numer numer 030
czerwiec 2024
8

Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Związku Głuchych na Wydziale Farmaceutycznym

W dniu 9 maja b.r. na Wydziale Farmaceutycznym miało miejsce spotkanie z Zarządem Oddziału Lubelskiego Polskiego Związku Głuchych, w którym uczestniczyli po stronie PZG Prezes Lubelskiego Oddziału pan Piotr Pluta, członek zarządu – pan Janusz Włodarczyk oraz sekretarz zarządu – pani Anna Budzińska. Po stronie Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Grażyna Biała – dziekan Wydziału, dr hab. Tomasz Baj – prezes Lubelskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej oraz dr Adam Majewski, kierownik dziekanatu. 
Przedstawiciele Polskiego Związku Głuchych i władz Wydziału Farmaceutycznego
Przedstawiciele PZG i władz Wydziału Farmaceutycznego
W czasie tego niezwykle ważnego i owocnego spotkania podjęto rozmowy na temat dalszej współpracy Wydziału z Polskim Związkiem Głuchych w obszarze kształcenia studentów kierunku farmacja w ramach zajęć z języka migowego. W spotkaniu aktywnie uczestniczyli licznie przybyli studenci I roku farmacji, kończący obecnie zajęcia z przedmiotu podstawy języka migowego, dla których było ono także okazją do wykorzystania nabytej znajomości języka migowego. Zaznaczyć należy, iż Wydział Farmaceutyczny naszej Uczelni jako pierwszy i do tej pory jedyny w Polsce wprowadził ten przedmiot do cyklu kształcenia studentów farmacji. Jednocześnie współpraca z PZG stawiana jest za modelowy przykład współpracy szkoły wyższej z PZG przez Zarząd Główny. Stowarzyszenie to działa już od około 75 lat, świadcząc bezpłatną pomoc osobom głuchym i słabosłyszącym przez tłumaczy języka migowego. Z szacunkowych danych wynika, iż na terenie województwa lubelskiego mieszka około 5,5 tys. osób głuchych, dla których podstawowym narzędziem komunikacji jest język migowy.
Spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Głuchych z władzami Wydziału Farmaceutycznego i studentami I roku farmacji
Spotkanie przedstawicieli PZG z władzami Wydziału Farmaceutycznego i studentami I roku farmacji
Nawiązanie współpracy z Polskim Związkiem Głuchych i kontakt z osobami posługującymi się na co dzień językiem migowym otworzy studentów naszego Wydziału na inny, ale równoprawny sposób komunikacji. Nabycie umiejętności posługiwania się językiem migowym przyczyni się do zwiększenia przez studentów ich kompetencji oraz w przyszłości pozwoli na podniesienie jakości usług w aptece, a dla pacjenta z niepełnosprawnością będzie to duże udogodnienie komunikacyjne. Kontakt z farmaceutą posługującym się językiem migowym w aptece zmniejszy niepewność osób dotkniętych niepełnosprawnością, przyczyniając się do likwidacji barier komunikacyjnych w relacji farmaceuta-pacjent. Poznanie przez studentów zarówno kultury osób głuchych, jak i podstaw języka migowego będzie również miało duże znaczenie społeczne w walce z wykluczeniem społecznym i podniesieniem jakości życia osób  z niepełnosprawnością.
W ramach dalszej, pogłębionej współpracy planowane jest zorganizowanie szkoleń z języka migowego na poziomie A1 i wyższym z uwzględnieniem znaków odnoszących się do leków i terminologii medycznej, organizowanie warsztatów i obozów integracyjnych oraz prowadzenie porad farmaceutycznych, akcji profilaktycznych i przeglądów lekowych dla osób niedosłyszących i posługujących się językiem migowym. W badaniu ankietowym, w którym uczestniczyli studenci I roku farmacji, zajęcia z języka migowego ocenione zostały bardzo wysoko, podobnie jak i sama inicjatywa zorganizowania tego spotkania oraz propozycje współpracy z PZG i dalszych szkoleń.
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie