numer 025
Listopad 2023
3

Wsparcie bezpieczeństwa pacjenta przez popularyzację dowodów naukowych w praktyce zawodów medycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie otrzymał dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Doskonała nauka II – wsparcie konferencji naukowych”. Przyznane środki obejmują częściowe sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia konferencji naukowej pt. „Wsparcie bezpieczeństwa pacjenta przez popularyzację dowodów naukowych w praktyce zawodów medycznych”. Projekt realizowany jest przez Wydział Nauk o Zdrowiu pod przewodnictwem dziekana Wydziału – dra hab. Mariusza Wysokińskiego, prof. UML.
dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński, prof. uczelni
dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński, prof. uczelni
Forma wydarzenia
W ramach projektu planowana jest organizacja trzydniowej konferencji naukowej, adresowanej do pracowników naukowych uczelni wyższych kształcących kadry medyczne, osób wykonujących zawody medyczne, reprezentantów środowisk pacjentów oraz doktorantów i studentów uczelni medycznych. Podczas konferencji przewidziane są sesje wystąpień ustnych, podzielone na bloki tematyczne oraz sesje posterowe i sesja studencka. Konferencja będzie miała charakter hybrydowy, wszystkie sesje będą transmitowane online. Zaplanowano sesje w języku polskim i angielskim. Konferencja planowana jest na czerwiec 2024 roku. Rejestracja i udział w konferencji oraz towarzyszących jej wydarzeniach jest bezpłatny.

Cele projektu
Podstawowym celem konferencji jest prezentacja i ocena działań, bazujących na kanonach medycyny opartej na dowodach naukowych (Evidence-based medicine, EBM), mających wpływ na bezpieczeństwo pacjenta w polskim systemie ochrony zdrowia. Jednym z głównych zadań przyświecających organizacji konferencji jest również upowszechnienie wiedzy na temat bezpieczeństwa pacjentów i związanych z tym zagadnieniem dobrych praktyk. Nie bez znaczenia jest także szeroka integracja zarówno pomiędzy przedstawicielami różnych profesji medycznych, jak i reprezentantami środowisk pacjentów. Ważnym zadaniem konferencji będzie też aktywizacja młodych adeptów sztuki medycznej – studentów i doktorantów, którzy w ramach sesji tematycznej będą mogli wymienić się doświadczeniami i wynikami prowadzonych przez siebie badań oraz zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami z zakresu medycyny opartej na dowodach naukowych.
dr n. farm. - Przemysław Niziński
dr n. farm. - Przemysław Niziński
Program wydarzenia
W konferencji planowane jest wygłoszenie 5 wykładów w sesji plenarnej przez uznanych, krajowych i zagranicznych ekspertów. Do zaprezentowania najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu tematycznego konferencji zaproszeni zostali wybitni specjaliści z dziedziny ochrony zdrowia, m.in.:
Profesor Alvisa Palese – University of Udine, Włochy
Profesor Fiona Timmins – University College Dublin, Irlandia
Profesor Vesna Zupancic – University of Novo Mesto, Słowenia
Profesor Daniel Mayorga – Vega – University of Malaga, Hiszpania
dr hab. Mariola Głowacka – UMK w Toruniu, Przewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

W sesjach tematycznych planowane jest wygłoszenie 45 referatów wybranych przez Komitet Naukowy Konferencji spośród nadesłanych zgłoszeń. W programie poza sesją plenarną i sesjami referatów/posterów przewidziane jest także wydarzenie towarzyszące – prezentacja Centrum Symulacji Medycznej UML. Planowana jest również publikacja wybranych komunikatów w numerze specjalnym jednego z czasopism naukowych z listy MEiN i Listy Filadelfijskiej. Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące będą dostępne na stronie internetowej wydarzenia oraz w mediach społecznościowych Uniwersytetu i na plakatach informacyjnych rozmieszczonych w budynkach UML.

Osoby do kontaktu:
dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński, prof. UML – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji
dr n. farm. Przemysław Niziński – Sekretarz Konferencji

Autor: dr n. farm. Przemysław Niziński
znaki graficzne: flaga i godło Polski, MNiSW ora programu Doskonała nauka
Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Doskonała nauka II"
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie