numer numer 030
czerwiec 2024
4

Pierwsze kroki do realizacji Strategii Rozwoju Doskonałości Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

znak graficzny projekstu Uczelnia badawcza. Inicjatywa Doskonałości
Program "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" realizowany jest w celu podniesienia doskonałości naukowej oraz międzynarodowego znaczenia działalności polskich uczelni. Priorytetem programu jest wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Minister nauki i szkolnictwa wyższego cyklicznie ogłasza komunikat o konkursie, w ramach którego nie więcej niż 10 uczelni akademickich może otrzymać dodatkowe środki finansowe na swoją działalność. Pierwszy konkurs został rozstrzygnięty w 2019 roku, kolejny planowany jest na rok 2026.

W ramach przygotowania do niniejszego konkursu uprawnione uczelnie miały możliwość złożenia w 2023 r. Strategii Rozwoju Doskonałości, która jest niejako planem przygotowania uczelni do aplikowania w konkursie zaplanowanym na 2026 r.

Po raz pierwszy nasza uczelnia, dzięki uzyskanemu wynikowi parametrycznemu, była uprawniona do aplikowania o IDUB i procedurę zrealizowaliśmy z sukcesem. Przez 3 kolejne lata dostaniemy dodatkowe 2% subwencji, czyli ok. 3,5 mln zł rocznie na przygotowanie się do aplikowania o status Uczelni Badawczej.

Pierwszym etapem przygotowania Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do aplikowania i realizacji działań przygotowawczych do udziału w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” jest pogłębiona analiza SWOT własnego potencjału, zlecenie specjalistycznych ekspertyz oraz stworzenie planu rozwoju jednostki oraz poszczególnych dyscyplin, obejmującego cele i działania dotyczące przede wszystkim:
 • zwiększenia wpływu działalności naukowej Uczelni na rozwój światowej nauki,
 • wzmocnienia współpracy badawczej z otoczeniem gospodarczym oraz z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej,
 • podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów,
 • poprawy polityki kadrowej uczelni,
 • podniesienia jakości zarządzania uczelnią.

Podjęte zostały już pierwsze kroki w celu realizacji Strategii. Z dniem 8 kwietnia 2024 r. powołana została Zarządzeniem nr 52/2024 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Rada Programowa Projektu. Rada jest organem nadzorującym przygotowanie i realizację projektu. Została powołana także z kompetencjami doradczymi, kreującymi rozwiązania oraz wyznaczającymi kryteria w działaniach, które tego wymagają. 

W dniu 22 kwietnia br. odbyło się spotkanie inaugurujące realizację Strategii Rozwoju Doskonałości Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, podczas którego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Wojciech Załuska wręczył nominacje członkom Rady. 

W składzie Rady znaleźli się wybitni badacze pracujący w naszej uczelni oraz pracownicy administracyjny, którzy wspólnymi siłami będą dążyć do osiągnięcia przez UML statusu Uczelni badawczej:

Przewodniczący Rady – prof. dr hab. Andrzej Stepulak, Prorektor ds. Nauki.

Członkowie:
 • dr hab. Anna Belcarz, profesor Uczelni, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii
 • dr hab. Agnieszka Bień, profesor Uczelni, Zakład Koordynowanej Opieki Położniczej
 • mgr Renata Birska, Dyrektor Biblioteki Głównej
 • prof. dr hab. Tomasz Blicharski, Klinika Rehabilitacji i Ortopedii
 • prof. dr hab. Anna Bogucka - Kocka, Katedra i Zakład Biologii z Genetyką
 • prof. dr hab. Wojciech Dąbrowski, I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • dr hab. Beata Dobrowolska, prof. Uczelni, Zakład Opieki Holistycznej i Zarządzania w Pielęgniarstwie
 • prof. dr hab. Sławomir Dresler, Zakład Chemii Analitycznej
 • prof. dr hab. Jarosław Dudka, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym
 • prof. dr hab. Emilia Fornal, Zakład Bioanalityki
 • prof. dr hab. Mariusz Gagoś, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej
 • prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych
 • prof. dr hab. Ewelina Grywalska, Zakład Immunologii Doświadczalnej
 • mgr Beata Jarocka-Maron, Kierownik Działu Kadr
 • dr hab. Izabela Korona-Głowniak, prof. Uczelni, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej
 • prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk, Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
 • prof. dr hab. Violetta Opoka-Winiarska, Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej
 • prof. dr hab. Agata Paneth, Katedra i Zakład Chemii Organicznej
 • prof. dr hab. Krystyna Skalicka-Woźniak, Zakład Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego
 • dr hab. Witold Zgodziński, prof. Uczelni, Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Podczas spotkania Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Andrzej Stepulak zaprezentował założenia Strategii Rozwoju Doskonałości i obszary prac Rady Programowej, natomiast Dyrektor Biblioteki Głównej UML Renata Birska przedstawiła krótkoterminowe zadania Rady Programowej w zakresie analiz. Już podczas pierwszego spotkania Członkowie Rady zgłaszali swoje pomysły na realizację konkretnych działań przyczyniających się do realizacji Strategii

„Otwieramy nowy rozdział w działalności naukowej. Dziękuję, że zgodzili się Państwo wziąć udział w pracy tego zespołu. Chcemy oprzeć się na Waszym doświadczeniu i będziemy korzystać też z pomocy ekspertów zagranicznych analizując wszelkie wskazówki, jak moglibyśmy naukę lepiej organizować” – podsumował prof. Stepulak

Kolejne kroki będą zmierzały do realizacji głównych założeń Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, tj.:

1) Podniesienia międzynarodowej rozpoznawalności działalności naukowej Uniwersytetu i zwiększania wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki, w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych poprzez zwiększenie liczby publikacji i patentów, a także pozyskanie większej ilości środków finansowych przyznawanych w trybie konkursowym. 

2) Wzmocnienia współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej, w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych.

3) Podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i w dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi, mając na uwadze potrzebę skutecznego konkurowania o przyciągnięcie najzdolniejszych kandydatów na studia, także z zagranicy.

4) Przygotowania kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni.

5) Podniesienia jakości zarządzania uczelnią, w tym wprowadzenia zmian organizacyjnych, mając na uwadze potrzebę podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni.


Autor: mgr Katarzyna Babieracka, Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie