywnych obniżających poziom cukru we krwi” rozpoczęły się w październiku 2022r. Realizowane są przez doktorantkę Emilię Kwiecień w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków, pod nadzorem dr hab. n. farm. Doroty Kowalczuk, profesor Uczelni oraz doktoranta Marcina Grubę, w Zakładzie Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego, przy wsparciu naukowym prof. dr hab. Krystyny Skalickiej-Woźniak.

O opinie na temat programu "Doktorat Wdrożeniowy" poprosiliśmy dr hab. n. med. Magdalenę Woźniak, promotorkę i kierowniczkę w Zakładzie Radiologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie oraz doktorantkę Magdalenę Kucharską.

Pani docent, jest Pani promotorką doktorantki Pani Magdaleny Kucharskiej, której wniosek otrzymał dofinansowanie w ramach programu pn. "Doktorat Wdrożeniowy", finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na czym polega innowacyjność doktoratu Pani Magdaleny Kucharskiej?
Celem doktoratu Pani Magdaleny jest stworzenie oprogramowania umożliwiającego rejestrowanie i analizę dawek promieniowania otrzymanych przez pacjentów pediatrycznych w trakcie badań diagnostycznych, z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego, czyli głównie RTG i TK. Oprogramowanie, które zostanie stworzone w ramach doktoratu w kolejnym etapie stanie się produktem komercyjnym, który pracodawca zatrudniający doktorantkę będzie mógł oferować i sprzedawać na rynku. Cel doktoratu doskonale wpisuje się w obecne trendy diagnostyki obrazowej zmierzające ku minimalizacji dawek promieniowania stosowanych u pacjentów, w szczególności pacjentów pediatrycznych. Jednocześnie umożliwia rozwój firmie partnerskiej. A samej Pani Magdalenie umożliwia wykorzystanie wykonywanych przez siebie prac badawczo-rozwojowych w ramach obowiązków pracowniczych do uzyskania tytułu doktora.

W jakim zakresie wdrożenie doktoratu Pani Magdaleny Kucharskiej będzie miało wpływ na wykonywaną diagnostykę obrazową pacjentów w szpitalu?
Dzięki temu, iż oprogramowanie powstanie w ramach Doktoratu Wdrożeniowego w Zakładzie Radiologii Dziecięcej UM w Lublinie będziemy beneficjentami tegoż rozwiązania informatycznego mogąc je wykorzystywać w rutynowej pracy. Naszym celem jako radiologów dziecięcych jest minimalizacja stosowanych dawek promieniowania, zgodnie z zasadą ALARA (As Low As Reasonably Achievable), dodatkowo obowiązek rejestracji dawek promieniowania u pacjentów pediatrycznych jest także obowiązkiem ustawowym. Zatem z naszego punktu widzenia jest to doskonała synergia nauki i biznesu.

Czy w Pani docent ocenie taka forma doktoratu przyczyni się do zacieśnienia relacji między Uczelnią a środowiskiem społeczno-gospodarczym?
Z pewnością tego typu współpraca istotnie zbliży środowisko naukowe ze środowiskiem społeczno-gospodarczym przyczyniając się do lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań obu stron i pozwoli na realne wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych przez środowisko gospodarcze poprzez ich komercjalizację.
Magdalena Kucharska, doktorantka II roku Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Poniżej rozmowa z Panią Magdaleną Kucharską doktorantką II roku studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Co skłoniło Panią do wzięcia udziału w programie pn. "Doktorat Wdrożeniowy" organizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki?
Zawsze marzyłam o zrobieniu doktoratu, nigdy natomiast nie sądziłam, że będzie to miało miejsce na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Pod koniec kwietnia ubiegłego roku szef zadzwonił do mnie z pytaniem, czy nie chciałabym wystartować ze swoim projektem w programie. Nie zastanawiając się odpowiedziałam, że z chęcią i tak zaczęła się moja przygoda z programem „Doktorat Wdrożeniowy”. Dodatkową motywacją do wzięcia udziału w programie była możliwość połączenia pracy zawodowej na pełny etat z robieniem doktoratu oraz wsparcie ze strony szefa w tym temacie.

Pierwszy rok doktoratu za Panią. Czy z perspektywy czasu poleciłaby Pani wzięcie udziału w programie „Doktorat Wdrożeniowy” innym osobom, które są zainteresowane, ale jeszcze nie podjęły ostatecznej decyzji? A może ma Pani dla nich jakieś rady?
Nie ukrywam, to nie był łatwy rok. Myślę też, że kolejne nie będą łatwiejsze, ale swojej decyzji nie żałuję i zrobiłabym to jeszcze raz. Oczywiście, poleciłabym udział w programie „Doktorat Wdrożeniowy”, ale tylko po wnikliwej analizie, z czym się to będzie wiązało przez kolejne 3-4 lata. Uważam, że sam program jest niezwykle trafionym pomysłem Ministerstwa Edukacji i Nauki, ponieważ pozwala on na połączenie życia zawodowego i naukowego, a co za tym idzie zmianę wyników naukowych w komercyjny produkt, który stanowi fizyczne świadectwo własnej pracy. Jest to niezwykle satysfakcjonujące, kiedy idea zmienia się w realny produkt. Dla osób, które zastanawiają się nad wzięciem uwagi w programie „Doktorat Wdrożeniowy” mam chyba tylko dwie rady:
- dokładne przemyślenie decyzji i świadome jej podjęcie ze wszystkimi konsekwencjami, z jakimi później wiąże się udział w programie, między innymi: konieczność pracy w danej firmie przez cały okres trwania Szkoły Doktorskiej, uzupełnianie dużej ilości dokumentacji, wymaganej do rozliczenia projektu, czy też konieczność poświęcenia prywatnego czasu na rzecz rozwoju nauki,
- omówienie tego pomysłu bardzo wnikliwie ze swoimi szefami, którzy mogą nie zdawać sobie do końca sprawy, z czym wiąże się to dla firmy: konieczność udziału pracownika przedsiębiorstwa w „Doktoracie Wdrożeniowym” tj.: brania udziału w zajęciach, wyjazdach oraz zmniejszenie zakresu obowiązków w pracy, by więcej czasu poświęcić na rozwój projektu doktoranckiego.
Autor tekstu i wywiadu: Karolina Gryka, Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju
Zdjęcie: Magdalena Kucharska, doktorantka II roku Szkoły Doktorskiej UM
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie