numer 025
Listopad 2023
4

Zespoły do zadań specjalnych

Jesień to czas intensywnej pracy 2 zespołów powołanych przez Jego Magnificencję Rektora, których zadaniem jest zaprojektowanie procesu obsługi procesu open science, a także ustalenie ścieżek postępowania związanego z zarządzaniem danymi osobowymi w badaniach naukowych.
Zespoły powstały w celu wypracowania kompleksowych rozwiązań systemowych w Uczelni w obszarach związanych z otwartą nauką, a także bezpieczeństwem danych osobowych w realizowanych badaniach naukowych.
Utworzenie zespołów jest w szczególności odpowiedzią na rozwój i upowszechnianie otwartej nauki, która powoli staje się nieodłącznym elementem pracy naukowców, zwłaszcza z uwagi na Politykę Narodowego Centrum Nauki w zakresie otwartego dostępu do publikacji, czy też wymogi programu „Horyzont Europa”. Otwarty dostęp wpisuje się także w Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce[1]. Przyjęte w 2015r.przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kierunki zakładają m.in. publikacje nie tylko tekstów naukowych, ale i również danych badawczych na zasadach otwartego dostępu.

Nieprzypadkowo skład osobowy zespołów stanowi swoisty przekrój obszarów codziennego funkcjonowania uczelni, co umożliwia wymianę wzajemnych doświadczeń i wypracowanie właściwych rozwiązań. Zespoły są złożone zarówno z pracowników administracyjnych jak i z osób pełniących funkcje kierownicze i zarządcze. W zespołach biorą aktywny udział dyrektorzy, kierownicy, prawnicy, specjaliści z poszczególnych jednostek oraz pracownicy naukowi. Dodatkowo w pracach zespołu do spraw obsługi procesu open science zaangażował się Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. Andrzej Stepulak. Skład zespołu gwarantuje tym samym najwyższą jakość zaproponowanych rozwiązań, które w przyszłości będą służyć pracownikom naukowym uczelni.

Dodatkowo praca obydwu zespołów jest moderowana przez ekspertów zewnętrznych – specjalistów zajmujących się na co dzień tego rodzaju tematyką i stanowiących zarazem istotne wsparcie merytoryczne. W przypadku zespołu do spraw obsługi open science moderatorem jest ekspert, który brał także udział w pracach grup wdrażających otwartą naukę na uczelniach, a także uczestniczył w pracach zespołu doradczego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z kolei zespół do spraw zarządzania danymi osobowymi moderuje ekspert z zewnętrznej kancelarii prawnej specjalizującej się prawami autorskimi i komercjalizacji.

Do tej pory zespoły spotkały się już kilkukrotnie i obecnie pracują nad wypracowaniem projektów właściwych rozwiązań legislacyjnych na poziomie uczelnianym oraz związanych z nimi rekomendacji.

Kolejnym krokiem, by wspomóc pracowników naukowych w realizacji zasad związanych z otwartym dostępem, a także ochroną danych osobowych badaniach są dedykowane szkolenia.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenia:

Cykl 3 szkoleń w ramach w ramach tematyki open data i open science:
09.11.2023 r., godz.10:00-13:15
21.11.2023 r., godz. 12:00-15:15
30.11.2023 r., godz.10:00-13:15

Szkolenie Techniki anonimizacji i pseudonimizacji danych osobowych w badaniach naukowych:
22.11.2023 r., godz. 9:00-12:00.

Szczegółowa tematyka  oraz możliwość zapisów znajdują się TUTAJ

Mamy nadzieję, że praca zespołów będzie stanowiła pozytywny wkład w działalność Uczelni oraz pozwoli na wypracowanie dalszych, praktycznych rozwiązań umożliwiających rozwój uczelni we wszystkich aspektach jej funkcjonowania.

Powyższe działania są realizowane w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z023/17, tytuł projektu: HQMedEd - High Quality Medical Education – Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych (Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Autorka: Katarzyna Rabka-Białas
[1] https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kierunki-rozwoju-otwartego-dostepu-do-publikacji-i-wynikow-badan-naukowych-w-polsce [dostęp: 31.10.2023r.]
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie