numer 022
Maj 2023
12

Projekt Dynamic Digital Skills for Agility and Resilience in Medical and Allied Professions (DDS-MAP)

Zespół Wydziału Nauk o Zdrowiu pod kierunkiem dr hab. Beaty Dobrowolskiej, prof. uczelni, 1 marca br. rozpoczął realizację międzynarodowego projektu finansowanego w ramach programu EU4Health.
Od lewej: prof. Dianne Cooney-Miner (Rochester University, USA), dr Patricia Gatlin (Rochester University, USA), dr Kinga Zdunek (UM w Lublinie), dr hab. Witold Zgodziński (UM w Lublinie), dr hab. Beata Dobrowolska (UM w Lublinie) oraz prof. John Wells (SETU, Irlandia).
Od lewej: prof. Dianne Cooney-Miner (Rochester University, USA), dr Patricia Gatlin (Rochester University, USA), dr Kinga Zdunek (UM w Lublinie), dr hab. Witold Zgodziński (UM w Lublinie), dr hab. Beata Dobrowolska (UM w Lublinie) oraz prof. John Wells (SETU, Irlandia).
Zespół Wydziału Nauk o Zdrowiu pod kierunkiem dr hab. Beaty Dobrowolskiej, prof. uczelni, 1 marca br. rozpoczął realizację międzynarodowego projektu finansowanego w ramach programu EU4Health. Projekt skupia 15 europejskich partnerów składających się z instytucji szkolnictwa wyższego (medycyna, pielęgniarstwo, edukacja i technologia cyfrowa), organizacji pozarządowych, organów ds. zdrowia oraz ubezpieczycieli zdrowotnych i ma na celu opracowanie nowoczesnych szkoleń dla pracowników systemu opieki zdrowotnej, pomagając im w opanowaniu nowych umiejętności związanych z powszechnym wykorzystaniem technologii cyfrowych w ochronie zdrowia oraz w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi ze stosowaniem tej technologii w codziennej praktyce.
Spotkanie partnerów projektu DDS-MAP w Irlandii - osoby odpowiedzialne za projekt na zdjęciu grupowym w sali konferencyjnej
Spotkanie partnerów projektu DDS-MAP w Irlandii
Partnerzy projektu opracują i przygotują cztery moduły szkoleniowe bazujące na podstawie analizy potrzeb, uwarunkowań i kompetencji cyfrowych pracowników opieki zdrowotnej oraz istniejących rozwiązań w tym zakresie w Europie i w poszczególnych państwach partnerskich projektu. Pierwszy moduł będzie dotyczył rozwoju kompetencji cyfrowych; drugi moduł będzie obejmował najnowsze wyzwania pojawiające się w systemie opieki zdrowotnej związane z cyfryzacją; trzeci moduł rozwijać będzie umiejętności związane z implementacją cyfrowej opieki zdrowotnej. Natomiast moduł czwarty ma na celu przygotowanie w zakresie radzenia sobie ze stresem w codziennej praktyce klinicznej i umiejętności budowania odporności na ten stres. W modułach 1-3 zostanie wykorzystana technologia rzeczywistości wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR).

Zespół projektowy z Wydziału Nauk o Zdrowiu jest liderem 8 pakietu pracy, który ma na celu walidację szkoleń, analizę uzyskanych wyników z walidacji oraz przygotowanie raportu na temat ewentualnych zmian w treściach i organizacji modułów.

Bardzo istotnym elementem projektu jest idea mikropoświadczeń (microcredentials). Jest to dość nowa forma potwierdzenia wyników w nauce osiągniętych w ramach krótkiego doświadczenia edukacyjnego (np. kursu lub szkolenia), która została zaproponowana przez Radę Unii Europejskiej. Mikropoświadczenia w sposób elastyczny i ukierunkowany pomagają w poszerzaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do rozwoju osobistego i zawodowego. W projekcie DDS-MAP, opracowane na podstawie wyników badań naukowych moduły szkoleniowe, mają stanowić ofertę edukacyjną uczelni dla pielęgniarek i lekarzy, którzy zobowiązani są do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji (Continuing Professional Development – CPD). Dodatkowo, będziemy się starać, aby Izby Lekarskie oraz Izby Pielęgniarek i Położnych udzieliły rekomendacji dla wypracowanych w projekcie szkoleń.Wizyta lidera projektu DDS-MAP na Wydziale Nauk o Zdrowiu

W dniach 1-5 kwietnia br. na Wydziale Nauk o Zdrowiu naszego Uniwersytetu gościł profesor John Wells z South East Technological University (SETU) w Waterford w Irlandii – lider projektu DDS-MAP. Celem wizyty było omówienie wspólnych działań w ramach projektu jak również przyszłych aplikacji projektowych.

Podczas spotkania z Wydziałowym zespołem realizującym projekt omówiono przede wszystkim procedurę walidacji modułów szkoleniowych oraz badań związanych z tą procedurą. W spotkaniu uczestniczyły także prof. Dianne Cooney-Miner i dr Patricia Gatlin z Rochester University, USA, przebywające na Wydziale w ramach programu Erasmus plus Ka 107. Uniwersytet w Rochester z sukcesem wykorzystuje rzeczywistość wirtualną w edukacji pielęgniarek i doświadczenie przedstawicieli tego uniwersytetu będzie cenne dla realizacji projektu DDS-MAP. W związku z tym obie panie profesor zostały zaproszone do powstającej Rady Doradczej projektu DDS-MAP.
Edukacja z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości
Edukacja z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości
Spotkanie partnerów projektu DDS-MAP w Irlandii

W dniu 27 kwietnia br, w Waterford, w Irlandii, na uczelni lidera projektu odbyło się oficjalne spotkanie partnerów projektu. Podczas spotkania omówiono przede wszystkim działania jakie należy podjąć w ramach pierwszych pakietów pracy: zarządzanie projektem i raportowanie, dyseminacja działań projektowych, badania dotyczące potrzeb, uwarunkowań i kompetencji cyfrowych pracowników opieki zdrowotnej, zawartość i organizacja modułów szkoleniowych oraz możliwości wdrażania procedury mikropoświadczeń na uczelniach partnerskich.

W agendzie spotkania znalazła się m.in. prezentacja dr Helen Murphy (Irlandia), która przedstawiła kompleksowy przegląd aktualnej sytuacji w odniesieniu do mikropoświadczeń w całej Europie; jak również prezentacja dr Patrici Gaitlin (USA) zaprezentowała wytyczne jakie należy wziąć pod uwagę planując edukację z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej.

Dodatkowo istniała możliwość doświadczenia realizacji zadań i uczenia się z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej oraz stworzenia własnego awatara.
Opracowanie: dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska, prof. uczelni
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie