numer 023
Czerwiec 2023
2

Podsumowanie działań Samorządu Studentów w kadencji 2022/2023

Koniec kadencji jest idealnym czasem na podsumowanie wszystkiego tego, co udało się wypracować i zrealizować w okresie od lipca 2022 do czerwca 2023 roku. Niewątpliwie był to niezwykle intensywny i owocny czas! Zapraszam zatem do lektury tekstu o działaniach Samorządu Studentów UM w Lublinie w ostatnich miesiącach.

Działania w kadencji rozpoczęliśmy od skierowania prośby o interwencję w sprawie ograniczenia przez Ministerstwo dofinansowania Funduszu Stypendialnego dla studentów, ostatecznie interwencja zakończyła się sukcesem, a Fundusz Stypendialny nie został ograniczony. W dalszej kolejności, jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego Zarząd Samorządu Studentów przygotował dla pierwszorocznych studentów broszurę informacyjną, mającą na celu ułatwienie im rozpoczęcia studiów i zapoznanie z realiami Uniwersytetu. W tym samym celu podjęliśmy inicjatywy w ramach Open Week, podczas którego zrealizowaliśmy takie działania, jak szkolenie z praw i obowiązków studenta, speed dating z organizacjami studenckimi oraz spotkanie z przedstawicielami kierunków.
grupowe zdjęcie, zrobione na scenie - w tle uczestnicy koncertu - członków samorządu zaangażowanych w organizację Lublinaliów
Lublinalia 2023 r.
Kolejne działania Zarządu skupiły się wokół wypracowania mechanizmów i form kontaktu z nowo powołanym rzecznikiem praw studenta oraz działań promocyjnych odnoszących się do tej nowej instytucji. Prace te zostały zakończone spotkaniem i debatą pod nazwą „Poznaj Rzecznika”, które odbyło się 13 grudnia 2022 r. Tego samego dnia zrealizowaliśmy również szkolenie dla starostów poszczególnych lat, dzieląc się z nimi doświadczeniem i wiedzą o działalności na Uczelni. W poprzedzającym okresie realizowaliśmy również wspólnie z Grupą Informacyjną Blask oraz organizacjami studenckimi wydarzenie International Culture Night, które odbyło się 9 grudnia i spotkało się z niezmiernie pozytywnym odbiorem wśród społeczności naszego Uniwersytetu. 

Jesienią 2022 roku rozpoczęliśmy również prace nad inicjatywami asystenta nauczyciela akademickiego oraz studenckich mężów zaufania. Na dzień dzisiejszy prace przygotowawcze dotyczące obu inicjatyw zostały sfinalizowane i są gotowe do wdrożenia wraz z nowym rokiem akademickim. Koniec roku 2022 był dla nas również owocny pod kątem pozyskiwania funduszy zewnętrznych, nasz projekt Białej Niedzieli 2023 został laureatem III edycji konkursu „Lublin Akademicki” organizowanego przez Prezydenta Miasta Lublin, tym samym otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu i rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do jego finalizacji. Rok kalendarzowy zakończyliśmy zorganizowaniem spotkania opłatkowego Samorządu Studentów z Władzami Uczelni i organizacjami studenckimi, wydarzenie to było pierwszym takim spotkaniem po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19.

Na koniec roku rozpoczęliśmy również wysyłkę pierwszych newsletterów, mających na celu informowanie studentów o bieżących działaniach i pracach Samorządu Studentów. 

W styczniu, wraz z początkiem nowego roku, rozpoczęliśmy planowanie kolejnych wydarzeń. Utrzymując się w duchu kooperacji, po raz pierwszy podjęliśmy jako Samorząd Studentów współpracę z Samorządem Doktorantów, planując wydarzenie „Doktorat bez strachu!”. Inicjatywa ta finalnie została zrealizowana 31 marca 2023 r., gromadząc w Auli Centrum Symulacji Medycznej całą rzeszę zainteresowanych studentów.
kadr z wydarzenia International Culture Night, Michał Siwek wida gości
International Culture Night 8 grudnia 2022 r.
To jednak nie koniec wspólnych działań, jakie zostały podjęte z początkiem roku. Dzięki nawiązaniu współpracy z Samorządem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Chatką Żaka, 8 marca zrealizowaliśmy wydarzenie kulturalno-edukacyjne „Chatka Kobiet” dedykowane kobietom w dniu ich święta. 

Pierwsze miesiące roku to również czas sukcesów naszych samorządowców na arenie ogólnopolskiej. Wraz z rozpoczęciem nowej kadencji Parlamentu Studentów RP, przewodniczący Samorządu – Michał Siwek, został powołany na przedstawiciela środowiska studenckiego Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Następnie Dawid Staniak oraz Barbara Kędzior zostali członkami Komisji ds. Współpracy Zewnętrznej Parlamentu Studentów RP. W okresie wielkanocnym Samorząd Studentów zorganizował spotkanie wielkanocne Samorządu Studentów z Władzami Uczelni i organizacjami studenckimi, które analogicznie do spotkania opłatkowego zapewniło przestrzeń do integracji naszej społeczności akademickiej. 

Wiosenny okres roku 2023 to również niezwykle intensywny i bogaty w nowe doświadczenia czas przygotowań do największej z inicjatyw, jaką zorganizował nasz Samorząd, a jednocześnie największej takiej imprezy w historii Lublina, tj. Lublinaliów 2023. Połączyliśmy siły z Samorządem Studentów UMCS i Samorządem Studentów UP w Lublinie, pracowaliśmy przez kilka miesięcy i doprowadziliśmy prace do końca! Impreza zakończyła się sukcesem, gromadząc kilkadziesiąt tysięcy uczestników każdego dnia. 

Niedługo później jako Samorząd wspieraliśmy organizację Dni Otwartych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a następnie rozpoczęliśmy wcześniej wspomnianą już Białą Niedzielę. Wydarzenie otworzył tydzień wykładowo-warsztatowy, a zakończył finał na Placu Litewskim, podczas którego mieszkańcy miasta mieli okazję skorzystać z bogatej oferty diagnostycznej, poradniczej, a także wysłuchać wykładów i debaty o tematyce zdrowia i profilaktyki.
członkowie Samorządu Studentów w kadencji 2022/2023
Samorząd Studentów 2022/2023
W czasie kadencji nasi przedstawiciele uczestniczyli w wielu konferencjach Samorządowych, mających na celu wymianę doświadczeń, udział w szkoleniach, a także obrady w sprawach najważniejszych dla środowiska studenckiego. Uczestniczyliśmy w czterech zjazdach Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego, w Konwencie Przewodniczących Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej, a także w Konferencji Krajowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej. 

Nasi członkowie na co dzień odbywali niezliczoną liczbę spotkań komisji, rad, zespołów, między innymi Komisji Dyscyplinarnej, Komisji Stypendialnej, Zespołu ds. Regulaminu Studiów, Rady Kształcenia i wielu innych, których prace pozwalają na nieustanne zwiększanie jakości kształcenia na naszym Uniwersytecie. 

Przez cały rok prowadziliśmy również działania promocyjne, pozyskaliśmy nowe współprace, interweniowaliśmy w kluczowych dla studentów kwestiach, opiniowaliśmy dokumenty i rozporządzenia, kierując się interesem studentów, oraz tworzyliśmy wydarzenia integracyjne dla studentów, takie jak „studenckie wieczory” w Kinie Bajka.

Jako przewodniczący, kończąc kadencję, jestem przede wszystkim dumny z moich Samorządowców, świadom, iż tworzyliśmy zgrany zespół, który nie bał się pracy i podejmowania nowych działań, nawet wtedy, gdy brakowało utartych ścieżek. 

Z całą pewnością jestem w stanie powiedzieć, że była to udana kadencja, która upłynęła pod znakiem współdziałania i współpracy. Kończąc, dziękuję wszystkim, z którymi miałem przyjemność współpracować! Dziękuję za zaangażowanie wszystkich członków Zarządu, którzy pracowali przede wszystkim na wynik. Gorące podziękowania kieruję do Władz Uczelni i wszystkich jej pracowników, dzięki których wsparciu nasze codzienne działania były możliwe.

Michał Siwek, przewodniczący Samorządu Studentów UMLub w kadencji 2022/2023W imieniu swoim i Władz Uczelni chciałbym podziękować przewodniczącemu Samorządu Studentów – Michałowi Siwkowi oraz Zarządowi i Członkom Samorządu kadencji 2022/2023 za pracę i zaangażowanie w istotne sprawy uczelni w bieżącym roku akademickim; za młodzieńczy zapał, którym się wykazali, angażując siły i środki w pracę na rzecz społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu.

Serdecznie dziękuję!

Prof. dr. hab. Kamil Torres, Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki
Członkowie Samorządu Studentów w kadencji 2022/2023
Samorząd Studentów 2022/2023
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie