numer 025
Listopad 2023
6

Immatrykulacja Studentów I roku

Początek października to wspaniały czas w życiu Uczelni - wraz z rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego do grona studentów dołączają nowe osoby. W roku akademickim 2023/2024 w gronie Studentów UMLub powitano 1626 osób, które wybrały kształcenie na kierunkach I i II stopnia oraz w trybie jednolitym magisterskim zarówno w wariancie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Uroczystości immatrykulacji na poszczególnych wydziałach zaszczycili swoją obecnością Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Wojciecha Załuska, a także Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. n. med. Kamil Torres. Wraz z władzami Wydziałów przywitali nowych Studentów oraz złożyli im gratulacje i słowa uznania.
Immatrykulacja Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, fot. Aleksandra Kaźmierczak
Największą popularnością wśród kierunków jednolitych magisterskich cieszyły się kierunki lekarsko dentystyczny, lekarski oraz psychologia, zaś w przypadku studiów I i II stopnia najpopularniejsze okazały się pielęgniarstwo i położnictwo.

Uroczystościom immatrykulacji na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym towarzyszyła Ceremonia Białego Fartucha, która stanowi symboliczny gest związania się z zawodem oraz przyjęcia do grona społeczności UMLUB. Biały fartuch to symbol nowego etapu edukacji, zobowiązanie do wierności zasadom etyki zawodowej, odpowiedzialności i oddania drugiemu człowiekowi.
Immatrykulacja Wydziału Farmaceutycznego, fot. Stanisław Sadowski
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała podczas immatrykulacji skierowała do nowych Studentów farmacji, kosmetologii oraz analityki medycznej poniższe słowa:

Rozpoczynacie jeden z najpiękniejszych i najważniejszych okresów w swoim życiu. Za chwilę złożycie uroczyste ślubowanie i staniecie się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności i wspólnoty akademickiej. W ten sposób oficjalnie przekroczycie próg naszego Uniwersytetu i rozpoczniecie studia na Wydziale Farmaceutycznym, Wydziale o ponad 75-letniej historii i ugruntowanej renomie w kraju i za granicą. Dzisiejsza uroczystość to przede wszystkim Wasze Święto. Pamiętajcie, że studia to nie tylko nauka, ale także takie kształtowanie Waszej osobowości, byście byli jak najlepiej przygotowani do przyszłej pracy i wyzwań stawianych przez świat. Życzę zatem uporu i ciekawości w odkrywaniu wiedzy oraz konsekwencji w jej przyswajaniu. Serdecznie Was witam i życzę radości studiowania, aby Wasze wszystkie najbardziej dalekosiężne plany się spełniły i obyście znaleźli tu nie tylko wiedzę, ale i możliwość realizacji wszystkich waszych pasji i marzeń. Życzę Wam, aby zawody zaufania publicznego, które wybraliście: farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego, kosmetologa, okazały się trafnym wyborem, Waszym powołaniem. Abyście wykorzystali tę wielką szansę jaką jest niesienie pomocy chorym i potrzebującym. Rozwijajcie swoje talenty i zainteresowania, angażujcie się w aktywną działalność organizacji studenckich, kół naukowych, sekcji sportowych. Podejmujcie ambitne wyzwania, a zapewniam Was, że wysiłek, który w to włożycie przyniesie Wam nie tylko satysfakcję, ale cenne doświadczenie i umiejętności, tak przydatne na dalszych etapach kariery zawodowej. Życzę Wam, aby studia były najpiękniejszym okresem w waszym życiu”.
Po każdej z uroczystości pierwszoroczni Studenci mieli okazję zapoznać się z kołami studenckimi i organizacjami działającymi przy danym Wydziale.
Tekst: prof. dr hab. Grażyna Biała, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
Aleksandra Kaźmierczak, Sekcja ds. Grupy Informacyjnej Blask
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie