numer 018
Grudzień 2022
7

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców UMLub

Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.
Do grona stypendystów Ministra Edukacji i Nauki dołączyło trzech naukowców:

Dr Paulina Krawiec jest lekarzem, specjalistą pediatrii i gastroenterologii dziecięcej. Od początku swojej pracy zawodowej jest związana z Kliniką Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie kierowaną przez Panią Profesor dr hab. Elżbietę Pac-Kożuchowską. Pracę naukową i dydaktyczną łączy z praktyką kliniczną w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.
Zainteresowania naukowe dr Pauliny Krawiec koncentrują się głównie wokół problematyki nieswoistych chorób zapalnych jelit u dzieci. W swoich badaniach analizuje mechanizmy leżące u podłoża tych schorzeń i poszukuje nieinwazyjnych markerów nieswoistych chorób zapalnych jelit, które mogłyby zostać wykorzystane w ich diagnostyce.
Dr Paulina Krawiec prowadzi również prace naukowe dotyczące niedokrwistości, oceniając przydatność diagnostyczną nowych parametrów laboratoryjnych gospodarki żelazem we wczesnym i wiarygodnym rozpoznaniu niedoboru tego pierwiastka u dzieci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Ponadto kontynuuje zainicjowane przez prof. Elżbietę Pac-Kożuchowską badania dotyczące czynników ryzyka rozwoju miażdżycy u dzieci.
Jest współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych w piśmiennictwie o zasięgu międzynarodowym. Wyniki prac badawczych dr Pauliny Krawiec były wyróżniane podczas zjazdów Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci ESPGHAN.
Doktor Paulina Kazimierczak
dr Paulina Kazimierczak
Dr Paulina Kazimierczak jest profesorem uczelni w grupie pracowników badawczych w Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej na Wydziale Biomedycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W swojej pracy badawczej zajmuje się głównie tworzeniem nowatorskich biomateriałów (m.in. implantów kostnych, materiałów do rekonstrukcji tkanki chrzęstnej, opatrunków na rany) o potencjalnym zastosowaniu w medycynie regeneracyjnej oraz oceną ich potencjału klinicznego z wykorzystaniem hodowli komórek ludzkich. Wiodącą tematyką prowadzonych przez nią badań jest inżynieria tkankowa, a więc tworzenie materiałów służących jako rusztowania dla komórek ludzkich w celu wytworzenia wszczepu tkanki/organu w warunkach laboratoryjnych, a więc in vitro. Za swoją dysertację pt. „Opracowanie metody wytwarzania nowatorskiego wysokoporowatego biomateriału na bazie kriożelowej matrycy do zastosowań w inżynierii tkankowej kości”, napisaną pod kierunkiem prof. Agaty Przekory-Kuśmierz, otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Warto również zaznaczyć, że duża innowacyjność opracowanego biomateriału pozwoliła na uzyskanie ochrony patentowej UPRP (Patentu nr 235822) na skład oraz metodę produkcji. Ponadto, dr Kazimierczak jest również stypendystką prestiżowego programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych wybitnych naukowców.
Doktor habilitowany Michał Ginszt
dr hab. Michał Ginszt
Dr hab. Michał Ginszt jest fizjoterapeutą oraz adiunktem w Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Działalność naukowa stypendysty skupiona jest na obszarach badawczych w zakresie stomatologii, medycyny sportowej oraz mechanizmów biologicznych w psychologii ekonomicznej. Badania prowadzone przez dr hab. Michała Ginszta we wszystkich powyższych obszarach zawierają się w dyscyplinie nauk o zdrowiu.
W obszarze badawczym dr hab. Michał Ginszt przedstawił dotychczasowe prace naukowe obejmujące analizę elektromiograficznych wzorców aktywności mięśni narządu żucia m. in. w publikacji Novel functional indices of masticatory muscle activity (J. Clin. Med. 2021, vol. 10, s. 1-10). Celem badań opisanych w niniejszej pracy było opracowanie i analiza nowatorskich Wskaźników Funkcjonalnych aktywności bioelektrycznej mięśni narządu żucia i porównanie ich z istniejącymi i powszechnie stosowanymi wskaźnikami elektromiograficznymi u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia. Prace badawcze kandydata wnoszą istotny wkład w rozwój dyscypliny nauk o zdrowiu poprzez opracowanie i rozwinięcie zaawansowanych protokołów elektromiograficznych do oceny aktywności bioelektrycznej narządu żucia. Ponadto prowadzone przez stypendystę badania jako pierwsze wykazały związek między czynnikami psychologicznymi a parametrami bioelektrycznymi mięśni narządu żucia, co pozwala na lepsze zrozumienie etiologii i patofizjologii dysfunkcji w obrębie układu stomatognatycznego.
Dr hab. Michał Ginszt jest członkiem międzynarodowej grupy badawczej w ramach wieloośrodkowego projektu "The genetic basis for the sport climbing performance" przy współpracy z Nippon Sport Science University w Japonii.
Jest współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Wyniki swoich badań prezentował na licznych międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.
Autorzy:  dr hab. Michał Ginszt, dr Paulina Kazimierczak
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie