numer 025
Listopad 2023
5

Nowelizacja standardów kształcenia

Kalendarium prac Zespołu ds. Dostosowania Programów Studiów do Nowego Standardu Kształcenia Przygotowującego do Wykonywania Zawodu Lekarza oraz Lekarza-Dentysty

W październiku odbyły się cztery spotkania z Zespołem do spraw Dostosowania Programów Studiów do Nowego Standardu Kształcenia Przygotowującego do Wykonywania Zawodu Lekarza oraz Lekarza-Dentysty.

Na spotkaniach omówiono harmonogram prac Zespołu oraz przedstawiono główne zmiany, jakie zaszły w zmieniającym się Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. 

Zarekomendowano zmniejszenie liczebności grup na V roku kierunku lekarsko-dentystycznego oraz na VI roku kierunku lekarskiego, strategia rozumowania klinicznego ma być realizowana na IV i V roku kierunku lekarskiego, efekty uczenia się z grupy komunikacji mają być realizowane od jak najwcześniejszych lat w formie seminariów, e-wykładów lub podcastów, zasugerowano, aby określona część wykładów z danego przedmiotu była realizowana jako podcast. Zespół zarekomendował, że przy konstruowaniu programów studiów należy bezwzględnie wziąć pod uwagę takie kwestie, jak: bezpieczeństwo pacjenta, włączyć efekty z żywienia do nauk klinicznych, na VI roku kierunku lekarskiego mają być realizowane efekty dotyczące elementów cyfrowych (sztuczna inteligencja), tematykę dotyczącą seksuologii i inkluzywności.

Na kolejne spotkania zaplanowano przebudowę programu studiów, efektów uczenia się oraz liczby godzin w modułach „Prawne i organizacyjne aspekty medycyny” na kierunku lekarskim oraz "Prawno-organizacyjne podstawy medycyny" (POM) na kierunku lekarsko-dentystycznym pod kątem większego ubogacenia treści zajęć oraz upraktycznienia przedmiotu, wyboru jednostek realizujących moduł, formy zajęć oraz godziny ich realizacji.
Przygotowała: Małgorzata Goś, Sekcja ds. Programów Studiów
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie