numer 019
Luty 2023
5

Fizjoterapia – szczególne udogodnienia dla osób słabowidzących

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest beneficjentem projektu pt. „Uczelnia przyjazna” – program dostępności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dla osób z niepełnosprawnościami. Od kilku lat Uczelnia realizuje działania skierowane na kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowanie Uczelni oraz jej oferty do potrzeb tychże osób. Prace obejmują zmiany organizacyjne, zwiększające dostępność, aktualizację dotychczasowych i ustalanie nowych procedur wewnętrznych, zapewniających dostępność procesów realizowanych przez Uczelnię. Ponadto podejmuje się działania niwelujące bariery architektoniczne, komunikacyjne i informacyjne; podejmuje się także działania mające na celu podnoszenie kompetencji dydaktycznych osób pracujących w Uczelni, w tym w zakresie edukacji włączającej, działania zwiększające świadomość na temat niepełnosprawności osób pracujących w Uczelni oraz działania zapewniające dostępność kierunków studiów.

W wyniku współpracy różnych uczelnianych jednostek z dr hab. n. med. Alicją Wójcik-Załuska, pełnomocnikiem ds. studentów niepełnosprawnych, przy wsparciu Władz Uczelni, na kierunku fizjoterapia wprowadzono rozwiązania dostosowujące proces kształcenia do potrzeb osób słabowidzących. 

„Wszystkie osoby słabowidzące zainteresowane studiowaniem na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na kierunku fizjoterapia zachęcamy do wybrania naszej Uczelni. Dokonujemy wszelkich starań, aby spełnić wymagania projektu i dostosować organizację procesu kształcenia przyszłych fizjoterapeutów dla potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku” – zaprasza zaangażowana w projekt dr n. o zdr. Justyna Chmiel, profesor uczelni, koordynator kierunku fizjoterapia. 

Do sylabusów wprowadzono zapisy dotyczące kształcenia osób słabowidzących – można się z nimi zapoznać na stronie internetowej Uczelni. Pracownicy realizujący kształcenie zostali przeszkoleni w zakresie pracy z osobami z tym rodzajem niepełnosprawności. Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie stale zwiększa bazę podręczników dostępnych w wersji elektronicznej. Trwa proces dostosowywania materiałów dydaktycznych, z których korzystają nauczyciele. Uczelnia dysponuje także programami do powiększenia, które pomagają osobom słabowidzącym w korzystaniu z piśmiennictwa i/lub materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej, oraz programami udźwiękawiającymi – można udostępnić je osobom, które zgłoszą potrzebę skorzystania z ww. urządzeń; a także programami, które pomagają ogólnie w obsłudze komputera.

W ramach działań projektowych Uniwersytet Medyczny w Lublinie uruchomił procedurę, której celem jest zakup pomocy dydaktycznych ułatwiających naukę osobom słabowidzącym. 

„Jako zespół osób realizujących nauczanie na kierunku fizjoterapia zaangażowaliśmy się w konsultacje merytoryczne przy zakupie sprzętów, modeli i pomocy dydaktycznych mających ułatwić proces dydaktyczny studentów z dysfunkcją narządu wzorku” – dodaje koordynatorka kierunku – „Studenci na przykład będą mogli korzystać z wypukłych tablic, plansz i trójwymiarowych modeli anatomicznych, pomocy dydaktycznych w jaskrawych kolorach, takich jak piłki rehabilitacyjne, zestaw do gry w boccię, sprzęt sportowy wykorzystywany na zajęciach z rehabilitacji na pływalni oraz sprzęt wykorzystywany na sali gimnastycznej na przedmiotach kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu. Ponadto dyski sensoryczne, maty Terrasensa, stoły rehabilitacyjne, urządzenia do pomiarów masy ciała, ciśnienia tętniczego krwi z funkcją mowy i jeszcze wiele innych – nie sposób wymienić w kilku słowach – wszystko to ma na celu zapewnienie komfortowych warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności studentom słabowidzącym”. 

"Wprowadziliśmy wiele zmian na naszym kierunku, ale zdajemy sobie sprawę, że to dopiero początek drogi. Kontynuujemy zatem procesy dostosowawcze, we współpracy z ekspertami. Zdając sobie sprawę z tego, iż będąc osobami w pełni sprawnymi, mimo wiedzy medycznej, jaką posiadamy i wielkich chęci wprowadzenia jak najlepszych udogodnień, nie jesteśmy w stanie dostrzec wszystkiego. Niebawem nawiążemy więc współpracę z osobą, która ukończyła fizjoterapię, pracuje czynnie w zawodzie i jest osobą słabowidzącą." – podsumowuje pani koordynator kierunku.

Nauka przedmiotów kierunkowych to nie wszystko – osoby z niepełnosprawnością wzroku studiujące na kierunku fizjoterapia będą miały możliwość nauki języków w sposób im to ułatwiający. Lektorzy zostali odpowiednio przeszkoleni, a sala językowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wyposażenie w pętlę indukcyjną, odpowiednie meble, sprzęty elektroniczne, podręczniki do języka angielskiego w wersji elektronicznej itp.).

Pracownicy administracyjni związani z kierunkiem uczestniczyli w szkoleniu podnoszącym świadomość w zakresie różnych rodzajów niepełnosprawności, co na pewno ułatwi osobom studiującym załatwianie spraw formalnych związanych z procesem kształcenia. 

Uczelnia, w procesie zmian dostosowujących do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, we współpracy z organizacjami działającymi na ich rzecz, opracowała Strategię dostępności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na następne 10 lat. Zaktualizowano zapisy Regulaminu studiów, niebawem wejdą w życie warunki i tryb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2023/2024 oraz dokumenty, takie jak Statut i Strategia Rozwoju Uczelni zaktualizowane o zapisy dostępnościowe. Z wiedzy o niepełnosprawnościach przeszkoleni zostaną wszyscy pracownicy Uniwersytetu – wszystko dlatego, że Uniwersytet Medyczny w Lublinie, jako uczelnia odpowiedzialna społecznie, doceniająca potencjał płynący z różnorodności środowiska akademickiego, w podejmowanych działaniach kieruje się zasadą równości szans i niedyskryminacji, rozumianą jako umożliwienie wszystkim osobom kształcącym się, pracującym i goszczącym (bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, światopogląd, orientację seksualną) sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa na jednakowych zasadach we wszystkich aspektach życia akademickiego.
Tekst: Zespół
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie